Usługi - 177353-2017

11/05/2017    S90    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bytom: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

2017/S 090-177353

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polska
Tel.: +48 323513300
E-mail: przetargi@srk.com.pl
Faks: +48 323513309
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.srk.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.srk.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednoosobowa spółka Skarbu Państwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: górnictwo – likwidacja kopalń

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obsługa odmetanowania w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos”.

Numer referencyjny: KWK J-M/09/17/18
II.1.2)Główny kod CPV
50530000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Obsługa odmetanowania w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Spółką Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos” ul. Górnicza 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

Utrzymanie ruchu dołowej sieci odmetanowania w dni robocze i dni wolne od pracy, obejmujące prowadzenie nadzoru, kontroli i regulacji dołowej sieci odmetanowania oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji, obejmujące m.in.:

— wykonywanie pomiarów parametrów ujęcia metanu w rurociągu odmetanowania zbiorcze i na podłączeniach (pomiar stężenia metanu, ciśnień itd.),

— regulację ujęć metanu,

— odwodnienie rurociągu,

— ocenę wizualną stanu technicznego rurociągu wraz z armaturą i podłączeń do tam izolacyjnych,

— bieżące prowadzenie wymaganej dokumentacji w przedmiotowym zakresie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie pracowników / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2017
Koniec: 30/06/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

18. Podwykonawstwo

1. Zamawiający nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

2. Powierzenie części zamówienia podwykonawcy:

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającej, że urzędującego członka jego organu zarządzającego, nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej i prokurenta prawomocnie nie skazano za przestępstwa określone w art. 24 ust. 1 pkt 13) ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę informacji z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającej, że wobec Wykonawcy jako podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zmówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5. Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę o wartości minimum: 1 000 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

3. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do druku „OFERTA”, który jest wymagany do złożenia wraz z ofertą ponieważ stanowi II kryterium oceny ofert.

4. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 – wzór dokumentu.

5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów, obowiązany jest złożyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z informacjami dotyczącymi:

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zdolności – załącznik nr 3 – wzór dokumentu.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zamawiający uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się:

a) dysponowaniem osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 613 z późn. zm. – oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia w ilości min. 3 osób w tym:

1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu o specjalności górniczej lub górniczej – wentylacja w podziemnych zakładach górniczych – minimum dwuletni staż pracy

2 osoby o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu o specjalności górniczej lub górniczej – wentylacja w podziemnych zakładach górniczych – minimum dwuletni staż pracy

b) dysponowaniem minimum 1 osobą posiadającą wymagane przepisami kwalifikacje zgodnie z przepisami Prawa energetycznego, uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, montażu, napraw, kontrolno – pomiarowym dla grupy III pkt 4, 6, 7 – przewidzianą do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia – minimum dwuletni staż pracy

c) dysponowania minimum 2 osobami posiadającymi świadectwo ukończenia kursu

o kwalifikacji metaniarz – pomiarowiec, wykonującymi czynności specjalistyczne w ruchu zakładu górniczego (określone w ustawie z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 613 z późn. zm. – oraz w przepisach wykonawczych do ustawy), przewidzianymi do realizacji robót objętych zamówieniem – minimum dwuletni staż pracy

d) dysponowania minimum 6 osobami, posiadającymi kwalifikacje wymagane przepisami Prawa energetycznego, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, montażu, napraw, kontrolno – pomiarowym dla grupy III pkt 4, 6, 7 przewidzianymi do realizacji robót objętych zamówieniem – minimum dwuletni staż pracy

e) należytym wykonaniem usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługami polegającymi na świadczeniu usług w zakresie odmetanowania (obsługa stacji odmetanowania) oraz eksploatacji sieci rurociągów metanowych w wyrobiskach dołowych kopalń węgla kamiennego o łącznej wartości minimum 1 000 000,00 PLN wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 066-124212
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/05/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/05/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 – pokój 112 (parter).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Przepisy art. 180 – 198 ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
ul. Strzelców Bytomskich 207
Bytom
41-914
Polska
E-mail: przetargi@srk.com.pl

Adres internetowy: www.srk.com.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2017