Varer - 177383-2019

16/04/2019    S75

Danmark-Roskilde: Energimålere

2019/S 075-177383

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Sjælland
CVR-nummer: 42008419
Postadresse: Sjællandsvænget 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Allan Thomsen
E-mail: aat@bosj.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/103891226.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.bosj.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: FSB
CVR-nummer: 10355117
Postadresse: Rådhuspladsen 59
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1550
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Marie Lindegaard
E-mail: amr@fsb.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.fsb.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/103891226.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/103891226.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Målerudbud, BOSJ og fsb

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38551000 Energimålere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Målerudbud for Boligselskabet Sjælland og fsb.

Udbuddet indeholder levering, installation, service og vedligehold af div. målere samt udarbejdelse af forbrugsregnskaber baseret på valideret data. Leverancen omfatter desuden etablering og drift af et servicecenter til håndtering af beboerhenvendelser, herunder klagesager/indsigelser, målrettet den enkelte Ordregiver.

Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler, Man kan vælge at byde på en eller begge aftaler.

OBS Bosj Tilbuds liste ex, moms

Fsb Tilbuds liste inkl. moms

Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den 6.5.2019 kl.10:00,

Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål den 10.5.2019,

Sidste frist for modtagelse af tilbud via mercell.com den 16.5.2019 kl.10:00,

Forventet tildeling den 3.6.2019.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fsb

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38421100 Vandmålere
38551000 Energimålere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Målerudbud for fsb.

Udbuddet indeholder levering, installation, service og vedligehold af div. målere samt udarbejdelse af forbrugsregnskaber baseret på valideret data. Leverancen omfatter desuden etablering og drift af et servicecenter til håndtering af beboerhenvendelser, herunder klagesager/indsigelser, målrettet den enkelte Ordregiver.

Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den 6.5.2019 kl.10:00,

Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål den 10.5.2019,

Sidste frist for modtagelse af tilbud via mercell.com den 16.5.2019 kl.10:00,

Forventet tildeling den 3.6.2019,

Forventet opstart af aftale fsb den 1.10.2019.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bosj

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38421100 Vandmålere
38551000 Energimålere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Målerudbud for Boligselskabet Sjælland og fsb.

Udbuddet indeholder levering, installation, service og vedligehold af div. målere samt udarbejdelse af forbrugsregnskaber baseret på valideret data. Leverancen omfatter desuden etablering og drift af et servicecenter til håndtering af beboerhenvendelser, herunder klagesager/indsigelser, målrettet den enkelte Ordregiver.

Sidste frist for modtagelse af uddybende spørgsmål den 6.5.2019 kl.10:00.

Sidste frist for udsendelse af svar på spørgsmål den 10.5.2019.

Sidste frist for modtagelse af tilbud via mercell.com den 16.5.2019 kl.10:00.

Forventet tildeling den 3.6. 2019.

Forventet opstart af aftale Bosj den 1.1.2020.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Positiv egenkapital på Tilbudsgviers CVR nummer, hvert år, de sidste 2 år.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Positiv egenkapital på Ordregivers CVR nummer, hvert år, de sidste 2 år.

Gyldig erhvervsansvarsforsikring for personskade på 10 000 000 DKK og 10 000 000 DKK for tingskade.

1 sammenlignelig reference indenfor de sidste 3 år. Med sammenlignelig reference mener Ordregiver, at referencen skal være på niveau med den udbudte opgave i forhold til typer, antal aktiviteter og årlig omsætning.

Hver reference skal indeholde følgende oplysninger: Beskrivelse af den udførte opgave, årlig omsætning, aftaleperiode til og fra, navn på kunde og kontaktperson samt telefon/e-mail.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/05/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/05/2019
Tidspunkt: 10:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019