Varer - 177398-2019

16/04/2019    S75

Danmark-Ballerup: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2019/S 075-177398

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI)
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Brylle
E-mail: fmi-id-sma07@mil.dk
Telefon: +45 72814000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/209bc4a6-ca6e-45fb-95ca-330fa0c8f72f/homepage
Internetadresse for køberprofilen: www.fmi.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17-14-36-11
Postadresse: Politiforvet 14
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Brylle
E-mail: fmi-id-sma07@mil.dk
Telefon: +45 72814000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/209bc4a6-ca6e-45fb-95ca-330fa0c8f72f/homepage
Internetadresse for køberprofilen: https://politi.dk/virksomheden/rigspolitiet
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/209bc4a6-ca6e-45fb-95ca-330fa0c8f72f/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/209bc4a6-ca6e-45fb-95ca-330fa0c8f72f/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/209bc4a6-ca6e-45fb-95ca-330fa0c8f72f/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af fotomateriel

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører fotomateriel, forstået som kameraer og tilbehør. Udbuddet gennemføres som en fælles udbudsprocedure mellem Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og Rigspolitiet, som begge anvender fotomateriel til forskellige typer af dokumentation i den daglige drift.

Der udbydes 2 delaftaler (4 rammeaftaler i alt):

— Vinderen af delaftale 1, tildeles 2 rammeaftaler, én med FMI som ordregivende myndighed og én med Rigspolitiet som ordregivende myndighed,

— Vinderes af delaftale 2, tildeles 2 rammeaftaler, én med FMI som ordregivende myndighed og én med Rigspolitiet som ordregivende myndighed.

Rammeaftalerne på begge delaftaler er indholdsmæssigt næsten identistiske, med få undtagelser - forskellighederne fremgår af pkt. II.2.4).

FMI afholdes informationsmøde onsdag d. 8.5.2019, hvor tilbudsgiverne kan få en introduktion til udbudsmaterialet udformning og opbygning. Yderligere oplysninger for tilmedling kan findes i rammeaftalens pkt. 4.2.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fotomateriel, kameraer og tilbehør

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38651000 Kameraer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen indeholder point-and-shoot kameraer, kompakt kameraer og action kameraer. Krav til ydelsen fremgår af kravspecifikationen, Appendiks A.

Brugerne der benytter denne type af fotomateriel har begrænset viden og erfaring med fotografering.

De 2 rammeaftaler afviger fra hinanden på følgende områder:

- Pkt. 4) NATO Kodifikation,

- Pkt. 5) Bestillingsprocedure og leveringsbetingelser,

- Pkt. 6.1) Fakturering.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen der indgås med FMI.: Alle divisioner af Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettiget til at benytte Aftalen.

Aftalen der indgåes med Rigspolitiet: Alle enheder under Rigspolitiet, er imidlertid berettiget til at benytte Aftalen.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fotomateriel, kameraer og tilbehør

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38651000 Kameraer
38651100 Objektiver til kameraer
38651200 Kamerahuse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen indeholder semi-professionelle og professionelle kameraer, objektiver og studieudstyr. Endvidere indeholder rammeaftalen en servieydelse omhandlende rensning af kamerahuse, objektiver og videokameraer samt en kort turnaround (24 timer) på diagnosticering af indleveret materiel til reparation/kassation med mulighed for udlån af materiel under reparation. Det er et krav af dele af materialet kan benyttes sammen med Forsvarets og Rigspolitiets eksisterende fotomateriel. Yderligere oplysninger fremgår af kravspecifikationen, Appendiks A.

Brugerne der benytter denne type af fotomateriel har høj viden og erfaring med fotografering.

De 2 rammeaftaler afviger fra hinanden på følgende områder:

- Pkt. 4) NATO Kodifikation,

- Pkt. 5) Bestillingsprocedure og leveringsbetingelser,

- Pkt. 6.1) Fakturering.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Aftalen der indgås med FMI.: Alle divisioner af Forsvarsministeriet, herunder alle divisioner af Forsvaret i Danmark, som er under Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettiget til at benytte Aftalen.

Aftalen der indgåes med Rigspolitiet: Alle enheder under Rigspolitiet, er imidlertid berettiget til at benytte Aftalen.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der henvises til udbudsmaterialet vedrørende betalingsbetingelser. Fakturering skal ske i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning om offentlige betalinger. Dette er p.t. lovbkg. nr. 798 fra juni 2007, som stiller krav om elektronisk fakturering. De nærmere betingelser vil fremgå af kontrakten.

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt rammeaftalen tildeles en sammenslutning af leverandører (f.eks. et konsortium), skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en leverandør som repræsentant for sammenslutningen.

Rammeaftalen skal udføres under hensyntagen til CSR-krav og den anvendte arbejdsklausul; der henvises til Appendiks B, Arbejdsklausul og CSR for yderligere oplysninger.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/06/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 04/06/2019
Tidspunkt: 16:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver, og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder, skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig på Ethics-webportalen. ESPD’et skal udfyldes og indgives via Ethics-webportalen i overensstemmelse med de instrukser, der følger af Ethics.

Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI og Rigspolitiet har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § § 151-155.

FMI er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. afsender eget tilbud og samtidig deltager i et konsortium, der også afsender tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere tilbuddene. FMI forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiverne om at godtgøre over for FMI, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende.

Vedrørende udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6): Eftersom udbuddet er opdelt i delkontrakter, bedes tilbudsgiver anføre i ESPD Del II, pkt. A, hvilke(n) delkontrakt(er), tilbuddet vedrører. Bemærk, at hver tilbudsgiver kun kan indgive ét tilbud for hver delaftale.

FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019