Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 177483-2022

05/04/2022    S67

Nederland-Rotterdam: Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen

2022/S 067-177483

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Ruud Grutter
E-mail: r.grutter@rotterdam.nl
Telefoon: +31 614305344
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138851
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=138851
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

9-D-22735-19: Wayfinding in parkeergarages

Referentienummer: 9-D-22735-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51900000 Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Opdracht "Wayfinding in openbare gemeentelijke parkeergarages voor Rotterdam "met projectnummer 1-D-22735-19 die is beschreven in dit Beschrijvend Document gaat over samengevat over het vervaardigen, leveren, vervangen, (ver)plaatsen, optimaliseren, onderhouden en beheren van Wayfinding (routebegeleiding) in en rondom alle openbare gemeentelijke parkeergarages en (fiets)stallingen in Rotterdam.

 

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31523000 Verlichte borden en naamplaten
34992000 Verlichte en niet-verlichte signaleringsborden
45316000 Installeren van verlichting en signaleringssystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Rotterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdracht "Wayfinding in openbare gemeentelijke parkeergarages voor Rotterdam" met projectnummer 1-D-22735-19 die is beschreven in dit Beschrijvend Document gaat over samengevat over het vervaardigen, leveren, vervangen, (ver)plaatsen, optimaliseren, onderhouden en beheren van Wayfinding (routebegeleiding) in en rondom alle openbare gemeentelijke parkeergarages en (fiets)stallingen in Rotterdam.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 280
Kostencriterium - Naam: Usecase / Weging: 220
Kostencriterium - Naam: Proefbord / Weging: 200
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 300
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Gemeente kan de Raamovereenkomst twee (2) keer verlengen voor de duur van één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Met nadruk wijst de Gemeente erop dat het niet toegestaan is nadere voorwaarden aan de inschrijving te

verbinden, ook niet in verband met de Corona-crisis. Indien Inschrijver wel aanvullende of afwijkende

voorwaarden aan zijn inschrijving verbindt is deze ongeldig en zal dan ook niet in behandeling worden genomen en komt nimmer voor gunning aanmerking.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Een uittreksel waaruit blijkt dat de inschrijver is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel. Op het moment van inschrijven mag het uittreksel niet ouder mag zijn dan zes (6) maanden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De gemeente Rotterdam vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en wil Ondernemers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Aan Ondernemers wordt daarom een Social return verplichting opgelegd, om de kansen op (duurzaam) werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/05/2022
Plaatselijke tijd: 12:05
Plaats:

Rotterdam, Nederland

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Vragen over deze aanbesteding of gemotiveerde tekstsuggesties ten aanzien van het programma van eisen en/of de raamovereenkomst, dienen uiterlijk op de datum zoals vermeld in de planning via het Aanbestedingsplatform te worden gesteld.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Postbus 50950
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3007 BL
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Afdeling inkoop- en aanbestedingszaken gemeente Rotterdam
Postadres: Postbus 6633
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3003 AP
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Inschrijvers die bezwaar hebben tegen het gunningsvoornemen moeten dit bezwaar binnen 20 (twintig) kalenderdagen na dagtekening van het gunningsvoornemen in een civielrechtelijk kort geding aanhangig

maken. Dit moet gebeuren bij de civiele rechter van de rechtbank te Rotterdam. Deze termijn geldt als

vervaltermijn.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Afdeling inkoop- en aanbestedingszaken gemeente Rotterdam
Postadres: Postbus 6633
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3003 AP
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/03/2022