Supplies - 177675-2021

12/04/2021    S70

Poland-Żary: Surgical gloves

2021/S 070-177675

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: PL432
Postal address: ul. Domańskiego 2
Town: Żary
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 68-200
Country: Poland
Contact person: Danuta Popiel
E-mail: przetargi@105szpital.pl
Telephone: +48 684707874
Fax: +48 684141036
Internet address(es):
Main address: www.bip.105szpital.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from another address:
Official name: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: PL432
Postal address: ul. Domańskiego 2
Town: Żary
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 68-200
Country: Poland
Contact person: Maria Patrzylas
E-mail: m.patrzylas@105szpital.pl
Telephone: +48 684707874
Fax: +48 717770455
Internet address(es):
Main address: www.bip.105szpital.pl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic medycznych

Reference number: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-3/UE/2021
II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic medycznych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1 – rękawice medyczne

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach:

— Apteka szpitalna w Żarach (68-200), ul. Domańskiego 2,

— Apteka szpitalna w Żaganiu (68-100), ul. Żelazna.

II.2.4)Description of the procurement:

Do obowiązków Wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo- cenowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostaw cząstkowych / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2- Rękawice medyczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Main site or place of performance:

Miejsce realizacji 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach:

— Apteka szpitalna w Żarach (68-200), ul. Domańskiego 2,

— Apteka szpitalna w Żaganiu (68-100), ul. Żelazna.

II.2.4)Description of the procurement:

Do obowiązków Wykonawcy będzie należała sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach w ilościach i asortymencie określonych w formularzu asortymentowo- cenowym, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Cena / Weighting: 60
Cost criterion - Name: Termin dostaw cząstkowych / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości asortymentu, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w umowie, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego, nie modyfikujących ogólnego charakteru umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Projektowane postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści dokumentów zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

3. Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane art. 454 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach, gdy zaistnieją okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Katalog zmian został określony w § 8 Projektowanych postanowień umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/05/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/08/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/05/2021
Local time: 12:30
Place:

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli Wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.

W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym p

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2021 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm. „ustawa Pzp”) oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia „SWZ”. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stroni internetowej Zamawiającego pod następującym adresem: www.bip.105szpital.pl. Komunikacja elektroniczna z Wykonawcami będzie się odbywać przy użyciu strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@105szpital.pl. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 110 ustawy Pzp. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125. ust. 1. ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub/i opisie kryteriów oceny ofert, takich jak oświadczenie w sprawie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni przedstawi dokumenty wskazane w pkt VII.1.7 SWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w dziale IX.

Odwołanie przysługuje na:

1. Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy.

2. Zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/04/2021