Supplies - 177764-2021

12/04/2021    S70

Romania-Bucharest: Medical equipments

2021/S 070-177764

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Banca Națională a României
National registration number: R 361684
Postal address: Str. Doamnei nr. 8
Town: Bucureşti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 030051
Country: Romania
Contact person: Sorin Stănoiu
E-mail: elena.ionescu@bnro.ro
Telephone: +40 311323245
Fax: +40 213110162
Internet address(es):
Main address: www.bnr.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100117449
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Bancă
I.5)Main activity
Other activity: Politică monetară

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Materiale și produse igienico-sanitare pentru asigurarea prevenției COVID-19

Reference number: 361684_2021_69
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizarea de materiale și produse igienico-sanitare pentru asigurarea prevenției COVID-19, respectiv măști faciale de protecție și șervețele umede dezinfectante, conform cerințelor din caietul de sarcini.

Data-limita de primire a solicitarilor de clarificari: operatorii econoimici interesati vor transmite solicitarile de clarificari cu cel tarziu 15 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata.

Data-limita de raspuns la solicitarile de clarificari: autoritatea contractanta va raspunde complet tuturor solicitarilor de clarificari, o singura data, cu 10 zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 679 465.80 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Ofertantii pot depune oferta pentru unul sau ambele loturi, cu respectarea modului de intocmire si prezentare a ofertelor.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mască de unică folosință tip IIR

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Banca Națională a României, Smardan 2-4, sector 3

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare masti faciale de unică folosință tip IIR

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Calitatea produsului finit din punctul de vedere al sănătății / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 316 890.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Servetele umede antimicrobiene

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
50110000 Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii de intretinere, reparare si servicii conexe a autovehiculelor si a echipamentelor conexe pentru autovehiculele marca Ford

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 362 575.80 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

A: Motive referitoare la condamnari penale:

Ofertantii si, dupa caz, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii

Formularul electronic DUAE va fi completat in SEAP, de către fiecare entitate participanta la procedura de atribuire respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator. Dupa completarea si salvarea formularului DUAE din SEAP, acesta va fi exportat in format .pdf, va fi semnat cu semnătură electronică extinsă și va fi încărcat și în secțiunea Documente de calificare.

Autoritatea contractanta va solicita documentele doveditoare privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit in urma aplicarii criteriului de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

— cazier judiciar pentru ofertant si pentru toate persoanele care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutive. Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare, declaratii pe proprie raspundere sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, insotit de traducere autorizata in limba romana,

— documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul). Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare, declaratii pe proprie raspundere sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, insotit de traducere autorizata in limba romana.

B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale

Ofertantii si, dupa caz, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii

Formularul electronic DUAE va fi completat in SEAP, de către fiecare entitate participanta la procedura de atribuire respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator. Dupa completarea si salvarea formularului DUAE din SEAP, acesta va fi exportat in format .pdf, va fi semnat cu semnătură electronică extinsă și va fi încărcat și în secțiunea Documente de calificare.

Autoritatea contractanta va solicita documentele doveditoare privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit in urma aplicarii criteriului de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

— certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, inclusiv a obligațiilor de plată față de bugetul local (ANAF+primarii) pentru fiecare sediu și punct de lucru mentionat in certificatul constatator emis de ONRC etc. astfel incat sa reiasa lipsa datoriilor restante la data prezentarii documentelor,

— documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2) art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul). Pentru ofertantii straini se accepta orice document considerat edificator in tara de origine sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi: certificate, declaratii pe proprie raspundere sau alte documente echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva, insotit de traducere autorizata in limba romana.

C: Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale

Ofertantii si, dupa caz, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii

Formularul electronic DUAE va fi completat in SEAP, de către fiecare entitate participanta la procedura de atribuire respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator. Dupa completarea si salvarea formularului DUAE din SEAP, acesta va fi exportat in format .pdf, va fi semnat cu semnătură electronică extinsă și va fi încărcat și în secțiunea Documente de calificare.

Autoritatea contractanta va solicita documentele doveditoare privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit in urma aplicarii criteriului de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative actualizate care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

— pentru operator economic roman - certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul din registru, prezentat, trebuie sa rezulte:

a) situatia juridica a ofertantului si starea acestuia;

b) reprezentantii legali

Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

— pentru operator economic strain: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa cuprinda informatii cu privire la starea ofertantului,

— documente prin care se demostreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute art. 171 din Legea nr. 98/2016 (daca este cazul).

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Consiliul de administratie al BNR:

• Guvernator – Mugur Isarescu

• Prim-Viceguvernator – Florin Georgescu

• Viceguvernator – Leonardo Badea

• Viceguvernator – Eugen Nicolaescu

• Membru – Virgiliu Stoenescu

• Membru – Csaba Balint

• Membru – Gheorghe Gherghina

• Membru – Cristian Popa

• Membru – Dan-Radu Rușanu

Conducerea Directiei Achizitii

• Gabriela Preda – Director

• Petre Augustin Dutu – Director adjunct

Conducerea Directiei Buget si Analiza Financiara

• Ion Paduraru – Director

• Gabriela Otilia Latea – Director adjunct

Conducerea Directiei Contabilitate

• Iulia Stanciu – Director

• Daniela Ilie – Director adjunct

Conducerea Directiei Juridice

• Alexandru Paunescu – Director

Conducerea Direcției protecția valorilor

• Adrian Mate - Director

• Dumitru Iordan – Director adjunct

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerinta nr. 1

Informatii privind capacitatea de exercitate a activitatii profesionale

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii

Se va completa Formularul DUAE - Capacitatea de a corespunde cerintelor.

Autoritatea contractanta va solicita documentele doveditoare privind indeplinirea criteriilor de calificare, ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

— pentru operator economic roman - certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul din registru, prezentat, trebuie sa rezulte:

a) obiectul de activitate principal si obiectele de activitate secundare.

b) situatia juridica a ofertantului si starea acestuia;

c) reprezentantii legali

Informatiile cuprinse in acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC in forma electronica, semnat cu semnatura electronica extinsa.

— pentru operator economic strain: ofertantul va prezenta documente edificatoare, traduse in limba romana de catre un traducator autorizat, reale/actuale la data prezentarii, care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si in care sa se mentioneze persoanele care reprezinta entitatea in relatiile cu tertii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. De asemenea, documentele prezentate trebuie sa cuprinda informatii cu privire la starea ofertantului.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Ofertantul trebuie sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze, procentul din contract ce corespunde activitatilor pe care urmeaza sa le realizeze subcontractantul, pentru fiecare subcontractant in parte precum si datele de identificare ale subcontractantilor (cel putin denumire, forma juridica – SRL, SA etc. si cod unic de inregistrare – CUI).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii Se va completa Formularul DUAE – Criterii de selecție – A. Capacitatea de a corespunde cerințelor, cu datele/informatiile de referinta in raport cu dispozitiile art. 179 lit. k) din Legea nr. 98/2016. Formularul electronic DUAE va fi completat in SEAP, de către fiecare entitate participanta la procedura de atribuire respectiv ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator. Dupa completarea si salvarea formularului DUAE din SEAP, acesta va fi exportat in format .pdf, va fi semnat cu semnătură electronică extinsă și va fi încărcat și în secțiunea Documente de calificare. Ofertantii vor prezenta, de asemenea, în cadrul secțiunii Documente de calificare, daca este cazul: - acordul de subcontractare din care sa rezulte cel putin informatiile privind subcontractantul si datele de identificare, partea/partile din contract ce urmeaza sa fie executate de catre subcontractant, procentul din contract ce urmează să fie îndeplinit de către subcontractant si modul efectiv prin care subcontractantul asigura indeplinirea obligatiilor asumate.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/05/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/05/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Lot 1 - In cazul in care se constata existenta a doua sau mai multe oferte, cu punctaje egale, clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va atribui contractul ofertantului care a depus oferta cu prețul cel mai mic. În caz de egalitate, autoritatea contractanta va solicita depunerea de noi oferte de pret, contractul urmand sa fie atribuit ofertantului a carui propunere financiara care are cel mai mic pret. Mentinerea egalitatii ofertelor, din punct de vedere al preturilor totale ofertate, dupa etapa de reofertare, conduce la anularea procedurii de atribuire, nu inainte de evaluarea prealabila a ofertelor.

Lot 2 - In cazul in care se constata existenta a doua sau mai multe oferte, cu prețuri egale, clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita depunerea de noi oferte de pret, contractul urmand sa fie atribuit ofertantului a carui propunere financiara care are cel mai mic pret. Mentinerea egalitatii ofertelor, din punct de vedere al preturilor totale ofertate, dupa etapa de reofertare, conduce la anularea procedurii de atribuire, nu inainte de evaluarea prealabila a acestora.

Operatorii economici vor adresa solicitarile de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire, in limba romana, prin intermediul S.E.A.P. (SICAP), in Sectiunea ”Solicitari de clarificare/Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la Sectiunea ”Lista clarificari, notificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. In calculul termenului aferent solicitărilor de clarificari adresate de operatorii economici cu privire la documentatia de atribuire, data transmiterii solicitării de clarificări în S.E.A.P. (SICAP) si data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu se iau in calcul. In calculul termenului de raspuns la solicitarile de clarificari, data publicarii raspunsului la solicitarile de clarificari si data limita precizata pentru depunerea ofertelor nu se iau in calcul. Daca data limita pentru raspunsul la solicitarile de clarificari cade intr-o zi nelucratoare, raspunsul la colicitarile de clarificari va fi publicat in prima zi lucratoare, anterioara. Raspunsul la solicitarile de clarificari va fi publicat in mod suplimentar si in cadrul sectiunii ”Solicitari de clarificare/Intrebari” numai in masura in care autoritatea contractanta nu identifica in solicitarea de clarificari/informatii suplimentare, informatii care sa conduca la divulgarea identitatii operatorului economic. Recomandam operatorilor economici ca, la introducerea titlului intrebarii, continutului intrebarii, precum si in continutul si proprietatile documentului pe care il va atasa (daca este cazul) sa evite includerea de informatii ce pot conduce la divulgarea identitatii.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari operatorii economici trebuie sa se inregistreze in S.E.A.P. (SICAP) (www.e-licitatie.ro) ca operator economic si sa se inscrie la procedura de atribuire, ca participant. Detalii privind inregistrarea in SEAP (SICAP) si participarea la procedurile de atribuire online se pot obtine de la operatorul SEAP (SICAP) (www.e-licitatie.ro).

Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (SICAP) - Sectiunea “Solicitari de clarificare/Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (SICAP) - Sectiunea “Solicitari de clarificare/Intrebari”, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre oferta... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre un act al autorității contractante considerat nelegal, conform art. 8 Legea nr. 101/2016.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/04/2021