Dostawy - 177922-2016

Wyświetl widok skrócony

25/05/2016    S99

Polska-Warszawa: Tabor kolejowy

2016/S 099-177922

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Wileńska 14a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-414
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Warszawa, ul. Wileńska 14, pokój 27
Osoba do kontaktów: Agata Szewczyk, Anna Rutczuk
E-mail: wzs@p-r.com.pl

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.przewozyregionalne.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolejowe
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa fabrycznie nowego trzyczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego z opcją rozszerzenia zamówienia do 3 pojazdów.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego trzyczłonowego spalinowego zespołu trakcyjnego (zwanego dalej „Pojazdem”) przeznaczonego do realizacji pracy przewozowej w ruchu regionalnym z prędkością maksymalną nie mniejszą niż 130 km/h na różnych kategoriach linii kolejowych. Jest to zamówienie podstawowe, ponieważ Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, zgodnie z którą może zwiększyć liczbę dostarczonych przez Wykonawcę Pojazdów w ramach zawartej umowy do maksymalnie 3 Pojazdów, tj. o dodatkowe 1 albo 2 Pojazdy, o parametrach i wyposażeniu identycznym, jak Pojazd dostarczany w ramach zamówienia podstawowego (z zastrzeżeniem postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego przewozyregionalen.pl, zwanej dalej „SIWZ”).
Zamawiający dołoży starań, aby decyzja o skorzystaniu z opcji, o której mowa powyżej, była przekazana Wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia, przy czym możliwy jest również późniejszy termin przekazania tej informacji. W sytuacji, gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z opcji, przekaże Wykonawcy pisemne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa nie później niż przed upływem 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34620000 Tabor kolejowy

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Patrz sekcja II.1.5.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Patrz sekcja II.1.5.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 700 000 PLN (siedemset tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 roku, Nr 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca biorący udział w Postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający wyklucza z Postępowania Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie następujących oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), a w przypadku przynależności do grupy kapitałowej również listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2) ust. 1 pkt 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy Pzp.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a i c oraz w ust. 3 pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
7. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę lub w przypadku spółki cywilnej:
1) warunek określony w ust. 1 musi spełniać każdy z Wykonawców/Wspólników spółki cywilnej;
2) każdy z warunków wymienionych w ust. 8 Wykonawcy/Wspólnicy spółki cywilnej mogą spełniać łącznie.
8. Wykonawca biorący udział w postępowaniu – zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – musi spełniać warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną dostawę fabrycznie nowego spalinowego zespołu trakcyjnego dostosowanego do poruszania się z prędkością maksymalną nie mniejszą niż 120 km/h, przeznaczonego do realizowania kolejowych przewozów pasażerskich i dopuszczonego do eksploatacji, o wartości nie mniejszej niż 6 000 000 PLN netto.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 16 000 000 PLN.
9. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 8, Wykonawca musi przedłożyć:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ust. 8;
2) wykaz dostaw, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem przedmiotu i wartości dostawy, dat wykonania i odbiorców na rzecz których dostawy zostały wykonane. Do ww. wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że dostawy w nim ujęte zostały wykonane należycie (w rozumieniu ust. 10);
3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 16 000 000 PLN.
10. Dowodami w rozumieniu Rozporządzenia z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, są:
1) poświadczenie,
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie 1).
11. Kwoty wyrażane w walutach innych niż złoty polski w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą przeliczane przez Zamawiającego według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje wyżej wymienione informacje.
12. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje własnymi zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
o których mowa w ust. 8 pkt 1-4, może zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia (z zastrzeżeniem ust. 13)
13. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków określonych w ust. 8, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w ust. 12, Zamawiający, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ponadto Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga – w zakresie warunków w określonych w ust. 8 pkt 2 – złożenia dokumentów dotyczących w szczególności:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Patrz sekcja III. 2.1.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Patrz sekcja III. 2.1.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty. Waga 70

2. Udzielenie Zamawiającemu autoryzacji producenta pojazdów. Waga 25

3. Gwarancja. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PZP1-25-119/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.6.2016 - 12:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.6.2016 - 12:15

Miejscowość

Warszawa, ul. Wileńska 14a

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Termin dostawy Pojazdu w ramach zamówienia podstawowego wynosi 4 miesiące od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku skorzystania z opcji, o której mowa w sekcji II.1.5, dodatkowe Pojazdy (tj. drugi i trzeci Pojazd) zostaną dostarczone w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.5.2016