Usługi - 17795-2020

14/01/2020    S9

Polska-Myszków: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

2020/S 009-017795

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Myszków
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 26
Miejscowość: Myszków
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: arch. Joanna Chrapońska – sekretarz organizacyjny konkursu
E-mail: czestochowa@sarp.org.pl
Tel.: +48 731744168
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czestochowa.sarp.org.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.czestochowa.sarp.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddział w Częstochowie
Adres pocztowy: ul. M. Kopernika 11/11
Miejscowość: Częstochowa
Kod pocztowy: 42-217
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: arch. Joanna Chrapońska – sekretarz organizacyjny konkursu
Tel.: +48 731744168
E-mail: czestochowa@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czestochowa.sarp.org.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konkurs na koncepcje architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa

Numer referencyjny: SARP Nr 994
II.1.2)Główny kod CPV
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71222000 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem konkursu jest koncepcja architektoniczna rewitalizacji centrum Myszkowa, polegająca na:

1) kompleksowym zagospodarowaniu terenu w obszarze opracowania, jako głównej przestrzeni publicznej miasta;

2) przebudowie i remoncie budynku dawnego dworca autobusowego, ze zmianą funkcji na bibliotekę publiczną;

3) budowie budynku usługowego, przeznaczonego na wynajem.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

Jakość pracy konkursowej – 100 %.

Kryterium oceny prac konkursowych jest ich jakość. Ustala się następujące kryteria pomocnicze:

1) stopień spełnienia wymagań określonych w regulaminie konkursu. Uwaga! Praca w istotnym stopniu niespełniająca ww. wymagań zostanie wykluczona z konkursu i nie będzie podlegała dalszej ocenie. Kryterium o charakterze filtracyjnym;

2) znalezienie formy:

a) porządkującej chaos architektoniczny, oddającej czas powstania projektu oraz podkreślającej wartościowe elementy istniejącej zabudowy;

b) dostosowanej do czytelnie i optymalnie rozwiązanych funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem:

— elastycznego wykorzystania przestrzeni publicznej, stosownie do pór roku oraz zmiennego charakteru organizowanych imprez,

— stopnia realizacji potrzeb zamawiającego w budynku „A”,

— elastycznego wykorzystania powierzchni komercyjnych, stosownie do zmieniających się potrzeb potencjalnych najemców w budynku „B”;

3) zachowanie optymalnych proporcji pomiędzy poniesionymi nakładami a uzyskanym efektem, w zakresie funkcji, formy oraz parametrów technicznych i użytkowych.

Kryteria pomocnicze, o których mowa wyżej, będą rozpatrywane łącznie, a stopień ich spełnienia podlega swobodnej ocenie sądu konkursowego.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2020
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

Nagrody, które z nw. zastrzeżeniem, zostaną przyznane autorom wybranych prac konkursowych, ocenionych przez sąd konkursowy, na podstawie kryteriów oceny prac konkursowych, jako najlepsze:

1) pierwsza nagroda – 55 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) oraz zaproszenie do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki (dla uczestnika konkursu, który przedstawił najlepszą pracę konkursową), dotyczących wykonania zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, obiektów będących przedmiotem pracy konkursowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego;

2) druga nagroda – 30 000,00 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy);

3) trzecia nagroda – 15 000,00 PLN brutto (słownie: piętnaście tysięcy).

Wyróżnienia honorowe mogą zostać przyznane przez sąd konkursowy autorom prac nienagrodzonych.

Zastrzeżenie: sąd konkursowy może ustalić inny kwotowy podział nagród i ewentualnych wyróżnień, z tym, że sumaryczna wielkość kwoty przewidzianej na nagrody nie może przekraczać łącznej sumy nagród.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący sądu konkursowego: arch. Jerzy Grochulski – sędzia konkursowy, Warszawski Oddział SARP
Sędzia referent: arch. Mariusz Błażewicz – sędzia konkursowy, SARP, Oddział w Częstochowie
Sędzia: mgr Iwona Franelak – Zastępca Burmistrza Miasta Myszków
Sędzia: arch. Tomasz Pęczek – członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Myszkowie
Sędzia: arch. Magdalena Pilch – Przewodnicząca Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Myszkowie
Sędzia: arch. Maciej Piwowarczyk – sędzia konkursowy, SARP, Oddział w Częstochowie
Zastępca sędziego: mgr Eugeniusz Bugaj – Wiceprzewodniczący Rady Miasta w Myszkowie
Zastępca sędziego: arch. Jarosław Kołodziejczyk – sędzia konkursowy, SARP, Oddział w Częstochowie
Sekretarz Organizacyjny: arch. Joanna Chrapońska – SARP, Oddział w Częstochowie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie w siedzibie organizatora wykonawczego: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddział w Częstochowie, ul. M. Kopernika 11/11, 42-217 Częstochowa, POLSKA do dnia 18.2.2020, do godziny 15:00.

Przewidywana data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom to 3.3.2020 (zgodnie z pkt 10 regulaminu konkursu).

Uczestnicy konkursu, którzy otrzymali zaproszenie do składania prac konkursowych, mogą składać prace konkursowe w siedzibie organizatora wykonawczego osobiście, dostarczyć je przez operatora pocztowego lub posłańca, do dnia 9.6.2020, do godz.15:00, za pokwitowaniem odbioru (załącznik nr 4 do regulaminu konkursu).

Pracę konkursową może złożyć tylko uczestnik konkursu dopuszczony do udziału w konkursie i zaproszony do złożenia pracy konkursowej. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także wyżej wymienione podmioty występujące wspólnie (biorące wspólnie udział w konkursie), które spełniają wymagania określone w niniejszym regulaminie. Uczestnik konkursu lub uczestnicy biorący wspólnie udział w konkursie, mogą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia wniosku i wykonania wszystkich innych czynności związanych z konkursem lub, w przypadku uczestników biorących wspólnie udział w konkursie, muszą oni wykonywać ww. czynności wspólnie. Każdy uczestnik może złożyć tylko 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Za złożenie wniosku uważa się również wykonanie takiej czynności wspólnie z innym uczestnikiem konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843);

2) spełniają warunek udziału w konkursie polegający na dysponowaniu przynajmniej 1 osobą, która będzie brała udział w wykonaniu pracy konkursowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń (taką osobą może być również uczestnik konkursu).

W przypadku uczestników biorących wspólnie udział w konkursie, brak podstaw do ich wykluczenia, o których mowa w pkt 1, dotyczy każdego z tych uczestników.

W przypadku uczestników biorących wspólnie udział w konkursie, warunek, o którym mowa w pkt 2, uważa się za spełniony, gdy spełnia go co najmniej jeden z uczestników.

Za równoważne do posiadania kwalifikacji, o których mowa w pkt 2, uznaje się nabycie w krajach Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 2, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych w trybie Ustawy z dnia 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2272, z późn. zm.).

Każdy uczestnik składa wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na koncepcję architektoniczną rewitalizacji centrum Myszkowa, podpisany przez uczestnika konkursu lub osobę przez niego upoważnioną (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu).

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia uczestnika konkursu z udziału w konkursie, zamawiający żąda przedłożenia przez uczestnika dokumentów, określonych w pkt 8.2 regulaminu konkursu. W celu potwierdzenia spełniania przez uczestnika konkursu warunku udziału w konkursie, zamawiający żąda przedłożenia przez uczestnika dokumentów, określonych w pkt 8.3 regulaminu konkursu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy odwołań określone są w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2020