W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 178102-2018

25/04/2018    S80

Włochy-Rzym: Usługi wspomagające europejską przestrzeń publiczną (EPS) w Rzymie - PO/2018-01/ROM

2018/S 080-178102

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General Communication, Representation in Italy, Rome
Adres pocztowy: via IV Novembre 149
Miejscowość: Rome
Kod NUTS: IT ITALIA
Kod pocztowy: 00187
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Claudia De Stefanis
E-mail: COMM-REP-IT-TENDER@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3339
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi wspomagające europejską przestrzeń publiczną (EPS) w Rzymie - PO/2018-01/ROM

Numer referencyjny: PO/2018-01/ROM
II.1.2)Główny kod CPV
92331210 Usługi animacji dla dzieci
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Europejska przestrzeń publiczna w Rzymie promuje wiedzę na temat kwestii europejskich i zachęca do debaty na ich temat poprzez działania szkoleniowe i edukacyjne, wydarzenia kulturalne i polityczne.

Jest ona szczególnie ukierunkowana na zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Wybrany wykonawca będzie świadczył usługi wsparcia w tym zakresie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79900000 Różne usługi branżowe i podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IT ITALIA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzym

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca będzie pomagał w codziennym zarządzaniu EPS i będzie zobowiązany do świadczenia usług wsparcia w działaniach i wydarzeniach związanych z rozrywką i edukacją.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 240 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Zob I.1.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Nie więcej niż 2 przedstawicieli każdego oferenta oraz przedstawiciele instytucji zamawiających.

Należy podać nazwisko, stanowisko, numer dowodu tożsamości i narodowość każdego przedstawiciela, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres podany w pkt I.1 w terminie do 8.6.2018.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferenci są proszeni o regularne sprawdzanie adresu URL: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3339 w celu zapoznania się z ewentualnymi aktualizacjami, wyjaśnieniami oraz pytaniami i odpowiedziami.

Uwagi dotyczące procedury udzielenia zamówienia można przesyłać do instytucji zamawiającej wskazanej w sekcji I. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania istnieje możliwość złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu 2 lat od powzięcia wiadomości o faktach będących podstawą skargi (zob. http://www.ombudsman.europa.eu).

Termin wnoszenia skarg o stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu zamówienia wynosi 2 miesiące od daty ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Wnioski składane przez stronę oraz wszelkie odpowiedzi instytucji zamawiającej, jak również wszelkie wnoszone skargi dotyczące niewłaściwego administrowania, nie powodują zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu na wniesienie skargi o unieważnienie decyzji. Organem właściwym do rozpoznania skargi o unieważnienie jest organ wskazany w pkt VI.4.1.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Brussels
Państwo: Belgia
Adres internetowy: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/04/2018