Lieferungen - 178175-2017

11/05/2017    S90

Polen-Częstochowa: Straßenbahnpersonenwagen

2017/S 090-178175

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: al. Niepodległości 30
Ort: Częstochowa
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Postleitzahl: 42-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zbigniew Kowacki, Anna Szal
E-Mail: zarzad.mpk@mpk.czest.pl
Telefon: +48 343779100
Fax: +48 343779109
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mpk.czest.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.mpk.czest.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup i dostawa taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego w Częstochowie.

Referenznummer der Bekanntmachung: RZI.26.3.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34622100 Straßenbahnpersonenwagen - EA12 - EA21
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

1) zakup i dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych tramwajów, przegubowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, jednokierunkowych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.3.2011 roku w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2011 r., nr 65, poz. 344) oraz zgodnych ze szczegółowym opisem wymagań technicznych i funkcjonalnych, określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.

2) dostawa specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

3) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie przeglądów, napraw, obsługi technicznej i eksploatacji dostarczonych tramwajów oraz pojazdów wchodzących w skład specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

4) dostarczenie dokumentacji technicznej niezbędnej do eksploatacji oraz napraw awaryjnych i powypadkowych tramwajów.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38548000 Fahrzeugarmaturen
34630000 Teile für Eisenbahn- oder Straßenbahnlokomotiven oder rollendes Material; Ausrüstung für die Eisenbahnverkehrssteuerung
80531000 Industrielle und technische Ausbildung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL224 Częstochowski
Hauptort der Ausführung:

MPK w Częstochowie Sp. z o.o., ul. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, Polska.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

1)zakup i dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych tramwajów, przegubowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych, jednokierunkowych, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.3.2011 roku w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2011 r., nr 65, poz. 344) oraz zgodnych ze szczegółowym opisem wymagań technicznych i funkcjonalnych, określonym w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.

2)dostawa specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

3)przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie przeglądów, napraw, obsługi technicznej i eksploatacji dostarczonych tramwajów oraz pojazdów wchodzących w skład specjalistycznego wyposażenia obsługowego,

4) dostarczenie dokumentacji technicznej niezbędnej do eksploatacji oraz napraw awaryjnych i powypadkowych tramwajów.

2. Zamawiający wymaga aby udział towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, przekraczał 50 %. Ocena spełniania powyższego wymogu zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o treści zawartej w formularzu ofertowym pod rygorem odrzucenia oferty zgodnie z art. 138 c ust. 1 pkt 4 Pzp.

3. Wykonawca udziela na każdy z dostarczonych tramwajów 60 miesięczną gwarancję dotyczącą wszystkich wad. Ponadto Wykonawca udziela gwarancję obejmującą wady konstrukcji mechanicznej pudeł i wózków tramwajów na okres 14 lat. Bieg okresu gwarancji dla każdego tramwaju rozpoczyna się od momentu odbioru końcowego danego tramwaju bez zastrzeżeń. Przez wady konstrukcji rozumie się w szczególności wszelkiego rodzaju złamania, pęknięcia lub inne uszkodzenia elementów konstrukcji tramwajów, w tym również wózków, perforacje, korozje blach nadwozia, które wystąpią podczas normalnej eksploatacji tramwajów. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone tramwaje na warunkach określonych w szczegółowych warunkach gwarancji opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w ofercie harmonogram dostaw przy założeniu dostawy nie więcej niż 2 tramwajów na miesiąc.

5. Przedmiot zamówienia stanowi łącznie zakres projektu zatytułowanego „Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1, 2, 3, 4, 5a, 6) oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie” planowanego do współfinansowania ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. Nr naboru: RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17.

6. W przypadku, gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na podstawie art. 93ust. 1a ustawy Pzp.

7. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wartość techniczna / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Termin dostawy pierwszego tramwaju / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający zastrzega sobie skorzystanie z prawa opcji zakupu 1 – 5 sztuk fabrycznie nowych tramwajów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, o parametrach i wyposażeniu tożsamym jak dla tramwajów objętych podstawowym zamówieniem.

2. Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w pkt 1 wówczas, gdy uzyska środki finansowe, które umożliwią mu zakup kolejnych pojazdów.

3. Dla tramwajów objętych prawem opcji obowiązują identyczne warunki dostawy, odbiorów i testów, a także zakresu gwarancji, serwisowania kompletów dokumentacji technicznej, jaką należy dostarczyć Zamawiającemu, co dla pozostałych tramwajów objętych zamówieniem.

4. Realizacja zamówienia, o którym mowa w pkt 1, rozpocznie się po złożeniu oświadczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy o woli skorzystania z prawa opcji.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, ceną zakupu każdego tramwaju w ramach prawa opcji będzie cena ofertowa jak dla tramwaju z podstawowego zakresu zamówienia. Cena opcjonalnego zakresu zamówienia będzie podlegała waloryzacji na zasadach określonych w § 8 ust. 4 wzoru umowy.

6. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji może zostać złożone jeden raz lub kilkukrotnie, łącznie jednak zamówienie w ramach prawa opcji nie może przekroczyć maksymalnej liczby tramwajów, wskazanej w pkt 1

7. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji gdy będą spełnione warunki opisane w ust. 7. Końcowy termin dla złożenia oświadczenia o woli skorzystania z prawa opcji ustala się na 31.12.2022 roku.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Pzp art. 179-198.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp.

3.Do oferty każdy wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające informacje, które będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, ww. oświadczenie, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV. 1 niniejszej SIWZ, dotyczące podwykonawców.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. IV. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

7. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

8.Zamawiający na podstawie art. 26 ust 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

— posiada lub posiadał w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 36 000 000 PLN

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000 000 PLN

2. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca przedłoży:

a)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Informacja ta winna potwierdzać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 36 000 000 PLN;

b)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument ten powinien potwierdzać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 20 000 000 PLN;

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje należycie 1 dostawę łącznie 5 fabrycznie nowych tramwajów niskopodłogowych, w których udział niskiej podłogi wyniósł min. 70 % oraz, które uzyskały dopuszczenie do eksploatacji lub homologację w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, o wartości co najmniej 35 000 000 PLN brutto, z potwierdzeniem jej należytego wykonania bądź wykonywania.

2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej należy przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony wg załącznika do formularza ofertowego. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie 1 dostawy łącznie

5 fabrycznie nowych tramwajów niskopodłogowych, w których udział niskiej podłogi wyniósł min. 70 % oraz, które uzyskały dopuszczenie do eksploatacji lub homologację w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, o wartości co najmniej 35 000 000 brutto, z potwierdzeniem jej należytego wykonania bądź wykonywania.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej równowartość 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych). Szczegółowe warunki wniesienia wadium zostały określone w rozdziale VI SIWZ.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie, zwane dalej zabezpieczeniem. Szczegółowe wymagania odnośnie wniesienia zabezpieczenia należytego umowy zostały określone w rozdziale XI SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Warunki płatności zostały określone w § 8 wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza pełnomocnictwo wynikające z treści umowy konsorcjum. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców (umowy konsorcjum). W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tych terminów, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

3.Zamawiający nie może zawrzeć umowy przed zakończeniem kontroli uprzedniej przeprowadzanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 171 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4.W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie zawrze umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/06/2017
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/06/2017
Ortszeit: 12:00
Ort:

MPK w Częstochowie Sp. z o.o., al. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, w Sali Konferencyjnej, I piętro.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał następujące dokumenty:

1)informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

2)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,

8)oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, składa dokumenty odpowiadające żądanym dokumentom obowiązujące w kraju jego siedziby lub miejscu zamieszkania.

Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada jego wymaganiom określonym w SIWZ żąda także złożenia wraz z ofertą:

1)oświadczenia wykonawcy, (w oparciu o przepis art. 138 c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp), potwierdzającego, że do realizacji przedmiotowego zamówienia wykonawca użyje co najmniej 50 % towarów lub oprogramowania wykorzystywanego w wyposażeniu sieci telekomunikacyjnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE;

2)oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie szkoleń lub własny plan szkoleń uwzględniający wymagania zawarte w SIWZ;

3)szczegółowej kompletacji typu oferowanego tramwaju (specyfikacja techniczna), sporządzonej zgodnie z opisem przedmiotu w niniejszej SIWZ;

4)wizerunku tramwaju (propozycja stylistyki i kolorystyki);

5)rysunku wymiarów zewnętrznych oferowanego typu tramwaju (przód, tył, strona lew i strona prawa);

6)rysunków obrazujących wygląd zewnętrzny tramwaju (oba boki, czoło i tył) oraz przekrój nadwozia tramwaju pokazujący układ siedzeń i miejsce na wózki (inwalidzki, dziecięcy) oraz rozmieszczenie drzwi i zaznaczenie skosów nadwozia;

7)rysunku rozplanowania przestrzeni pasażerskiej (wnętrza) oferowanego typu tramwaju i rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanej wersji i kompletacji;

8)propozycji zagospodarowania przestrzeni kabiny motorniczego;

9)przekroju przez oś podłużną tramwaju obrazujący linię podłogi w przestrzeni pasażerskiej – po wyłączeniu kabiny motorniczego i pulpitu manewrowego z tyłu tramwaju – z zaznaczeniem jej wysokości nad poziomem główki szyny w funkcji długości tramwaju.

10)zwymiarowany przekrój nadwozia prostopadły do osi wzdłużnej tramwaju w miejscu, w którym występuje najmniejsza szerokość przejścia między siedzeniami.

11)widok wózka napędowego i tocznego. Uwaga: widok należy przedstawić w trzech rzutach na osie x, y, z.

12)rozmieszczenia najważniejszych elementów układu wentylacyjnego, grzewczego i klimatyzacyjnego oraz schematycznej formy funkcjonowania wentylacji w tramwaju.

13)opisu działania systemu gromadzenia energii w tramwaju,

14)opisu techniczny części mechanicznej i elektrycznej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-626
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

7.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-626
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2017