В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 178263-2015

Компактен изглед

23/05/2015    S99

Дaния-Копенхаген: Осигуряване на услуги по охрана, посрещане и пощенски услуги за Европейската агенция за околната среда

2015/S 099-178263

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)
Пощенски адрес: Kongens Nytorv 6
Град: Копенхаген K
Пощенски код: 1050
Държава: Дания
Лице за контакт: Служба по доставки
На вниманието на: г-жа Bitten Serena
Адрес за електронна поща: procurement@eea.europa.eu
Телефон: +45 33367138
Факс: +45 33367199

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.eea.europa.eu

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=864

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Околна среда
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Осигуряване на услуги по охрана, посрещане и пощенски услуги за Европейската агенция за околната среда.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: В помещения на Агенцията в Копенхаген и в собствени помещения на изпълнителя в зависимост от изискванията във формуляра за поръчка.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в месеци: 48

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 200 000 EUR
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите

EАОС възнамерява да сключи рамков договор за услуги за предоставянето на услуги за охрана, посрещане и вътрешни пощенски услуги и за поддръжка на инсталациите за сигурност. Помещенията на ЕАОС са разположени в 2 сгради на Kongens Nytorv 6 (KN6) и Kongens Nytorv 8 (KN8), 1050 Копенхаген, Дания, свързани заедно чрез коридори на приземния етаж и на първия етаж. Общата повърхност на помещенията е приблизително 9 900 m2. Понастоящем около 220 лица работят в ЕАОС.

ЕАОС има аларма за контрол на достъпа/на кражби и RVS система, които следва да се поддържат от одобрения доставчик на услуги. От одобрения доставчик на услуги трябва да бъде поддържана автоматична пожарна аларма чрез Dansk Brandteknik A/S. Приложение 7 към тръжните спецификации представя подробно описание на охранителните системи и оборудването.
В раздел 6.2 от тръжните спецификации са дадени допълнителни подробности относно задачите за изпълнение.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79710000 Услуги по безопасност, 79500000 Секретарски и преводачески услуги; услуги по размножаване, 50610000 Услуги по ремонт и поддържане на съоръжението за безопасност

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Рамковият договор за услуги ще бъде сключен за първоначален период от 12 месеца, считано от датата на подписване, и може да бъде подновен най-много 3 пъти за период от по 12 месеца всеки. Прогнозният максимален бюджет е 1 200 000 EUR, обхващащ всички услуги и задачите, описани в тръжните спецификации, в рамките на максимален период от 48 месеца.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС : 1 200 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Брой на възможните подновявания: 3
в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен график за последващи поръчки:
в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Не се изисква финансова гаранция.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Както е посочено в раздел 5 от тръжните спецификации и в рамковия проектодоговор, приложен към тях (вж. приложение 6).
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Могат да бъдат подавани оферти от консорциуми от икономически оператори. Ако поръчката бъде възложена на консорциум, от него може да се изиска да придобие определена правна форма преди подписване на договора, ако тази промяна е необходима за правилното изпълнение на поръчката. Това може да бъде под формата на субект с или без правна идентичност, но който предлага достатъчна защита на финансовите интереси на ЕАОС (в зависимост от съответната държава-членка това може да бъде например обединение или партньорство, или временна асоциация). Консорциумът трябва да определи един от своите членове като координатор, който да се свързва с ЕАОС. Всеки член на консорциум трябва да отговаря на условията за участие, посочени в раздел III.2.1 по-долу.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Както е посочено в раздели 12.1 и 12.2.1 от тръжните спецификации (приложение I).
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Както е посочено в раздел 12.2.2 от тръжните спецификации (приложение I).
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Както е посочено в раздел 12.2.3 от тръжните спецификации (приложение I).
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
EEA/ADS/15/007.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
1.9.2015 - 16:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 8.9.2015 - 10:00

Място:

Помещения на ЕАОС на Kongens Nytorv 6, 1050 Копенхаген К, ДАНИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Представители на оферентите (по 1 на оферент) могат да участват в заседанието по отваряне. От тях се изисква да информират предварително службите за обществени поръчки на ЕАОС и най-късно до 7.9.2015 в 12:00 ч. (централноевропейско време), по електронна поща на procurement@eea.europa.eu или по факс на номер +45 33367199.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Оферентите могат да изтеглят тръжните документи и всякаква допълнителна информация от интернет страницата e-tendering:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=864

Тази интернет страница се обновява редовно и е отговорност на оферента да проверява за нова информация и изменения по време на тръжния период.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Страсбург Cedex
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Адрес за електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Може да бъде подадена жалба до Общия съд в рамките на 2 месеца от получаване на известието на ищеца (датата на получаване), или при липсата на такова, датата, на която заинтересованото лице е узнало съответната информация. Жалба до Европейския омбудсман по никакъв начин няма да повлияе на горепосочения срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13.5.2015