Paslaugos - 178263-2015

Pateikti glaustą rodinį

23/05/2015    S99

Danija-Kopenhaga: Saugumo, priimamojo ir pašto paslaugų teikimas Europos aplinkos agentūrai

2015/S 099-178263

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos aplinkos agentūra (EAA)
Adresas: Kongens Nytorv 6
Miestas: Kopenhaga K
Pašto kodas: 1050
Šalis: Danija
Asmuo ryšiams: Pirkimų paslaugos
Kam: Bitten Serena
El. paštas: procurement@eea.europa.eu
Telefonas: +45 33367138
Faksas: +45 33367199

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.eea.europa.eu

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=864

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Aplinka
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Saugumo, priimamojo ir pašto paslaugų teikimas Europos aplinkos agentūrai.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 27: Kitos paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: agentūros patalpose Kopenhagoje ir rangovo nuosavose patalpose, priklausomai nuo užsakymo formos reikalavimų.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė mėnesiais: 48

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę

Numatoma vertė be PVM: 1 200 000 EUR
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

EAA ketina sudaryti preliminariąją paslaugų pirkimo sutartį dėl saugumo, priimamojo ir vidaus pašto paslaugų teikimo ir saugumo įrenginių priežiūros. EAA patalpos yra 2 pastatuose adresu Kongens Nytorv 6 (KN6) ir Kongens Nytorv 8 (KN8), 1050 Kopenhaga K, DANIJA, kurie yra sujungti koridoriais pirmame ir antrame aukštuose. Bendras patalpų paviršiaus plotas apytikriai yra 9 900 m2. Šiuo metu EAA apytikriai dirba 220 asmenų.

EAA turi prieigos kontrolę / įsilaužimo signalizaciją ir radaro veikimu pagrįstą vaizdo stebėjimo sistemą (RVS), kurias turės prižiūrėti paslaugų teikėjas, su kuriuo bus sudaryta sutartis. Paslaugų teikėjas automatinę priešgaisrinę signalizaciją turi prižiūrėti pasitelkdamas konkurso specifikacijų 7 priedą Dansk Brandteknik A/S., kuriame pateiktas išsamus apsaugos sistemų ir įrangos aprašymas.
Konkurso specifikacijų 6.2 dalyje pateikiama daugiau informacijos apie užduotys, kurios turės būti vykdomos.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79710000 Apsaugos paslaugos, 79500000 Pagalbinės biuro paslaugos, 50610000 Apsaugos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Preliminarioji paslaugų pirkimo sutartis bus paskirta pradiniam 12 mėnesių laikotarpiui pradedant nuo pasirašymo dienos, ir ji gali būti atnaujinta daugiausiai 3 kartus kiekvieną kartą 12 mėnesių laikotarpiui. Numatytas didžiausias biudžetas – 1 200 000 EUR, apimantis visas konkurso specifikacijose aprašytas paslaugas ir užduotis per ilgiausią 48 mėnesių laikotarpį.
Numatoma vertė be PVM: 1 200 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 3
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 12 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Finansinės garantijos nereikalaujama.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Kaip nurodyta konkurso specifikacijų 5 dalyje ir prie jos pridėtos preliminariosios sutarties projekte (6 priedas).
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Pasiūlymus gali teikti ūkinės veiklos vykdytojų konsorciumai. Jeigu konsorciumui paskiriama sutartis, gali reikėti įgyti juridinę formą iki sutarties pasirašymo, jeigu toks pokytis būtinas teisingai vykdyti sutartį. Tai gali būti subjektas, turintis juridinio asmens statusą arba jo neturintis, bet siūlantis pakankamą EAA sutartinių interesų apsaugą (atsižvelgiant į susijusią valstybę narę, tai, pavyzdžiui, gali būti inkorporavimas, partnerystė arba laikina asociacija). Konsorciumai turi vieną iš savo narių skirti koordinatoriumi, kuris palaikytų ryšį su EAA. Kiekvienas konsorciumo narys turi tenkinti III.2.1 dalyje nurodytas sąlygas dėl dalyvavimo.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kaip nurodyta konkurso specifikacijų 12.1 ir 12.2.1 dalyse (I priedas).
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kaip nurodyta konkurso specifikacijų 12.2.2 dalyje (I priedas).
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Kaip nurodyta konkurso specifikacijų 12.2.3 dalyje (I priedas).
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
EEA/ADS/15/007.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
1.9.2015 - 16:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 8.9.2015 - 10:00

Vieta:

Europos aplinkos agentūros patalpos adresu Kongens Nytorv 6, 1050 Kopenhaga K, DANIJA.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip

Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti po 1 kiekvieno konkurso dalyvio atstovą. Jie turi informuoti EAA pirkimų tarnybas iš anksto ir ne vėliau nei iki 7.9.2015 (12:00) (Vidurio Europos laiku) el. paštu procurement@eea.europa.eu arba faksu +45 33367199.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Konkurso dalyviai gali atsisiųsti konkurso dokumentus ir bet kokią papildomą informaciją iš šios tinklavietės:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=864

Šis tinklalapis bus nuolat atnaujinamas, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos ombudsmenas
Adresas: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miestas: Strasbūras Cedex
Pašto kodas: 67001
Šalis: Prancūzija
El. paštas: eo@ombudsman.europa.eu
Telefonas: +33 388172313
Faksas: +33 388179062
Interneto adresas: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo pranešimo ieškovui (gavimo data) arba, jei nepranešama, nuo dienos, kurią susijęs asmuo sužinojo atitinkamą informaciją, galima pateikti apeliaciją Bendrajam Teismui. Skundas Europos ombudsmenui neturės įtakos minėtam apeliacijos teikimo terminui.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13.5.2015