De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Diensten - 178263-2015

Beknopt weergeven

23/05/2015    S99

Denemarken-Kopenhagen: Verlening van beveiligings-, receptie- en postdiensten aan het Europees Milieuagentschap

2015/S 099-178263

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europees Milieuagentschap (EEA)
Postadres: Kongens Nytorv 6
Plaats: Kopenhagen K
Postcode: 1050
Land: Denemarken
Contactpersoon: dienst Aanbestedingen
Ter attentie van: mevrouw Bitten Serena
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefoon: +45 33367138
Fax: +45 33367199

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.eea.europa.eu

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=864

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Milieu
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Verlening van beveiligings-, receptie- en postdiensten aan het Europees Milieuagentschap.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 27: Andere diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: in de kantoren van het Agentschap te Kopenhagen en in de kantoren van de contractant, afhankelijk van de vereisten van het bestelformulier.
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 48

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 1 200 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Het EEA is van plan een raamovereenkomst voor diensten te sluiten voor de verlening van beveiligings-, receptie- en interne postdiensten alsook voor het onderhoud van beveiligingsinstallaties. De kantoren van het EEA zijn ondergebracht in 2 gebouwen van het EEA: Kongens Nytorv 6 (KN6) en Kongens Nytorv 8 (KN8), 1050 Kopenhagen K, DENEMARKEN, die met elkaar verbonden zijn via corridors op de beneden- en de eerste verdiepingen. De totale oppervlakte van de gebouwen bedraagt ongeveer 9 900 m2. Momenteel werken er ongeveer 220 personen bij het EEA.

Het EEA beschikt over een toegangscontrole-/inbraakalarmsysteem en een RVS-systeem die moeten worden onderhouden door de geselecteerde dienstverlener. Een automatisch brandalarm moet door de geselecteerde dienstverlener worden onderhouden via Dansk Brandteknik A/S. Bijlage 7 bij de aanbestedingsstukken bevat een gedetailleerde beschrijving van de beveiligingssystemen en -uitrustingen.
Sectie 6.2 van de aanbestedingsstukken bevat verdere details inzake de uit te voeren taken.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79710000 Beveiligingsdiensten, 79500000 Ondersteuning voor kantoorwerk, 50610000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
De raamovereenkomst wordt gegund voor een initiële looptijd van 12 maanden, gerekend vanaf de datum van ondertekening, en kan maximaal driemaal worden verlengd voor een periode van telkens 12 maanden. De geraamde maximumbegroting bedraagt 1 200 000 EUR voor alle diensten en taken die worden vermeld in de aanbestedingsstukken voor een maximale periode van 48 maanden.
Geraamde waarde zonder btw: 1 200 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 3
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Er is geen financiële waarborg vereist.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zoals aangegeven in sectie 5 van de aanbestedingsstukken en de daarbij gevoegde ontwerpraamovereenkomst (bijlage 6).
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Inschrijvingen mogen worden ingediend door consortia van ondernemers. Als de opdracht aan een consortium wordt gegund, kan voor het ondertekenen van het contract worden gevraagd een specifieke rechtsvorm aan te nemen indien dit noodzakelijk wordt geacht voor de correcte uitvoering van de opdracht. Dit kan een entiteit met of zonder rechtspersoonlijkheid zijn, die desondanks voldoende garanties biedt ter bescherming van de contractuele belangen van het EEA (afhankelijk van de betrokken lidstaten kan dit bijvoorbeeld een naamloze vennootschap, associatie of tijdelijke vennootschap zijn). Consortia moeten een van de leden aanduiden als coördinator die met het EEA zal samenwerken. Elk lid van een consortium moet voldoen aan de deelnamevoorwaarden gespecificeerd onder III.2.1 hierna.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zoals aangegeven in sectie 12.1 en sectie 12.2.1 van de aanbestedingsstukken (bijlage I).
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zoals aangegeven in sectie 12.2.2 van de aanbestedingsstukken (bijlage I).
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
zoals aangegeven in sectie 12.2.3 van de aanbestedingsstukken (bijlage I).
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
EEA/ADS/15/007.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
1.9.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 8.9.2015 - 10:00

Plaats:

de kantoren van het EEA, Kongens Nytorv 6, 1050 Kopenhagen K, DENEMARKEN.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja

Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: per inschrijver mag 1 vertegenwoordiger de opening bijwonen. Zij worden verzocht de dienst Aanbestedingen van het EEA ten laatste op 7.9.2015 (12:00), MET, via e-mail (procurement@eea.europa.eu) of per fax (+45 33367199) te informeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
Inschrijvers kunnen de aanbestedingsstukken en alle bijkomende informatie van de e-tenderingwebsite downloaden:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=864

Deze website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om deze tijdens de aanbestedingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Straatsburg Cedex
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager (datum van ontvangst) of, bij ontbreken daarvan, na de dag waarop de betrokken persoon in kennis werd gesteld van de relevante informatie kan een beroep ingesteld worden bij het Gerecht. Een klacht bij de Europese Ombudsman heeft geen gevolgen op de voornoemde termijn voor het instellen van een beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13.5.2015