Storitve - 178263-2015

Prikaži skrčeni pogled

23/05/2015    S99

Danska-København: Zagotovitev varnostnih, sprejemnih in poštnih storitev za Evropsko agencijo za okolje

2015/S 099-178263

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska agencija za okolje (EEA)
Poštni naslov: Kongens Nytorv 6
Kraj: København K
Poštna številka: 1050
Država: Danska
Kontaktna oseba: Oddelek za javna naročila
V roke: ga. Bitten Serena
E-pošta: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367138
Telefaks: +45 33367199

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.eea.europa.eu

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=864

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Okolje
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Zagotovitev varnostnih, sprejemnih in poštnih storitev za Evropsko agencijo za okolje
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 27: Druge storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: v prostorih Agencije v Københavnu in v lastnih prostorih izvajalca, odvisno od zahtev naročilnice.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v mesecih: 48

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

Ocenjena vrednost brez DDV: 1 200 000 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave

EEA namerava skleniti okvirno storitveno pogodbo za zagotovitev varnostnih, sprejemnih in notranjih poštnih storitev ter vzdrževanja varnostnih naprav. Prostori EEA se nahajajo v 2 stavbah na Kongens Nytorv 6 (KN6) in Kongens Nytorv 8 (KN8), 1050 København K, DANSKA, povezanih s hodniki v pritličju in v prvem nadstropju. Skupna površina prostorov je približno 9 900 m2. V EEA trenutno dela približno 220 oseb.

EEA ima nameščen nadzor dostopa/alarm za primer vloma in sistem RVS, za katerega bo moral izbrani ponudnik storitev zagotoviti vzdrževanje. Izbrani ponudnik storitev bo moral zagotoviti vzdrževanje avtomatskega protipožarnega alarma preko Dansk Brandteknik A/S. Priloga 7 k razpisnim specifikacijam vključuje podroben opis varnostnih sistemov in opreme.
Oddelek 6.2 razpisnih specifikacij vključuje dodatne podrobnosti o nalogah, ki jih je treba izvesti.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

79710000 Varovalne storitve, 79500000 Pomožne pisarniške storitve, 50610000 Storitve popravila in vzdrževanja varnostne opreme

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Okvirno naročilo storitev bo oddano za začetno obdobje 12 mesecev, šteto od datuma podpisa pogodbe, in se lahko podaljša največ 3-krat, vsakič za obdobje 12 mesecev. Ocenjeni maksimalni proračun znaša 1 200 000 EUR in zajema vse storitve in naloge, opisane v razpisnih specifikacijah, v obdobju največ 48 mesecev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 1 200 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Število možnih podaljšanj: 3
Pri dodatnih naročilih blaga ali storitev navedite ocenjeni časovni okvir za poznejša javna naročila:
v mesecih: 12 (od oddaje naročila)
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Finančno jamstvo ni zahtevano.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Kot je navedeno v oddelku 5 razpisnih specifikacij in v osnutku okvirne pogodbe, priložene specifikacijam (Priloga 6).
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbe lahko oddajo konzorciji gospodarskih subjektov. Če je naročilo oddano konzorciju, bo morda moral prevzeti določeno pravno obliko, preden bo pogodba podpisana, če je taka sprememba potrebna za pravilno izvajanje naročila. To je lahko subjekt brez ali s pravno osebnostjo, vendar mora nuditi zadostno zaščito pogodbenih interesov EEA (glede na zadevno državo članico je to lahko, na primer, družba ali partnerstvo ali začasno združenje). Konzorciji morajo 1 izmed svojih članov določiti za koordinatorja, ki bo v stiku z EEA. Vsak član konzorcija mora izpolnjevati pogoje za sodelovanje iz oddelka III.2.1 spodaj.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot je navedeno v oddelkih 12.1 in 12.2.1 razpisnih specifikacij (Priloga I).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot je navedeno v oddelku 12.2.2 razpisnih specifikacij (Priloga I).
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
kot je navedeno v oddelku 12.2.3 razpisnih specifikacij (Priloga I).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: ne

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
EEA/ADS/15/007.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
1.9.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 8.9.2015 - 10:00

Kraj:

prostori EEA na naslovu Kongens Nytorv 6, 1050 København, DANSKA.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da

Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: odpiranja ponudb se lahko udeležijo zastopniki ponudnikov (1 na ponudnika). O tem morajo predhodno obvestiti Službo za javna naročila EEA, in sicer najkasneje do 7.9.2015 ob 12:00 (po srednjeevropskem času) po e-pošti na procurement@eea.europa.eu ali po faksu na +45 33367199.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo in vse dodatne informacije prenesejo s spletne strani za e-razpise:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=864

Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje dopolnitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg Cedex
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: pritožba Splošnemu sodišču Evropske unije se lahko vloži v 2 mesecih od obvestila tožniku (datum prejema) ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je zadevna oseba izvedela za relevantne informacije. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zgoraj navedeni skrajni rok za vložitev pritožbe.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13.5.2015