Tjänster - 178263-2015

Visa förkortad version

23/05/2015    S99

Danmark-Köpenhamn: Tillhandahållande av säkerhets-, receptions- och posttjänster för Europeiska miljöbyrån

2015/S 099-178263

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Europeiska miljöbyrån (EEA)
Postadress: Kongens Nytorv 6
Ort: Köpenhamn K
Postnummer: 1050
Land: Danmark
Kontaktperson: upphandlingsavdelningen
Att: Bitten Serena
E-post: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367138
Fax: +45 33367199

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.eea.europa.eu

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=864

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Miljö
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Tillhandahållande av säkerhets-, receptions- och posttjänster för Europeiska miljöbyrån
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 27: Övriga tjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: I byråns lokaler i Köpenhamn och i uppdragstagarens egna lokaler beroende på kraven i ordersedeln.
NUTS-kod
II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal månader: 48

Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid

Uppskattat värde, exkl. moms: 1 200 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen

EEA har för avsikt att upprätta ett ramavtal för tjänster för tillhandahållande av säkerhetstjänster, receptionstjänster och interna posttjänster och underhåll av säkerhetsinstallationer. EEA:s lokaler är belägna i 2 byggnader på Kongens Nytorv 6 (KN6) och Kongens Nytorv 8 (KN8), 1050 Köpenhamn K, DANMARK, som förbinds genom korridorer på bottenvåningen och första våningen. Lokalernas totala yta är cirka 9 900 m2. För närvarande arbetar cirka 220 personer vid EEA.

EEA har ett system för passerkontroll/stöldlarm och ett RVS-system som ska underhållas av den anlitade tjänsteleverantören. En automatisk brandlarm ska underhållas av den anlitade tjänsteleverantören genom Dansk Brandteknik A/S. En detaljerad beskrivning av säkerhetssystemen och säkerhetsutrustningen finns i bilaga 7 till förfrågningsunderlaget.
I avsnitt 6.2 i förfrågningsunderlaget finns ytterligare information om de uppgifter som ska utföras.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79710000 Säkerhetstjänster, 79500000 Kontorshjälp, 50610000 Reparation och underhåll av säkerhetsutrustning

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Ramavtalet för tjänster kommer att tilldelas för en inledande genomförandeperiod på 12 månader räknat från datumet för undertecknande, och det kan förnyas högst 3 gånger för en period på 12 månader vardera. Den uppskattade högsta budgeten är 1 200 000 EUR, vilket täcker alla tjänster och uppgifter som beskrivs i förfrågningsunderlaget under en längsta period på 48 månader.
Uppskattat värde, exkl. moms: 1 200 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Antal eventuella förlängningar: 3
I samband med varu- eller tjänstekontrakt som kan förlängas, ange en beräknad tidsram för senare upphandling:
antal månader: 12 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 48 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
Ingen finansiell garanti krävs.
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Enligt vad som anges i avsnitt 5 i förfrågningsunderlaget och i utkastet till ramavtal som bifogas detta (bilaga 6).
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Anbud kan lämnas av konsortier av ekonomiska aktörer. Om ett konsortium tilldelas kontraktet kan det behöva anta en viss rättslig form före kontraktets undertecknande, om en sådan förändring är nödvändig för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt. Detta kan ta form av en enhet med eller utan status som juridisk person, men som erbjuder tillräckligt skydd för EEA:s kontraktsrelaterade intressen (beroende på vilken medlemsstat som berörs kan detta exempelvis avse en förening eller ett partnerskap eller en tillfällig sammanslutning). Konsortier ska utse en av medlemmarna till samordnare med ansvar för kontakterna med EEA. Varje konsortiemedlem ska uppfylla de villkor för deltagande som specificeras i avsnitt III.2.1 nedan.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Enligt vad som anges i punkterna 12.1 och 12.2.1 i förfrågningsunderlaget (bilaga I).
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Enligt vad som anges i punkt 12.2.2 i förfrågningsunderlaget (bilaga I).
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Enligt vad som anges i punkt 12.2.3 i förfrågningsunderlaget (bilaga I).
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
EEA/ADS/15/007.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
1.9.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 8.9.2015 - 10:00

Plats:

EEA:s lokaler på Kongens Nytorv 6, 1050 Köpenhamn K, DANMARK.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja

Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: Representanter för anbudsgivarna (1 representant per anbudsgivare) har rätt att delta vid mötet för öppnande. De ska informera EEA:s upphandlingsavdelning i förväg och senast klockan 12:00 (centraleuropeisk tid) den 7.9.2015 via e-post till procurement@eea.europa.eu eller via fax till +45 33367199.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
Anbudsgivare kan ladda ned upphandlingsdokumenten och eventuell ytterligare information från webbplatsen för e-upphandling:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=864

Denna webbplats kommer att uppdateras regelbundet och det tillkommer anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

Behörigt organ vid medling

Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg Cedex
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: En begäran om överprövning kan lämnas till tribunalen inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs (datum för mottagande av meddelande) eller, om så inte skett, från det datum då den berörda personen fick kännedom om den relevanta informationen. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen har ingen inverkan på den ovan angivna tidsfristen för begäran om överprövning.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13.5.2015