Tjenesteydelser - 178275-2019

16/04/2019    S75    - - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet

2019/S 075-178275

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
64942212
Borups Allé 177
København NV
2400
Danmark
Kontaktperson: Martin Koopmann Jensen
E-mail: g17s@kk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.kk.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://www.kk.dk/udbud

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/101391038.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/101391038.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Offentligt udbud af pleje- og omsorgsvikarer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
85100000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Med følgende udbud håber Københavns Kommune, at indgå aftale med 3 økonomiske aktører omkring køb af pleje- og omsorgsvikarer. De økonomiske aktører vil blive tildelt kontrakterne i henhold til en kaskademodel, således der vil være en 1. leverandør, en 2. leverandør og en 3. leverandør. Med pleje- og omsorgsvikarer menes vikarer med en sundhedsfaglig uddannelse.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 520 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85141000
85141200
85144100
98513300
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på ekstern vikarformidling indenfor pleje og

Omsorg, som skal dække følgende medarbejderkategorier:

— Autoriserede sygeplejersker,

— Autoriserede social- og sundhedsassistenter,

— Social- og sundhedshjælpere,

— Hjemmehjælpere,

— Plejehjemsassistenter,

— Sygehjælper.

Vikarerne benyttes bl.a. i Københavns Kommunes plejecentre og plejeboliger til ældre borger, samt hjemmepleje og sygeplejen. Vikaren benyttes ligeledes i Socialforvaltningens hjemmepleje, samt ved borgere der har sociale og/eller psykiske problemer, handicap og lignende, der befinder sig i forskellige former for bo-, aflastnings-, aktivitets-, og behandlingstilbud.

Socialforvaltningen tager sig af de socialt udsatte og sårbare borgere (børn, unge, voksne og ældre), dvs. bl.a.

Psykisk udviklingshæmmede, multihandicappede og borgere som er afhængige af stoffer og/eller alkohol.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ansvaret for aktiviteter og botilbud til borgere over 65 år. Begge

Forvaltninger benytter vikarer indenfor pleje og omsorgsområdet, hvorfor leverandøren skal kunne dække

Vagter i både Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Københavns Kommune har henover de senere år oplevet en stigende omsætning på området. Omsætningen (ekskl. moms) var således i 2016 på estimeret 60 000 000 DKK, i 2017 på estimeret 74 000 000 DKK og i 2018 på estimeret 130 000 000. Grundet den høje omsætning, udbydes kontrakten som en kaskademodel med 3 leverandører.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 520 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges i 2 gange 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Krav til erhvervansvarsforsikring,

- Krav til omsætning,

- Krav til driftsresultat.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgivers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår på minimum 10 000 000 DKK.

Tilbudsgivers omsætning i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 280 000 000 DKK (ekskl. moms).

Tilbudsgiver skal i hver af de 2 seneste disponible regnskabsår have et positivt driftsresultat (resultat af primær drift).

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Referencer over udførsel af lignende ydelser.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Tilbudsgiver skal fremvise i alt 2 referencer udført indenfor de seneste 3 år. De 3 år regnes tilbage fra tilbudsfristens dato:

Hver reference skal som minimum have haft en omsætning på 15 000 000 ekskl. moms indenfor de 3 år, regnet fra tidspunktet fra tilbudsfristen indenfor området pleje- og omsorgsvikarer som angivet i udbudsbetingelsernes pkt. 2.1.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/05/2019
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/05/2019
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul vedr. overholdelse af løn og arbejdstagerforhold.

Kontrakten indeholder et CSR-bilag.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/04/2019