Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 17828-2019

15/01/2019    S10

Francúzsko-Paríž: Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre Domy EÚ v Paríži a v Marseille, Francúzsko

2019/S 010-017828

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Representation in France
Poštová adresa: 288 boulevard Saint-Germain
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 75007
Štát: Francúzsko
Kontaktná osoba: Head of Administration
E-mail: COMM-REP-PAR@ec.europa.eu
Telefón: +33 140633800
Fax: +33 140633846
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/france/business-funding/tenders_fr
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4342
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4342
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4342
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre Domy EÚ v Paríži a v Marseille, Francúzsko

Referenčné číslo: PR/2018-20-SEC/PAR
II.1.2)Hlavný kód CPV
79710000 Bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre Domy EÚ v Paríži a v Marseille, Francúzsko:

— Časť 1: na adrese Immeuble CMCI, 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille, FRANCÚZSKO,

— Časť 2: na adrese 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, FRANCÚZSKO.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 1: Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre regionálny úrad v Marseille, Francúzsko, na adrese: Immeuble CMCI, 2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille, FRANCÚZSKO

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79992000 Recepčné služby
79710000 Bezpečnostné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FRL0 Provence-Alpes-Côte d’Azur
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Európska komisia, Regional Office in Marseille, Immeuble CMCI, 2 rue Henri Barbusse 13241 Marseille – Cedex 01, FRANCÚZSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zastúpenie regionálneho úradu Európskej komisie v Marseille vo Francúzsku, ktoré koná aj v mene Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, požaduje bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre priestory v Marseille na adrese Immeuble CMCI, 2 rue Henri Barbusse, 13241 Marseille — Cedex 018, FRANCÚZSKO. Cieľom je poskytnúť uniformovaných a vyškolených, neozbrojených pracovníkov bezpečnostnej strážnej služby, ktorí budú plniť bežné povinnosti týkajúce sa ochrany a kontroly prístupu, a služby recepcie/telefónnej ústredne.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 65 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva sa môže obnoviť 3-krát na obdobie maximálne 4 rokov.

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 10
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 2: Bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre zastúpenie Európskej komisie v Paríži, Francúzsko, na adrese: 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, FRANCÚZSKO.

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79992000 Recepčné služby
79710000 Bezpečnostné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: FR101 Paris
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Európska komisia, Representation in France, 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, FRANCÚZSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zastúpenie Európskej komisie v Paríži vo Francúzsku, ktoré koná aj v mene Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, požaduje bezpečnostné strážne služby a služby recepcie/telefónnej ústredne pre svoje priestory na adrese 288 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, FRANCÚZSKO. Cieľom je poskytnúť uniformovaných a vyškolených, neozbrojených pracovníkov bezpečnostnej strážnej služby, ktorí budú plniť bežné povinnosti týkajúce sa ochrany a kontroly prístupu, a služby recepcie/telefónnej ústredne.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 260 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva sa môže obnoviť 3-krát na obdobie maximálne 4 rokov.

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 10
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/02/2019
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 22/02/2019
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/01/2019