Tjenesteydelser - 178290-2019

16/04/2019    S75

Danmark-Silkeborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 075-178290

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29189641
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Mona Frederiksen
E-mail: Mona.Frederiksen@silkeborg.dk
Telefon: +45 25557459
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.silkeborg.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: BISGAARD|EJSING ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Rosenkrantzgade 23, 4. sal.
By: Aarhus C.
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tue Bisgaard Jensen
E-mail: tue@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 23408562
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ibinder.com
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med opførelse af daginstitution i Funder v/ Silkeborg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af tilbygning til daginstitution ved Funder Børnehus i Silkeborg. Tilbygningen skal være daginstitution for 80 børn i alderen 0-6 år. Der forventes opført ca. 800 m2.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Silkeborg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af daginstitution som tilbygning til eksisterende nyere institution - under Børnehus i Silkeborg. Med nærværende bekendtgørelse opfordres interesserede til at søge om prækvalifikation.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ansøgere der har afleveret en ansøgning indeholdende det krævede vil blive vurderet efter følgende kriterier:

- At ansøger udviser den fornødne motivation,

- At ansøger kan dokumentere kompetencer og tilstrækkelig erfaring med lignende opgaver,

- At ansøger har tilstrækkelig teknisk kapacitet og økonomisk styrke til at løfte opgaven,

- At ansøger har sammensat et kompetent team der kan varetage alle de forventede rådgiverydelser jf. ydelsesbeskrivelsen,

- At ansøger har sammensat sit team således at man hurtig kan være fysisk tilstede – især i byggeperioden.

Der vil i udvælgelsen blive taget hensyn til små og mellemstore virksomheder ligesom der vil blive taget hensyn for at sikre en god konkurrencesituation for ordregiver.

I øvrigt henvises til udbudsmaterialets udbudsbetingelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse omsætning og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal kunne fremvise positiv egenkapital de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

ABR18 med præciseringer jf. udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/05/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/05/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cteudoarho

Ansøgning om prækvalifikation skal oploades på https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cteudoarho

Ansøgningen skal omfatte følgende:

1) Præsentations- og motivationsbrev på max 3 sider (PDF);

2) Udfyldt ESPD (PDF og XML);

3) Referenceblade, max 8 stk (PDF.

Der er mulighed for at stille spørgsmål via iBinder i prækvalifikationsperioden. Spørgsmål stillet inden den 3.5.2019 vil blive besvaret. Seneste svar vil blive oploaded den 6.5.2019.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ingen
By: Ingen
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået aftale.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

I forbindelse med klage skal betales et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/04/2019