Dienstleistungen - 178304-2022

05/04/2022    S67

Polen-Warschau: Entwicklung von IT-Software

2022/S 067-178304

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: Al. Jana Pawła II 70
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-175
Land: Polen
E-Mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Telefon: +48 225950066
Fax: +48 223185411
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.arimr.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Państwowa osoba prawna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zapewnienie specjalistów IT, do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych, w ramach umowy nr 9/DI/2020/2610 z dnia 19.05.2020 r.

Referenznummer der Bekanntmachung: DPiZP.2615.2.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212517 Entwicklung von IT-Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zapewnienie specjalistów IT, do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych, w ramach umowy nr 9/DI/2020/2610 z dnia 19.05.2020 r.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 878 048.78 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72220000 Systemberatung und technische Beratung
72212000 Programmierung von Anwendersoftware
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu personelu informatycznego o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych o kompetencjach programistycznych i analitycznych o profilach opisanych w zaproszeniu do negocjajcji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

Planowane zamówienie, w formie aneksu do umowy nr 9/DI/2020/2610 z dnia 19 maja 2020 r. (zamówienie podstawowe), jest udzielane na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm., dalej „ustawa”). Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Udzielenie planowanego zamówienia zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2019/S 249-618618 (sekcja II.2.14) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (rozdział I.6 pkt 1.1 lit. a) dla zamówienia podstawowego. Zamówienie polegać będzie na zwiększeniu łącznego wynagrodzenia o kwotę 6.000.000,00 zł brutto, z przeznaczeniem na realizację usługi polegającej na zapewnieniu personelu informatycznego o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych. Świadczone usługi będą miały charakter usług informatycznych, a ich zakres będzie dotyczył kompetencji programistycznych i analitycznych. W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług Zamawiający będzie kontynuował realizację projektów informatycznych rozpoczętych w ramach zamówienia podstawowego, które będą służyć do obsługi beneficjentów. Z uwagi na zmiany technologiczne wdrażane u Zamawiającego niezbędne jest również pozyskanie specjalistów z zakresu IT – programistów, projektantów, analityków, którzy będą posiadali kompetencje w zakresie stosów technologicznych obecnie wdrażanych u Zamawiającego. Potrzeba udzielenia nowego zamówienia powstała w związku z wyczerpującym się budżetem umowy oraz z koniecznością zapewnienia personelu do obsługi bieżących potrzeb Zamawiającego. Obecnie Zamawiający w ramach realizowanych projektów informatycznych rozwija rozwiązania informatyczne oparte na produktach typu open source i COTS. Zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznymi Zamawiający planuje szeroko stosować rozwiązania BPM w nowych projektach informatycznych, w tym do obsługi działań WPR na lata 2023-2027, z których już w I kwartale 2023 r. muszą zostać uruchomione następujące działania: Doskonalenie zawodowe rolników (DDD) oraz Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (DDD). Pozyskani specjaliści będą realizować zadania z zakresu prac architektonicznych, analitycznych, programistycznych oraz wdrożeniowych z obszaru Camunda BPM. Równolegle Zamawiający kontynuuje projekty oparte na platformie programowania JAVA EE oraz Angular2+/JavaScript/NodeJS, a zatem nadal istnieje potrzeba zapewnienia personelu o wysokich kompetencjach w tychże obszarach do realizacji statutowych zadań Zamawiającego. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Zamawiającego spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, ponieważ zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy – Nexio Management sp. z o.o. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Ponadto zamówienie to zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
31/03/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Nexio Management Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Szturmowa 2A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-678
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 4 878 048.78 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. "V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia" informacja stanowi datę wysłania do Wykonawcy zaproszenia do negocjacji.

2. "V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)" kwota stanowi wartość zamówienia netto, o którą ulegnie zwiększeniu łączne wynagrodzenie netto z tytułu realizacji przez specjalistów IT zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych, w ramach umowy nr 9/DI/2020/2610 z dnia 19.05.2020 r.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie winno zawierać informacje określone w art. 516 ust. 1 ustawy, w szczególności wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1 10 (dziesięciu) dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

6.2 15 (piętnastu) dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przekazana w inny sposób niż określony w pkt. 6.1.;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

7.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie:

8.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/03/2022