29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 178304-2022

05/04/2022    S67

Polska-Warszawa: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego

2022/S 067-178304

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 70
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-175
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@arimr.gov.pl
Tel.: +48 225950066
Faks: +48 223185411
Adresy internetowe:
Główny adres: www.arimr.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Państwowa osoba prawna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie specjalistów IT, do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych, w ramach umowy nr 9/DI/2020/2610 z dnia 19.05.2020 r.

Numer referencyjny: DPiZP.2615.2.2022
II.1.2)Główny kod CPV
72212517 Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Zapewnienie specjalistów IT, do realizacji zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych, w ramach umowy nr 9/DI/2020/2610 z dnia 19.05.2020 r.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 878 048.78 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72212000 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu personelu informatycznego o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych o kompetencjach programistycznych i analitycznych o profilach opisanych w zaproszeniu do negocjajcji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Planowane zamówienie, w formie aneksu do umowy nr 9/DI/2020/2610 z dnia 19 maja 2020 r. (zamówienie podstawowe), jest udzielane na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm., dalej „ustawa”). Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Udzielenie planowanego zamówienia zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2019/S 249-618618 (sekcja II.2.14) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (rozdział I.6 pkt 1.1 lit. a) dla zamówienia podstawowego. Zamówienie polegać będzie na zwiększeniu łącznego wynagrodzenia o kwotę 6.000.000,00 zł brutto, z przeznaczeniem na realizację usługi polegającej na zapewnieniu personelu informatycznego o kwalifikacjach i kompetencjach właściwych do realizacji czynności zleconych przez zamawiającego w ramach prowadzonych projektów informatycznych. Świadczone usługi będą miały charakter usług informatycznych, a ich zakres będzie dotyczył kompetencji programistycznych i analitycznych. W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług Zamawiający będzie kontynuował realizację projektów informatycznych rozpoczętych w ramach zamówienia podstawowego, które będą służyć do obsługi beneficjentów. Z uwagi na zmiany technologiczne wdrażane u Zamawiającego niezbędne jest również pozyskanie specjalistów z zakresu IT – programistów, projektantów, analityków, którzy będą posiadali kompetencje w zakresie stosów technologicznych obecnie wdrażanych u Zamawiającego. Potrzeba udzielenia nowego zamówienia powstała w związku z wyczerpującym się budżetem umowy oraz z koniecznością zapewnienia personelu do obsługi bieżących potrzeb Zamawiającego. Obecnie Zamawiający w ramach realizowanych projektów informatycznych rozwija rozwiązania informatyczne oparte na produktach typu open source i COTS. Zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznymi Zamawiający planuje szeroko stosować rozwiązania BPM w nowych projektach informatycznych, w tym do obsługi działań WPR na lata 2023-2027, z których już w I kwartale 2023 r. muszą zostać uruchomione następujące działania: Doskonalenie zawodowe rolników (DDD) oraz Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (DDD). Pozyskani specjaliści będą realizować zadania z zakresu prac architektonicznych, analitycznych, programistycznych oraz wdrożeniowych z obszaru Camunda BPM. Równolegle Zamawiający kontynuuje projekty oparte na platformie programowania JAVA EE oraz Angular2+/JavaScript/NodeJS, a zatem nadal istnieje potrzeba zapewnienia personelu o wysokich kompetencjach w tychże obszarach do realizacji statutowych zadań Zamawiającego. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Zamawiającego spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, ponieważ zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy – Nexio Management sp. z o.o. w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Ponadto zamówienie to zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
31/03/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Nexio Management Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Szturmowa 2A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 4 878 048.78 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. "V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia" informacja stanowi datę wysłania do Wykonawcy zaproszenia do negocjacji.

2. "V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)" kwota stanowi wartość zamówienia netto, o którą ulegnie zwiększeniu łączne wynagrodzenie netto z tytułu realizacji przez specjalistów IT zadań określonych przez Zamawiającego w realizowanych projektach informatycznych, w ramach umowy nr 9/DI/2020/2610 z dnia 19.05.2020 r.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie winno zawierać informacje określone w art. 516 ust. 1 ustawy, w szczególności wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1 10 (dziesięciu) dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

6.2 15 (piętnastu) dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przekazana w inny sposób niż określony w pkt. 6.1.;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

7.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie:

8.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2022