Услуги - 178368-2020

16/04/2020    S75

България-Костинброд: Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци

2020/S 075-178368

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт, а за техническа част: Димитър Георгиев — ръководител „Общински инспекторат“
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/26392
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://kostinbrod.bg/archives/26392
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване

Референтен номер: ОП 2020-3
II.1.2)Основен CPV код
90500000 Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, в обхват, съгласно техническите спецификации и документацията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 666 666.67 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90513000 Услуги по превозване на отпадъци
90500000 Услуги, свързани с битови остатъци и отпадъци
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Община Костинброд

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Избраният изпълнител извършва транспортиране на събраните отпадъци до депа, съобразно вида неопасен отпадък. Териториалният обхват и честотата на сметоизвозване за съответната година се определят със заповед на Кмета на Община Костинброд. (към момента, приложима е Заповед № РД-05-577/30.10.2019 г. за определяне на границите и вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ, в Община Костинброд, както и честотата на сметоизвозване за 2020 година). Броят на съдовете за битови отпадъци (собственост на общината), в периода на изпълнение, е допустимо да се променя, съобразно промените в индивидуалните декларации и нуждите на населението и правните субекти, упражняващи дейност на територията на Община Костинброд. Към момента, БО от населените места в община Костинброд, се обезвреждат чрез депониране на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в община Костинброд – Регион Костинброд“, но в периода на изпълнение на настоящата обществена поръчка предстои изграждане на „Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на с. Богьовци, имот № 000274, м. „Баташин дол“, Община Костинброд по проект № BG16M1OP002-2.002-0009-C01“, където след въвеждане в експлоатация на съоръжението следва да се предава цялото количество битов отпадък за предварително третиране. Количествата неопасни отпадъци на база премерени на входа на „Регионално депо за неопасни отпадъци – за регион Костинброд“, при депониране, в мярка тон за 2019 г., към 30.11.2019 г. е 11761,34 т. Тенденцията е намаляване на количествата, в съответствие с.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 666 666.67 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Възлагането е периодично и следващото е 2022 г. Предвижда се подновяване на договор, до избор на изпълнител след публично оповестена процедура по ЗОП, с оглед спецификата на дейностите от обществената поръчка, които не се прекратяват, съгласно регламентите на ЗУО и ЗМДТ и за защита на обществения интерес, за опазване на здравето на населението и недопускане на „епидемични кризи“ в община Костинброд.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Дейностите по почистване и поддържане на териториите за обществено ползване се извършват съгласно утвърден план. Изискване към предмета на възлагане е регламентиран в ЗУО на национално ниво. С изпълнението ще се постигнат целите на Национален план за управление на отпадъците, Регионална програмата за управление на отпадъците — регион Костинброд и системата за транспортиране на неопасни отпадъци.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците следва да притежават валидна регистрация за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издадена съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО по реда на глава пета, раздел II от ЗУО, или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава — страна по споразумение за Европейско икономическо пространство.

Съответствието с този критерий за подбор се доказва по следния начин:

Участникът попълва поле 2) от раздел А: „Годност“ в част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на №, дата на издаване и издател на регистрационния документ, сайт за достъп до публичен регистър на издателя на документа (ако е приложимо) или номер в аналогичен регистър в държавата, в която чуждестранния участник е установен или посочва номер, дата, орган издател на съответното разрешение или членство в определена организация, когато за осъществяване на дейността се изисква разрешение или членство в определена организация.

* При подаване на оферта се попълва само съответният раздел в ЕЕДОП.

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: заверено от участника копие от валиден документ за изпълнение на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци, издаден съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗУО по реда на глава пета, раздел II от ЗУО, или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава — страна по споразумение за Европейско икономическо пространство.

При сключването на договора избраният за изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република БЪЛГАРИЯ, включително, че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти (2017, 2018 r 2019 г.), съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП,, в размер, съобразен със изискванията на чл. 61, ал. 2 от ЗОП от 1 500 000,00 BGN. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване на част IV, раздел Б от ЕЕДОП. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация —ГФО или техните съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен; справка за общия оборот и/или оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката.

Информацията може да обхваща по-кратък период, в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите, доказващи съответствието с изискванията.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

През последните 3 приключили финансови години (2017, 2018, 2019 г.), да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в размер, съобразен със изискванията на чл. 61, ал. 2 от ЗОП от 1 500 000,00 BGN. Участникът попълва в ЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, раздел, Б. „Икономическо и финансово състояние“. Когато участникът предвижда подизпълнители или когато участникът е обединение, всеки подизпълнител и/или всеки един от членовете в обединението, извършващи дейности по сметоизвозване, трябва да декларира изискуемият минимален оборот, в сферата на поръчката, в съответствие с дяловото си участие при изпълнение на дейностите от предмета по настоящата поръчка. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите да доказване на съответствието си с изискванията.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Опит от дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под „предмет, сходен с този на поръчката“ се разбира дейности по транспортиране на отпадъци от населени места, почистване на територии за обществено ползване и поддържане на зелени площи. Не се считат за дейност/и със сходен предмет такива по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки. При подаване на офертата, се декларира обстоятелството в поле 1б) на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

2. Участниците да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП от:

— 5 бр. специализирани автомобили за обслужване на съдове с обем 1 100 л, 240 л,110/120 л и за подземни съоръжения 3 м3,

— 1 бр. автомобил за обслужване на контейнери — 4 куб.м,

— 2 бр. специализиран автомобил за машинно миене,

— 2 бр. специализирани автомобили за извозване на едро габаритни отпадъци (самосвали),

— 2 бр. челни товарачи,

— 1 бр. роторна машина за почистване на сняг (ръчна). Съответствието се декларира в поле 9) на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3. внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015, или еквивалент, с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката. Не се приемат като обхват: извършване на услуги по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.

4. Участниците да прилагат система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват на системата/схемата за управление на околната среда съобразно предмета на поръчката. Не се приемат като обхват: извършване на услуги по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки. Съответствието с т. 3 и т. 4, се декларира в част IV „Критерии за подбор“, раздел „Г“ от ЕЕДОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Опит от изпълнена поне 1 дейност с предмет и обем, идентична или сходна с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Под „предмет, сходен с този на поръчката“ се разбира дейности по транспортиране на отпадъци от населени места, почистване на територии за обществено ползване и поддържане на зелени площи. Не се считат за дейност/и със сходен предмет такива по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки. При подаване на офертата, се декларира обстоятелството в поле 1б) на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

2. Участниците да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката,съгласно чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП, минимално от:

— 5 бр. специализирани автомобили за обслужване на съдове с обем 1 100 л, 240 л,110/120 л и за подземни съоръжения 3 м3,

— 1 бр. автомобил за обслужване на контейнери — 4 куб.м,

— 2 бр. специализиран автомобил за машинно миене,

— 2 бр. специализирани автомобили за извозване на едро габаритни отпадъци (самосвали),

— 2 бр. челни товарачи,

— 1 бр. роторна машина за почистване на сняг (ръчна). Съответствието се декларира в поле 9) на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3. Система за управление на качеството EN ISO 9001:2015, или еквивалент, с обхват на сертификация съобразно предмета на поръчката. Не се приемат като обхват: извършване на услуги по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки.

4. Система за управление на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент, с обхват на системата/схемата за управление на околната среда съобразно предмета на поръчката. Не се приемат като обхват: извършване на услуги по разделно събиране и транспортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки. Съответствието с т. 3 и т. 4, се декларира в част IV „Критерии за подбор“, раздел „Г“ от ЕЕДОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Не се допускат участници в процедурата и ще бъдат отстранени свързаните лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП. Участникът следва да декларира в част III, раздел „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

2. Не се допуска да участват участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Обстоятелствата се декларират. гаранция за изпълнение: 1 % (процент) от стойността на договора. Участниците сами определят вида на гаранция, в съответствие със ЗОП. Ако бъде избран банков превод, следва да се нареди по сметка за гаранции на община Костинброд в банка: Уни Кредит Булбанк, офис Костинброд; банков код (BIC): UNCRBGSF, банкова сметка (IBAN): BG11UNCR96603369039111.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 20/05/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 21/05/2020
Местно време: 10:00
Място:

Общинска администрация Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1, ет. 2.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

2022 г. Предметът на обществената поръчка се възлага периодично, като е допустимо изпълнението и да бъде удължено, до избор на изпълнител след открита процедура по ЗОП за следващ период, с оглед спецификата на услугите, които не се прекратяват, съгласно регламентите на ЗУО и ЗМДТ и с грижа за здравето и живота на населението.

VI.3)Допълнителна информация:

Аванс не се предвижда. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Средствата за обществена поръчка се осигуряват от бюджета на Община Костинброд, от средствата, предвидени в утвърдена от Общински съвет Костинброд план-сметката за дейност: чистота. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО): кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци се обслужва от лица по чл. 35, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане. Дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, са от особено значение за възложителя, който желае да осигури качественото им изпълнение. С оглед на това целта на процедурата е да се сключи договор с изпълнител, който притежава нужните технически възможности, професионален опит и отговаря на критериите за подбор в предварително обявените от възложителя условия. Освен на основанията, посочени по-горе, възложителят отстранява от участие: участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за поръчка или в документацията; участник, който е представил оферта, която не отговаря на: предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП; участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП; участници, които са свързани лица (по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата процедура. Участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин и срок. Участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, а именно: дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира от участниците в част III: „Основания за изключване“, раздел Г. Участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ и относими към предмета на поръчката. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция за приходите: телефон +359 70018700; адрес: www.nap.bg; относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: гр. София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67, телефон +359 29406331, адрес: http://www3.moew.government.bg. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика на адрес: http://www.mlsp.government.bg. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията от датата на публикуване на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз, съгласно чл. 32 от ЗОП, в профила на купувача на адреса на преписката: http://kostinbrod.bg/archives/26392

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, който е в 14 дневен срок от публикуване на обявлението в РОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти“ при Общинска администрация Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/26392
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/04/2020