Supplies - 178470-2022

Submission deadline has been amended by:  251823-2022
05/04/2022    S67

Poland-Warsaw: Emergency and security equipment

2022/S 067-178470

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Postal address: ul. Siedmiogrodzka 20
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-232
Country: Poland
Contact person: Renata Krzyżanowska
E-mail: zampubl@tw.waw.pl
Telephone: +48 225326140
Internet address(es):
Main address: www.tw.waw.pl
Address of the buyer profile: https://tw.ezamawiajacy.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w halach na terenie Zakładów Zamawiającego

Reference number: DWZ/143/2021
II.1.2)Main CPV code
35100000 Emergency and security equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w halach na terenie Zakładów Zamawiającego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Przedmiot zamówienia określono szczegółowo w rozdziale II SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 141 318.96 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113000 Safety equipment
35113300 Safety installations
35113400 Protective and safety clothing
45234126 Tramline construction works
45300000 Building installation work
45311200 Electrical fitting work
45500000 Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71248000 Supervision of project and documentation
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

m.st. Warszawa

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości przy pracach na dachach tramwajów wraz z uwzględnieniem usunięcia kolizji w halach, w podziale na następujące Zadania:

1) Zadanie nr 1 – Hala R1003, Zakład Realizacji Przewozów „Wola” (R1);

2) Zadanie nr 2 – Hala R2003, Zakład Realizacji Przewozów „Praga” (R2);

3) Zadanie nr 3 – Hala R3001, Zakład Realizacji Przewozów „Mokotów” (R3);

4) Zadanie nr 4 – Hala OC R4008 (część stara), Hala Remontowa R4009 (obie części), Zakład Realizacji Przewozów „Żoliborz” (R4);

5) Zadanie nr 5 – Hala T3007 Zakład Naprawy Tramwajów (T3).

2. W zakres każdego z Zadań wchodzi:

1) zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości;

2) zaprojektowanie przebudowy sieci trakcyjnej będącej w kolizji z projektowanym systemem zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę niezbędnych materiałów do powyższej realizacji i montażem konstrukcji do mocowania sieci trakcyjnej (przełożenie drutu jezdnego w zakresie Zamawiającego);

3) zaprojektowanie i wykonanie przebudowy elementów istniejącej infrastruktury (bez sieci trakcyjnej) będących w kolizji z projektowanym systemem zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę niezbędnych materiałów do powyższej realizacji;

4) pełnienie nadzoru autorskiego.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 16
Price - Weighting: 84
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 141 318.96 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 287
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin realizacji zamówienia wynosi 41 tygodni od daty zawarcia umowy (terminy pośrednie zostały określone w SWZ).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp).

B. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie "JEDZ" - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, albo dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze;

3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia – oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;

5. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

5.1. w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

5.2. w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1.:

C. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 ustawy Pzp, tj.:

1. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1. wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;

1.2. wykazu usług, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;

1.3. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2. w zakresie braku podstaw wykluczenia:

2.1. oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

2.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2.3. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp;

2.4. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem (z wyjątkami określonymi w art. 393 ust. 4 ustawy Pzp);

2.5. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumentów wymienionych w pkt 2.2 - 2.4 w odniesieniu do tych podmiotów;

Ciąg dalszy w sekcji VI.3.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:

1.1. dwie dostawy wraz z montażem systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto każda

oraz

1.2. jedną dokumentację projektową obejmującą budowę lub przebudowę sieci trakcyjnej górnej tramwajowej, kolejowej lub trolejbusowej wraz z konstrukcjami wsporczymi;

2. wykażą, że dysponują następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia budowlane, odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj.:

2.1. projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

2.2. projektant branży elektrycznej – co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

2.3. kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych – co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

2.4. kierownik robót elektrycznych – co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3. Wykonawca wykazujący swoje doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył (przekazaniu podlegają zasoby powstałe w granicach wykonania przez dany podmiot).

4. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w 1 i 2 Wykonawcy mogą spełnić łącznie.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 zł.

2. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty, na zasadach określonych w rozdziale III SWZ.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionych pod względem formalnym i merytorycznym faktur w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, przelewem na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

2. Szczegółowe warunki finansowania zostały określone w rozdziale III SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących rozdział III SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w Projektowanych postanowieniach umowy, w stosunku do treści oferty, na warunkach określonych w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/05/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/05/2022
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy.

Ciąg dalszy z sekcji III.1.2:

2.6. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;

2) pkt 2.4 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie, o którym mowa w pkt 2.4 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem (z uwzględnieniem przepisu art. 393 ust. 4 ustawy Pzp),

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia:

3.1. JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

3.2.dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie,

3.3. dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.

D. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

E. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ, zastosowanie mają odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r. poz. 2452).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: brak
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: brak
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp Dział IX „Środki ochrony prawnej”, tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia i lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/03/2022