Szolgáltatások - 178474-2021

Submission deadline has been amended by:  248099-2021
12/04/2021    S70

Magyarország-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés

2021/S 070-178474

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000269492021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000269492021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megval. Tan. „V0” teherforg. vasútvonal előkész.

Hivatkozási szám: EKR000269492021
II.1.2)Fő CPV-kód
71241000 Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„V0” Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítése – Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

Részajánlattétel nem megengedett: A részekre bontás mellőzésének alapvető indoka, hogy a tervezési folyamat első lépéseként az országos vasúti áruforgalmi felmérés és fejlesztési koncepció kidolgozása és az előzetes nyomvonalsávok kijelölése szükséges, aminek az elfogadása esetén kezdhető csak meg, párhuzamosan az élővilág előzetes felmérése és a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése az elfogadott nyomvonalsávra vonatkozóan. Az élővilág előzetes felmérését követően véglegesíthető a környezeti hatástanulmány, melynek eredménye beépül a Megvalósíthatósági Tanulmányba. A Megvalósíthatósági Tanulmány véglegesítése egy iterációs folyamat eredményeként valósul meg, ami visszahathat a fejlesztési koncepció tartalmára.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71311230 Vasútmérnöki szolgáltatások
71300000 Mérnöki szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Pest megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A „V0” Budapestet délről elkerülő teherforgalmi vasútvonal előkészítéséről (továbbiakban: Projekt) szóló Projekt célja, hogy MAGYARORSZÁG (és Európa) északnyugat – délkeleti vasúti szűk keresztmetszetét jelentő budapesti Déli vasúti összekötő híd tehermentesítésére egy fővárost elkerülő új, a Dunát keresztező országos közforgalmú, egybefüggő és villamosított vasúti kapcsolat (továbbiakban: V0) létesüljön, tervezetten 120–160 km/h tervezési sebességre. Ennek megfelelően a Projekt előkészítése az alábbi feltételekkel és tartalommal szükséges:

a) ki kell dolgozni az országos vasúti áruforgalmi (teherforgalmi) fejlesztési koncepciót, közlekedési stratégiát (továbbiakban együttesen: koncepció), valamint a Döntéselőkészítő tanulmányt,

b) az elfogadott koncepció és nyomvonal alapján el kell végezni az élővilág előzetes felmérését, el kell készíteni a környezeti hatástanulmányt és le kell folytatni a környezetvédelmi engedélyezési eljárást a Bodajk – Ceglédbercel (Cegléd) szakaszra,

c) az elfogadott koncepció és nyomvonal alapján el kell végezni a 2012-ben, a MAGYARORSZÁGI Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége megbízásából elkészült „V0 Budapestet délről elkerülő vasútvonal kialakítása” című Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) felülvizsgálatát és költség-haszon elemzés (CBA) elkészítését a Bodajk – Ceglédbercel (Cegléd) szakaszra (kb. 120 km), kitekintéssel a Győr – Bodajk szakasz (kb. 60 km) megvalósítási lehetőségeire. A felülvizsgált és ezáltal az újonnan elkészített MT és CBA-nak tartalmaznia kell többek között az érintett műtárgyak (különösen vasúti hidak és alagutak), intermodális konténerterminál infrastruktúra kialakítására vagy fejlesztésére, vasúti iparvágány kapcsolattal rendelkező áruforgalmi központ megvalósíthatóságnak vizsgálatát.

Az elvégzendő feladat részletes leírását a Tervezési feladat tartalmazza.

Ajánlatkérő nyilvántartásában az eljárás PST kódja: V000.28

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A felhívás III.1.3) M2)A) pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M2)B) pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M2)C) pontjában meghatározott követelménynek megfelelő személyi állomány többlet (főben megadva, min. 0 fő, max. 6 fő) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 4. A felhívás III.1.3) M2)D) pontjának b) alpontjában meghatározott 60 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva, min. 0 hó, max. 36 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 19
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.

Pontszám: 0–100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.

Ár esetén: fordított arányosítás,1–4. részszempont: egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

— Ajánlattevő(k), az alk. ig. részt vevő gazd. szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát,

— Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot, figyelemmel a Kr. 6. §-ra,

— Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12–14. § és 16. § szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is),

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek.-re, a 74. § (1) bek.-re.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész # (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

SZT1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást; illetve ajánlatkérő ellenőrzi, hogy szerepel-e az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bek. alapján ajánlatkérő előírja, hogy a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési munkára foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerinti országos szakmai kamarai névjegyzékben.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)–(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.

A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZT1)

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)–(11a) bek. is irányadók.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész # (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján – valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított nyilatkozatot az alábbi tartalommal:

— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,

— számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő a „sorbaállítás” alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P2)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (vasúti közlekedésfejlesztésre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3) és (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)–(8) és (11)–(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik – az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló – pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.

A Kbt. 65. § (6) bek alapján a P1) pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.

P2)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vasúti közlekedésfejlesztésre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen az 750 000 000 HUF értéket.

A P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)–(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész # (alfa) pont kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1)

A Kr. 21. § (3) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, azaz teljesített; de legfeljebb 9 éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján kell igazolni.

Igazolás, vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— szolgáltatás tárgya és mennyisége (az elvégzett munkák felsorolása, olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja; év/hónap részletezettséggel),

— szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ha az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként / alvállalkozóként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból / nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette.

Amennyiben a referenciaigazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe [Kr. 21. § (3a) bekezdés b) pont alapján].

M2)

A Kr. 21. § (3) bek b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek – a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:

# saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat,

# a végzettségek vagy képzettségek igazolása.

A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlattevőnek a fenti dokumentumokat már az ajánlatban szükséges benyújtania – abban az esetben, ha az 1–4. értékelési szempontok vonatkozásában többlet szakmai tapasztalatot / többlet szakembert mutat be – tekintettel arra, hogy az M2) alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát / többlet létszámát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.

Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).

Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe (átfedést Ajánlatkérő kizárólag a B) és C) pontokban a b) és c) pontok tekintetében engedi meg).

Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát és a jogosultság megszerzésének pontos dátumát, az alkalmassági feltétel vonatkozó részét, valamint a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása a szerződéskötéshez nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges).

Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)–(7); (9) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (3a) bek b) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1) bek.is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett, az alábbi, szerződésszerűen teljesített, a Kr. 22. § (1) bekezdés szerint igazolt szolgáltatásokkal:

A) min. 100 km hosszú, az Országos Közforgalmú Vasúti pálya részét képező, egybefüggő villamosított vasúti pálya fejlesztésére vonatkozó, legalább 160 km/h sebességű változatot elemző megvalósíthatósági tanulmány [amely költséghaszon elemzés (CBA) elkészítését vagy felülvizsgálatát is tartalmazta] elkészítésére vonatkozó referenciával.

B) legalább 1 db vasúti híd és/vagy alagút fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és/vagy tanulmányterv elkészítésére vonatkozó referenciával.

C) min. 1 db intermodális konténerterminál infrastruktúra kialakításra vagy fejlesztésre irányuló, vagy vasúti iparvágány kapcsolattal rendelkező áruforgalmi központ vagy logisztikai központ vagy ipari park tervezésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával.

D) min. 1 db vasúti teherforgalomra is kiterjedő közlekedési stratégia készítésére vonatkozó referenciával.

A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimumfeltételeknek való megfelelést.

M2)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:

A) 1 fő projektvezető, aki rendelkezik

a) okleveles közlekedés-építőmérnök vagy közlekedés-építőmérnök vagy okleveles közlekedésmérnök vagy közlekedésmérnök vagy okleveles építőmérnöki végzettséggel, képzettséggel és

b) vasúti közlekedési létesítmények tervezése területén szerzett min. 36 hónap projektvezetői vagy projektvezető helyettesi gyakorlattal, mely tartalmazott vasúti projekt(ek) megvalósítására vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány és/vagy tanulmányterv és/vagy engedélyezési terv és/vagy kiviteli terv készítési munkarészt.

B) 1 fő vasúti forgalmi tervező, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „KÉ-VK” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és

b) min. 36 hónap vasúti forgalmi tervezés területen szerzett gyakorlattal, és

c) tervezőként olyan projekt részvételében szerzett tapasztalattal, ami legalább 1 db vasúti állomás forgalmi, üzemi vizsgálatát tartalmazta.

C) 1 fő vasúti pályatervező, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „KÉ-VA” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel és

b) vasúti pálya tervezésében min. 36 hónapos szakmai gyakorlattal, és

c) részt vett vasúti pályatervezőként olyan projektben, ami legalább 1 db vasúti állomás építésének és/vagy átépítésének tervezését is tartalmazta

D) 1 fő közlekedéstervezővel, aki rendelkezik

a) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti „TKö” (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, képzettséggel és

b) településtervezési közlekedési szakterületen szerzett min. 60 hónapos szakmai gyakorlattal.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Ajánlatkérő az országos közforgalmú vasútvonal alatt olyan vasutat ért, ami nem helyi és nem saját használatú. Ajánlatkérő az országos közforgalmú vasúti pálya alatt olyan pályát ért, amelyet a közzétett feltételek alkalmazásával díj ellenében bárki igénybe vehet.

„vasúti közlekedési létesítmények” alatt a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 2.21; 2.22. és 2.24. pontjai szerinti vasúti pálya, vasúti pálya tartozéka, illetve vasúti üzemi létesítmény fogalmakat együttesen érti AK.

Engedélyezési terv: az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervdokumentációt tartalmazó engedélyezési terv. Nem MAGYARORSZÁGI referencia esetén a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek

Kiviteli terv alatt Ajánlatkérő a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.

Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott tervezési projektet szervezetileg irányítja, koordinálja a szakági tervezők, az egyéb háttér feladatokat ellátó szakemberek munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorcium tagként történő teljesítés esetén a konzorcium vezetővel.

Projektvezető-helyettes alatt olyan szakembert kell érteni, aki a projektvezető mellett, annak távollétében, helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet.

Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bek.).

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.

A finanszírozás tervezett forrása: hazai forrás.

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen: 2015. évi CXLIII.tv. 135. § (1), (5)–(6), (11)–(12) bek., 27/A. §; 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)–(2) bek; 2007. évi CXXVII. tv;

Részszámlázás szerződés szerint biztosított.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Teljesítési bizt.: nettó megbízási díj 5 %-a; késedelmi kötbér: 0,5 %, 0,1, 0,01%/naptári nap TSZF alapján, összesített mértéke: max. 15 %; hibás teljesítési kötbér: 15 %, 0,05 %, max. 20 %; meghiúsulási kötbér: 20 %, amelyek részleteit és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. (különösen 2. kötet) tartalmazza.

Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja a nettó ellenszolgáltatás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/05/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/05/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)–(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.

2. Az ajánlati biztosíték mértéke: 30 000 000 HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információ KD-ben.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.

4. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:

B) szakember: KÉ-VK; C) szakember: KÉ-VA; D szakember: TKö.

5. Ajánlatkérő rögzíti, hogy – a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint – az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat, a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét tekintjük a Felolvasólap és az értékelési szempontrendszer keretében vizsgált szakemberekről szóló nyilatkozat alapján.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlást biztosít, 71. § (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza.

8. Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötés időpontjára tervezési szolgáltatásokra vonatkozó felelősségbiztosítást (300 millió HUF/ év; 150 millió HUF/ káresemény) kötni, a KD-ben részletezettek szerint.

9. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§ (6) bek.] kerül megindításra. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, amely körülményt a Kbt. 135. § (12) szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti.

10. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását.

11. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

12. Ajánlatkérő – különösen a IV.2.6) pont esetében – 1 hónap alatt 30 napot ért.

13. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szterényi Sándor, lajstromszám: 00159.

14. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

15. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/04/2021