Services - 17874-2017

18/01/2017    S12    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Nadzór nad robotami budowlanymi

2017/S 012-017874

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz
85-010
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
Tel.: +48 523705718
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Faks: +48 523705716
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz
85-010
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
Tel.: +48 523705718
E-mail: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl
Faks: +48 523705716
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz
85-010
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
Tel.: +52 3705718
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Faks: +52 3705716
Kod NUTS: PL613

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usługi inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.

Numer referencyjny: ZDW.N4.363.03.2017
II.1.2)Główny kod CPV
71247000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Świadczenie usługi z zakresu pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ również nad robotami w zakresie zamówień realizowanych z art.67 ust. 1 pkt.6 oraz w trybie art.144 ust.1, niezbędnych do wykonania Zadania wynikłymi w trakcie jego realizacji,2.Zarządzanie budową, rozliczanie, kontrolę, obsługę prawną i nadzór nad przebiegiem wykonania Zadania reprezentując Zamawiającego,3.Wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania projektu „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117” ze środków EFRR, w ramach RPO WK-P na lata 2014 ÷ 2020, 4.Stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem Zadania, 5. Udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w trakcie przeglądów.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 62 315.89 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000
71541000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.3.2. Zakres zamówienia:

1. Świadczenie usługi z zakresu pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami niniejszego OPZ również nad robotami w zakresie zamówień realizowanych z art.67 ust. 1 pkt.6 oraz w trybie art. 144 ust. 1, niezbędnych do wykonania Zadania wynikłymi w trakcie jego realizacji,

2. Zarządzanie budową, rozliczanie, kontrolę, obsługę prawną i nadzór nad przebiegiem wykonania Zadania reprezentując Zamawiającego,

3. Wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania projektu „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ÷ 2020,

4. Stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem Zadania,

5. Udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w trakcie przeglądów.

Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwane dalej „OPZ”) załącznik nr 1.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin weryfikacji dokumentów / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie inspektora nadzoru robót drogowych / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 29/06/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020,oś priorytetowa V–Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu,działanie 5.1.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie wykonywania robót budowlanych i w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają minimalne warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1/ kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają minimalne warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

2/ sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a)Wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000 PLN.

W przypadku podania wartości w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki z pkt. 1.5.2.1 ppkt 2/ mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

7.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału – sytuacji ekonomicznej i finansowej

a) dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 lit. 2a) będzie oświadczenie złożone w formie JEDZ oraz złożona kserokopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Informacje dodatkowe:

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.5.2.1. 3 a) Zrealizowanie (doprowadzenie do odbioru końcowego i odebrania) przez Wykonawcę 1 usługi polegającej na świadczeniu usługi nadzorowania nad inwestycjami, w skład których wchodziła:

— budowa, rozbudowa lub przebudowa drogi/ulicy o wartości robót drogowych co najmniej 30 000 000 PLN brutto

oraz- budowa, rozbudowa lub przebudowa kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji deszczowej i/lub sieci wodociągowej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto.

* jeżeli zamówienie obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi/ulicy w technologii porównywalnej było realizowane jednocześnie z budową, przebudową, kanalizacji sanitarnej/lub kanalizacji deszczowej i/lub sieci wodociągowej, wówczas należy wyodrębnić kwoty za wykonanie każdego z powyższych zadań.

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców zarówno publicznych jak i prywatnych na rzecz, których usługi zostały wykonane.

W przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania.

b) Dysponowanie następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (należących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego Wykonawcy, jak i nienależących do niego, na zdolnościach których Wykonawca się powołuje) posiadających następujące wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe zgodnie z dokumentami zamówienia zawartymi w SIWZ,

1) minimum 1 osoba (Koordynator) posiadająca minimum: Wykształcenie, Kwalifikacje zawodowe – wg SIWZ, pkt 1.5.2.1, 3b)

2) minimum 1 osoba (Inspektor Nadzoru Robót Drogowych) posiadająca minimum: Wykształcenie, Kwalifikacje zawodowe – wg SIWZ, pkt 1.5.2.1, 3b)

3) minimum 1 osoba (Inspektor Nadzoru Robót Mostowych) posiadająca minimum:Wykształcenie, Kwalifikacje zawodowe – wg SIWZ, pkt 1.5.2.1, 3b)

4) minimum 1 osoba (Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych) posiadająca minimum: Wykształcenie, Kwalifikacje zawodowe – wg SIWZ, pkt 1.5.2.1, 3b)

5) minimum 1 osoba (Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych) posiadająca minimum: Wykształcenie, Kwalifikacje zawodowe – wg SIWZ, pkt 1.5.2.1, 3b)

6) minimum 1 osoba (Inspektor Nadzoru Robót Wodno – Kanalizacyjnych) posiadającą minimum: Wykształcenie, Kwalifikacje zawodowe – wg SIWZ, pkt 1.5.2.1, 3b)

7) minimum 1 osoba (Inspektor Nadzoru Robót Geotechnicznych) posiadająca minimum: Kwalifikacje zawodowe – wg SIWZ, pkt 1.5.2.1, 3b)

8) minimum 1 osoba (Geolog) posiadająca minimum: Kwalifikacje zawodowe – wg SIWZ, pkt 1.5.2.1, 3b)

9) minimum 1 osoba (Pracownik ds. materiałowych – technolog) posiadająca minimum: Kwalifikacje zawodowe – wg SIWZ, pkt 1.5.2.1, 3b)

10) minimum 1 osoba (geodeta) posiadająca minimum: Kwalifikacje zawodowe – wg SIWZ, pkt 1.5.2.1, 3b)

11) minimum 1 osoba (radca prawny lub adwokat) posiadająca minimum: Wykształcenie, Kwalifikacje zawodowe – wg SIWZ, pkt 1.5.2.1, 3b)

Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65) oraz ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U z 2014 r., poz. 1946 t.j. ze zm.).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

7.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału zdolności technicznej lub zawodowej

a) dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 lit. 3a) będzie oświadczenie złożone w formie JEDZ oraz wykaz usług wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów (zarówno publicznych jak i prywatnych), na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody, czy zostały wykonane należycie usługi wskazane w JEDZ.

Dowodem są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

Informacje dodatkowe:

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może złożyć dokumentu wskazanego w pkt. 7.2 ppkt a) wymaganego przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

b) dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 lit. 3b) będzie oświadczenie złożone w formie JEDZ oraz wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zawarte w Istotnych Postanowieniach Umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/02/2017
Czas lokalny: 11:45
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/04/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/02/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, pokój nr 17, sala konferencyjna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy PLN 00/100),

2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1.5.3. Warunek nie podlegania wykluczeniu

1.5.3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, nie podlegający wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy Pzp.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeśli Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1. od pkt 12 do 23 Ustawy Pzp.

1.5.3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, dodatkowo nie podlegający wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 Ustawy Pzp

Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeśli Wykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust.5 pkt. 1 Ustawy Pzp, tj:

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów,

a) o których mowa w pkt.7.3 ppkt.1

— składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokumenty, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

b) o których mowa w pkt.7.3b ppkt.1

— składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/01/2017