Diensten - 179000-2020

17/04/2020    S76

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Beheerder derde partij (TPA) — Beheer van HIS terugbetalingsverzoeken en Actuariële diensten en beheer van preventieve geneeskunde

2020/S 076-179000

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 072-170133)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
Contactpersoon: CS Procurement
E-mail: CS-procurement@eib.org
Telefoon: +352 43791
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
Adres van het kopersprofiel: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beheerder derde partij (TPA) — Beheer van HIS terugbetalingsverzoeken en Actuariële diensten en beheer van preventieve geneeskunde

Referentienummer: CFT-1586
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66512200 Ziektekostenverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Perceel 1: Het doel is een dienstverlener te selecteren die optreedt als beheerder van derde partijen, d.w.z. een organisatie die het HIS-programma voor de EIB beheert, terugbetalingsaanvragen behandelt, bepaalt of medische kosten in aanmerking komen, de toegang tot medische zorg vergemakkelijkt en meer in het algemeen de prijs-kwaliteitverhouding van de zorg verbetert. De TPA zal tevens actuariële diensten verlenen met betrekking tot de IFRS-boekhouding en actuariële studies over de financiële duurzaamheid van HIS.

Perceel 2: De doelstelling is het selecteren van een dienstverlener voor het beheren en centraliseren van de verlening van volledige medische onderzoeken aan de begunstigden van perceel II, d.w.z. een organisatie die de beoordelingen van preventieve geneeskunde voor de EIB-groep beheert. De dienstverlener moet ook zorgen voor een netwerk van instellingen voor gezondheidszorg waar de begunstigden geharmoniseerde en hoogwaardige preventieve medische onderzoeken kunnen ondergaan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/04/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 072-170133

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Communicatie
In plaats van:

Inschrijvingen of deelnemingsaanvragen moeten worden ingediend op het hierboven vermelde adres.

Te lezen:

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6242

VII.2)Overige nadere inlichtingen: