Služby - 179001-2020

17/04/2020    S76

Belgicko-Brusel: Dozorné a strážne služby, dispečerské a recepčné služby a súvisiace služby

2020/S 076-179001

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 057-134699)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky hospodársky a sociálny výbor
Poštová adresa: Rue Belliard 99
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
E-mail: procurement-pgfc@cor.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.cese.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.cese.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výbor regiónov
Poštová adresa: Rue Belliard 101
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
E-mail: procurement-pgfc@cor.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.cor.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.cor.europa.eu

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dozorné a strážne služby, dispečerské a recepčné služby a súvisiace služby

Referenčné číslo: CESE/DL/1/2020
II.1.2)Hlavný kód CPV
79710000 Bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie dozorných a strážnych služieb, dispečerských, recepčných služieb a súvisiacich služieb.

V súvislosti s činnosťami verejného obstarávateľa bude dodávateľ zodpovedný za bezpečnosť a ochranu osôb, majetku, budov, informácií a činností dôvernej povahy pred akýmkoľvek agresívnym správaním, škodlivým úmyslom a rizikami vyplývajúcimi z práce na všetkých pracoviskách (stálych a dočasných) verejného obstarávateľa v Bruseli a prípadne aj inde.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/04/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 057-134699

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 27/04/2020
Miestny čas: 23:59
má byť:
Dátum: 04/05/2020
Miestny čas: 23:59
Číslo oddielu: IV.2.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Namiesto:
Dátum: 01/06/2020
má byť:
Dátum: 22/06/2020
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: