Usługi - 179105-2017

Wyświetl widok skrócony

11/05/2017    S90    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi związane z odpadami

2017/S 090-179105

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami
al. J. Piłsudskiego 34C
Punkt kontaktowy: Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, al. J. Piłsudskiego 34C, 41-303 Dąbrowa
Osoba do kontaktów: Zofia Chruścicka
41-303 Dąbrowa Górnicza
Polska
Tel.: +48 322644623
E-mail: sekretariat@mzgodg.pl
Faks: +48 322647199

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzgodg.pl/

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka odpadami
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dąbrowa Górnicza.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1) Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa Górnicza,
2) Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Dąbrowa
Górnicza,
3) Sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów,
4) Porządkowanie terenu w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów,
5) Udostępnianie pojemników i dostarczanie worków na odpady gromadzone selektywnie,
6) Utrzymanie wszystkich pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów w tym pojemników
na przeterminowane i niewykorzystane leki, w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
7) Kontrola przestrzegania obowiązku selektywnego zbierania odpadów,
8) Udostępnianie kontenerów na odpady zielone oraz ich odbiór,
9) Reagowanie na reklamacje i odpowiedzialność za szkody,
10) Transport oraz odbieranie odpadów z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) i
trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO), a także odbiór odpadów z aptek,
11) Prowadzenie Punktu Obsługi Klienta (POK),
12) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,
13) Prowadzenie działań związanych z wymianą danych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
14) Inne usługi objęte przedmiotem zamówienia wskazane w treści SIWZ oraz w załącznikach.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000, 90512000, 90511000, 90513100, 90533000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 999 819 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 60
2. Położenie bazy magazynowotransportowej. Waga 20
3. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/1/MZGO/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 246-450374 z dnia 21.12.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 021-036302 z dnia 31.1.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie gminy Dąbrowa Górnicza
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.4.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza
Polska
E-mail: alba-mpgk@alba.com.pl
Tel.: +48 322625029
Adres internetowy: www.dabrowa.alba.com.pl
Faks: +48 325086543

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 49 998 191 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.5.2017