Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Werken - 179202-2022

06/04/2022    S68

Duitsland-Stuttgart: Damverstevigingswerken

2022/S 068-179202

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Deutsche Bahn AG
Nationaal identificatienummer: DE11
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG - Beschaffung Großprojekt Stuttgart – Ulm
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 69-265-21939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deutschebahn.com
Adres van het kopersprofiel: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

S21, PFA 1.6a; Los 3, Fangedamm Einbringen Spundbohlen, 18FEI33102

Referentienummer: 2018/S 129-295037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45247212 Damverstevigingswerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

S21, PFA 1.6a; Los 3, Fangedamm Einbringen Spundbohlen, 18FEI33102

Perceel nr.: Los 3
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 04/06/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 129-295037

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 18FEI33102
Perceel nr.: 3
Benaming:

S21, PFA 1.6a; Los 3, Fangedamm Einbringen Spundbohlen, 18FEI33102

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45247212 Damverstevigingswerken
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Einbringen der vom AG bereitgestellten Spundwände inkl. vorauseilender Auflockerungsbohrungen.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 09/03/2022
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Erforderliche geänderte und/oder zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung oder zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges

VII.2.3)Prijsverhogingen