Lieferungen - 179247-2022

Submission deadline has been amended by:  269680-2022
06/04/2022    S68

Polen-Leszno: Datenbankverwaltungssystem

2022/S 068-179247

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego
Nationale Identifikationsnummer: 6971981908
Postanschrift: Mickiewicza 5
Ort: Leszno
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 64-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marika Neimann
E-Mail: marika.neimann@pwsz.edu.pl
Telefon: +48 655296092
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://bip.pwsz.edu.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_leszno
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.pwsz.edu.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_leszno
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i wdrożenie wraz ze szkoleniami Zintegrowanego Systemu Wspierającego Osoby z Niepełnosprawnościami (dalej ZSWOzN) dla PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Referenznummer der Bekanntmachung: K-GT-43-232-3/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48612000 Datenbankverwaltungssystem
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Dostawę bezterminowych licencji ZSWOzN

2) Wdrożenie ZSWOzN w siedzibie Zamawiającego w tym analiza przedwdrożeniowa, konfiguracja, dostosowanie, szkolenia użytkowników wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie wskazanym w dokumentacji od dnia odbioru wdrożenia.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia udzieli pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie miesięcy (liczonych od momentu bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia – rozumianego jako pozytywny odbiór potwierdzający zakończenie wdrożenia).

Baza danych będzie objęta min. 12 miesięczną gwarancją Producenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48517000 IT-Softwarepaket
48611000 Datenbanksoftwarepaket
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
72263000 Software-Implementierung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Dostawę bezterminowych licencji ZSWOzN

2) Wdrożenie ZSWOzN w siedzibie Zamawiającego w tym analiza przedwdrożeniowa, konfiguracja, dostosowanie, szkolenia użytkowników wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie wskazanym w dokumentacji od dnia odbioru wdrożenia.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia udzieli pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie miesięcy (liczonych od momentu bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia – rozumianego jako pozytywny odbiór potwierdzający zakończenie wdrożenia).

Baza danych będzie objęta min. 12 miesięczną gwarancją Producenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/03/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

„PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie uczelnią bez barier” nr umowy POWR.03.05.00-00-A067/21

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca jest zdolny do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył):

A. co najmniej 2 (dwa) zamówienia (wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 1 200 000 zł brutto), którego przedmiotem była dostawa oraz wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią, dla uczelni wyższej działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478) co najmniej w następujących obszarach funkcjonalnych:

a. Aplikacja mobilna

b. Finanse i księgowość

c. Majątek trwały

d. Zakupy i sprzedaż

e. Kadry i płace

B. oraz min 1 (jedno) w zamówienie (wartość zamówienia nie może być mniejsza niż 1 200 000 zł brutto), którego przedmiotem była dostawa oraz wdrożenie (wraz z serwisem trwającym co najmniej 12 miesięcy) systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią, dla uczelni wyższej działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478) co najmniej w następujących obszarach funkcjonalnych:

a. Finanse i księgowość

b. Majątek trwały

c. Zakupy i sprzedaż

d. Kadry i płace

e. Zarządzanie projektami

Każda dostawa winna być wykonana w ramach odrębnej umowy, dla odrębnych podmiotów.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone według średniego kursu NBP dla tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dz. U. UE.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek może zostać wykazany łącznie. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełniania warunków przez konsorcjum przy czym nie dopuszcza się dzielenia wskazanych wyżej obszarów funkcjonalnych na kilka umów lub łączenia umów w celu spełniania warunku kwotowego (min. 1 200 000 zł brutto).

2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca jest zdolny do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą – Kierownikiem ds. wdrożenia, która zostanie oddelegowana do realizacji zadania stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia.

Kierownik ds. wdrożenia musi posiadać następujące doświadczenie:

a) co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu co najmniej dwóch zakończonych projektach w obszarze wdrażania systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią na stanowisku kierownika projektu lub równoważnym dla jednostki działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478)

Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości i odpowiednie do funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na funkcję Kierownika ds. wdrożenia wskaże osoby, które będą skierowane do realizacji zamówienia.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek powinien zostać wykazany łącznie. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełniania warunków przez konsorcjum.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/05/2022
Ortszeit: 09:30
Ort:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/04/2022