Dostawy - 179247-2022

Submission deadline has been amended by:  269680-2022
06/04/2022    S68

Polska-Leszno: System zarządzania bazą danych

2022/S 068-179247

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 6971981908
Adres pocztowy: Mickiewicza 5
Miejscowość: Leszno
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 64-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marika Neimann
E-mail: marika.neimann@pwsz.edu.pl
Tel.: +48 655296092
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.pwsz.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_leszno
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.pwsz.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsz_leszno
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie wraz ze szkoleniami Zintegrowanego Systemu Wspierającego Osoby z Niepełnosprawnościami (dalej ZSWOzN) dla PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

Numer referencyjny: K-GT-43-232-3/2022
II.1.2)Główny kod CPV
48612000 System zarządzania bazą danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Dostawę bezterminowych licencji ZSWOzN

2) Wdrożenie ZSWOzN w siedzibie Zamawiającego w tym analiza przedwdrożeniowa, konfiguracja, dostosowanie, szkolenia użytkowników wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie wskazanym w dokumentacji od dnia odbioru wdrożenia.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia udzieli pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie miesięcy (liczonych od momentu bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia – rozumianego jako pozytywny odbiór potwierdzający zakończenie wdrożenia).

Baza danych będzie objęta min. 12 miesięczną gwarancją Producenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48517000 Pakiety oprogramowania informatycznego
48611000 Pakiety oprogramowania dla baz danych
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Dostawę bezterminowych licencji ZSWOzN

2) Wdrożenie ZSWOzN w siedzibie Zamawiającego w tym analiza przedwdrożeniowa, konfiguracja, dostosowanie, szkolenia użytkowników wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych w okresie wskazanym w dokumentacji od dnia odbioru wdrożenia.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia udzieli pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie miesięcy (liczonych od momentu bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia – rozumianego jako pozytywny odbiór potwierdzający zakończenie wdrożenia).

Baza danych będzie objęta min. 12 miesięczną gwarancją Producenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie uczelnią bez barier” nr umowy POWR.03.05.00-00-A067/21

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, iż Wykonawca jest zdolny do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył):

A. co najmniej 2 (dwa) zamówienia (wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 1 200 000 zł brutto), którego przedmiotem była dostawa oraz wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią, dla uczelni wyższej działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478) co najmniej w następujących obszarach funkcjonalnych:

a. Aplikacja mobilna

b. Finanse i księgowość

c. Majątek trwały

d. Zakupy i sprzedaż

e. Kadry i płace

B. oraz min 1 (jedno) w zamówienie (wartość zamówienia nie może być mniejsza niż 1 200 000 zł brutto), którego przedmiotem była dostawa oraz wdrożenie (wraz z serwisem trwającym co najmniej 12 miesięcy) systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią, dla uczelni wyższej działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478) co najmniej w następujących obszarach funkcjonalnych:

a. Finanse i księgowość

b. Majątek trwały

c. Zakupy i sprzedaż

d. Kadry i płace

e. Zarządzanie projektami

Każda dostawa winna być wykonana w ramach odrębnej umowy, dla odrębnych podmiotów.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone według średniego kursu NBP dla tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dz. U. UE.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek może zostać wykazany łącznie. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełniania warunków przez konsorcjum przy czym nie dopuszcza się dzielenia wskazanych wyżej obszarów funkcjonalnych na kilka umów lub łączenia umów w celu spełniania warunku kwotowego (min. 1 200 000 zł brutto).

2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca jest zdolny do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą – Kierownikiem ds. wdrożenia, która zostanie oddelegowana do realizacji zadania stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia.

Kierownik ds. wdrożenia musi posiadać następujące doświadczenie:

a) co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu co najmniej dwóch zakończonych projektach w obszarze wdrażania systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią na stanowisku kierownika projektu lub równoważnym dla jednostki działającej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478)

Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniające minimalne warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości i odpowiednie do funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na funkcję Kierownika ds. wdrożenia wskaże osoby, które będą skierowane do realizacji zamówienia.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek powinien zostać wykazany łącznie. Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu spełniania warunków przez konsorcjum.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2022