Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 179252-2021

12/04/2021    S70

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2021/S 070-179252

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 051-128737)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_502760
Postadres: Havenlaan 88, bus 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=403829
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=403829

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2021/HFB/MPMO/80065 — studieopdracht voor de renovatie van de wandelgangen, de Rode en Blauwe foyer, het Artiestenfoyer en blok C van deSingel

Referentienummer: HFB-2021/HFB/MPMO/80065-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Studieopdracht voor de renovatie van de wandelgangen, de Rode en Blauwe foyer, het Artiestenfoyer en blok C van deSingel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/04/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 051-128737

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 12/04/2021
Plaatselijke tijd: 10:45
Te lezen:
Datum: 20/04/2021
Plaatselijke tijd: 09:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Er zijn vier documenten toegevoegd:

— 80065_bijlage 6_UEA_rec.docx,

— 80065_bijlage 6_UEA_rec.pdf,

— 80065_bijlage 6_UEA_rec.xml,

— 80065_rec3.