Services - 179252-2021

12/04/2021    S70

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2021/S 070-179252

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 051-128737)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_502760
Postadres: Havenlaan 88, bus 60
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=403829
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=403829

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2021/HFB/MPMO/80065 — studieopdracht voor de renovatie van de wandelgangen, de Rode en Blauwe foyer, het Artiestenfoyer en blok C van deSingel

Referentienummer: HFB-2021/HFB/MPMO/80065-F02_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Studieopdracht voor de renovatie van de wandelgangen, de Rode en Blauwe foyer, het Artiestenfoyer en blok C van deSingel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/04/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 051-128737

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 12/04/2021
Plaatselijke tijd: 10:45
Te lezen:
Datum: 20/04/2021
Plaatselijke tijd: 09:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Er zijn vier documenten toegevoegd:

— 80065_bijlage 6_UEA_rec.docx,

— 80065_bijlage 6_UEA_rec.pdf,

— 80065_bijlage 6_UEA_rec.xml,

— 80065_rec3.