Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 179288-2019

16/04/2019    S75

Denmark-Birkerød: Works related to water-distribution pipelines

2019/S 075-179288

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Novafos A/S
National registration number: 31884993
Postal address: Blokken 9
Town: Birkerød
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Postal code: 3460
Country: Denmark
Contact person: Lise Djurhuus Ipsen
E-mail: dj-ldi@novafos.dk
Telephone: +45 24414665
Internet address(es):
Main address: www.novafos.dk
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223772&B=NORDKOB
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223772&B=NORDKOB
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af Gravearbejder i forbindelse med vandforsyningsarbejder 2019-2023

Reference number: S18-2015
II.1.2)Main CPV code
45232150 Works related to water-distribution pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Udbuddet omfatter rammeaftale for løbende entreprenørydelser for vandforsyningsarbejder i Novafos forsyningsområde herunder også driftsopgaver og vagtordning. Arbejdsområdet omfatter 7 kommuner: Ballerup, Egedal, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal.

Novafos A/S ønsker at indgå rammeaftale med 2 entreprenører.

Smedearbejdet udføres af Novafos A/S egen driftsorganisation. Rørmaterialer er bygherreleverance.

Kontrakten forventes at træde i kraft 1.9.2019 og udløber 1.9.2021 (2 år) med option for forlængelse med 2 år (1+1 år). Den maksimale varighed af kontrakten er derved 4 år.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 200 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45232150 Works related to water-distribution pipelines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK013 Nordsjælland
NUTS code: DK01 Hovedstaden
Main site or place of performance:

Novafos forsyningsområde

II.2.4)Description of the procurement:

Rammeaftalens hovedfokus er rettet mod udførelse af gravearbejder i forbindelse med vandforsyningsarbejder.

Udbuddet gennemføres i samarbejde mellem Dines Jørgensen & Co. A/S og Novafos A/S.

Udbuddet omfatter en prækvalifikationsrunde og efterfølgende udbud efter bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Novafos A/S ønsker at indgå rammeaftale med 2 entreprenører, som skal dække hele forsyningsområdet med en fordeling på 60% og 40%. Fordeling af arbejderne gives ved aftalens start ud fra fordeling af km-ledning som skal renoveres og etableres, efterfølgende ved årets start.

Driftsopgaver og vagtordning omdeles i 2 områder, de valgte entreprenører får hvert deres område.

Område Syd er Ballerup, Gentofte og Gladsaxe Kommuner.

Område Nord er Egedal, Frederikssund, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 200 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Der er option på forlængelse af kontrakten i op til 2 år.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 6
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Såfremt der er flere egnede ansøgere end de 6 der prækvalificeres, vil ordregiver lægge vægt på følgende kriterier i udvælgelsen:

- den bedste og mest relevante erfaring i forhold til den udbudte opgave og ud fra ansøgerens referencer,

- at Ansøger har et veldokumenteret og velbeskrevet Kvalitetssikringssystem.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Option på forlængelse som beskrevet i II.2.7.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6, finder anvendelse for nærværende udbud.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1) Angivelse af Ansøgers egenkapital fra årsregnskaberne for de seneste 3 år;

2) Angivelse af ansøgers årlige omsætning i forbindelse med renovering og etablering af vandforsyningsledninger for de seneste 3 år.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) Mindste krav: Positiv egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

2) Mindste krav: Samlet nettoomsætning på minimum 25 000 000 DKK pr. år inden for de aktivitetsområder som Rammeaftalen vedrører, i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ovenstående mindstekrav dokumenteres ved fremsendelse af årsregnskaber og regnskabstal for omsætning, inden for det pågældende aktivitetsområde, for de seneste 3 år.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1) Referenceliste over ansøgers 5 økonomiske største opgaver indenfor ledningsrenovering og etablering af vandforsyninger;

2) Beskrivelse af de foranstaltninger ansøger har truffet til sikring af kvalitet (KS-system, DDS Dokumenteret Drikkevands-Sikkerhed og arbejdsmiljø) samt ansøgers tiltag indenfor miljøsikring.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1) Mindste krav: Ansøger skal dokumentere solid erfaring med opgaver svarende til det udbudte;

2. Mindste: Ansøger skal have et etableret kvalitetsikringsystem, som lever op til standardsystemer, men ikke nødvendigvis et certificeret system.

Som dokumentation for Ansøgernes tekniske kapacitet skal Ansøger angive:

1) Referenceliste med beskrivelse af tilsvarende eller lignende leverancer, som Ansøgeren har udført i løbet af de sidste 5 år.

Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder følgende:

(a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson;

(b) Dato for opgavens udførelse;

(c) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang, herunder entrepriseudgift, ledningsdimension, installationslængder, udførelsesmetoder.

Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven der er udført.

Referencenlisten angives i ESPD’en der indleveres med ansøgning om prækvalifikation;

2) Som dokumentation for Ansøgers kvalitetsikringsystem, skal fremsendes et certifikat, en kvalitetshåndbog eller en beskrivelse af systemet. Dokumentation for kvalitetsikringsystemet skal fremsendes med ansøgning om prækvalifikation og kan vedlægges ved siden af ESPD’et.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Der kræves sikkerhedsstillelse i forbindelse med arbejdet, som angivet i rammeaftalen.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Se udbudsmaterialet.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/05/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 27/05/2019
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 35291000
Internet address: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/04/2019