Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 179288-2019

16/04/2019    S75

Danmark-Birkerød: Arbeten för vattenledningar

2019/S 075-179288

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Novafos A/S
Nationellt registreringsnummer: 31884993
Postadress: Blokken 9
Ort: Birkerød
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Lise Djurhuus Ipsen
E-post: dj-ldi@novafos.dk
Telefon: +45 24414665
Internetadress(er):
Allmän adress: www.novafos.dk
Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/328776
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223772&B=NORDKOB
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=223772&B=NORDKOB
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Udbud af Gravearbejder i forbindelse med vandforsyningsarbejder 2019-2023

Referensnummer: S18-2015
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45232150 Arbeten för vattenledningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Udbuddet omfatter rammeaftale for løbende entreprenørydelser for vandforsyningsarbejder i Novafos forsyningsområde herunder også driftsopgaver og vagtordning. Arbejdsområdet omfatter 7 kommuner: Ballerup, Egedal, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal.

Novafos A/S ønsker at indgå rammeaftale med 2 entreprenører.

Smedearbejdet udføres af Novafos A/S egen driftsorganisation. Rørmaterialer er bygherreleverance.

Kontrakten forventes at træde i kraft 1.9.2019 og udløber 1.9.2021 (2 år) med option for forlængelse med 2 år (1+1 år). Den maksimale varighed af kontrakten er derved 4 år.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45232150 Arbeten för vattenledningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK013 Nordsjælland
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Novafos forsyningsområde

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Rammeaftalens hovedfokus er rettet mod udførelse af gravearbejder i forbindelse med vandforsyningsarbejder.

Udbuddet gennemføres i samarbejde mellem Dines Jørgensen & Co. A/S og Novafos A/S.

Udbuddet omfatter en prækvalifikationsrunde og efterfølgende udbud efter bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Novafos A/S ønsker at indgå rammeaftale med 2 entreprenører, som skal dække hele forsyningsområdet med en fordeling på 60% og 40%. Fordeling af arbejderne gives ved aftalens start ud fra fordeling af km-ledning som skal renoveres og etableres, efterfølgende ved årets start.

Driftsopgaver og vagtordning omdeles i 2 områder, de valgte entreprenører får hvert deres område.

Område Syd er Ballerup, Gentofte og Gladsaxe Kommuner.

Område Nord er Egedal, Frederikssund, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Der er option på forlængelse af kontrakten i op til 2 år.

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 6
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Såfremt der er flere egnede ansøgere end de 6 der prækvalificeres, vil ordregiver lægge vægt på følgende kriterier i udvælgelsen:

- den bedste og mest relevante erfaring i forhold til den udbudte opgave og ud fra ansøgerens referencer,

- at Ansøger har et veldokumenteret og velbeskrevet Kvalitetssikringssystem.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Option på forlængelse som beskrevet i II.2.7.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6, finder anvendelse for nærværende udbud.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

1) Angivelse af Ansøgers egenkapital fra årsregnskaberne for de seneste 3 år;

2) Angivelse af ansøgers årlige omsætning i forbindelse med renovering og etablering af vandforsyningsledninger for de seneste 3 år.

Eventuella minimistandardnivåer:

1) Mindste krav: Positiv egenkapital for de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

2) Mindste krav: Samlet nettoomsætning på minimum 25 000 000 DKK pr. år inden for de aktivitetsområder som Rammeaftalen vedrører, i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Ovenstående mindstekrav dokumenteres ved fremsendelse af årsregnskaber og regnskabstal for omsætning, inden for det pågældende aktivitetsområde, for de seneste 3 år.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

1) Referenceliste over ansøgers 5 økonomiske største opgaver indenfor ledningsrenovering og etablering af vandforsyninger;

2) Beskrivelse af de foranstaltninger ansøger har truffet til sikring af kvalitet (KS-system, DDS Dokumenteret Drikkevands-Sikkerhed og arbejdsmiljø) samt ansøgers tiltag indenfor miljøsikring.

Eventuella minimistandardnivåer:

1) Mindste krav: Ansøger skal dokumentere solid erfaring med opgaver svarende til det udbudte;

2. Mindste: Ansøger skal have et etableret kvalitetsikringsystem, som lever op til standardsystemer, men ikke nødvendigvis et certificeret system.

Som dokumentation for Ansøgernes tekniske kapacitet skal Ansøger angive:

1) Referenceliste med beskrivelse af tilsvarende eller lignende leverancer, som Ansøgeren har udført i løbet af de sidste 5 år.

Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen indeholder følgende:

(a) Kundens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson;

(b) Dato for opgavens udførelse;

(c) Kort beskrivelse af opgaven og dens omfang, herunder entrepriseudgift, ledningsdimension, installationslængder, udførelsesmetoder.

Såfremt opgaven ikke er afsluttet, bedes det angivet, hvilken del af opgaven der er udført.

Referencenlisten angives i ESPD’en der indleveres med ansøgning om prækvalifikation;

2) Som dokumentation for Ansøgers kvalitetsikringsystem, skal fremsendes et certifikat, en kvalitetshåndbog eller en beskrivelse af systemet. Dokumentation for kvalitetsikringsystemet skal fremsendes med ansøgning om prækvalifikation og kan vedlægges ved siden af ESPD’et.

III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:

Der kræves sikkerhedsstillelse i forbindelse med arbejdet, som angivet i rammeaftalen.

III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:

Der henvises til udbudsmaterialet.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se udbudsmaterialet.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/05/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 27/05/2019
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadress: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

De præcise frister for klage følger af § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud:

En virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/04/2019