Roboty budowlane - 179301-2019

16/04/2019    S75    Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jarocin: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2019/S 075-179301

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod NUTS: PL416
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Olszak
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pwikjarocin.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanal. sanitarną i kanal. deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie - ETAP I

Numer referencyjny: POIS/P/7/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45231300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ – w zakresie ETAPU I.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45111200
45231000
45110000
45222000
45230000
71000000
45247100
45200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo wielkopolskie, powiat jarociński, gmina Jarocin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) budowę:

a) sieci wodociągowej o długości ok. 6654 mb,

b) odcinków bocznych przyłączy wodociągowych w pasach drogowych, o długości ok. 1960 mb (ok. 245 szt).,

c) odcinków bocznych przyłączy wodociągowych poza pasem drogowym, o długości ok. 980 mb,

d) sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 5225,3 mb

e) odcinków bocznych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych, o długości ok. 2088 mb (ok. 261 szt).,

f) sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 5011,5 mb,

g) odcinków bocznych przyłączy kanalizacji deszczowej (do studzienek przyłączeniowych) w pasach drogowych, o długości ok. 984 mb (ok. 123 szt).,

h) odcinków bocznych przykanalików kanalizacji deszczowej (do wpustów deszczowych) w pasach drogowych, o długości ok. 1806 mb,

2) likwidację:

a) sieci wodociągowej o długości ok. 6049 mb poprzez zamulenie,

b) odcinków przyłączy wodociągowych w pasach drogowych, o długości ok. 1960 mb (ok. 245 szt.),

c) odcinków przyłączy wodociągowych do likwidacji poza pasem drogowym o długości ok. 980,00 mb,

d) sieci kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej o długości ok. 4615,9 mb poprzez zamulenie,

e) odcinków przyłączy kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej w pasach drogowych, o długości ok. 2088 mb (ok. 261 szt.),

3) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz ze świadczeniem usług nadzoru autorskiego.

Zakres rzeczowy sieci wodociągowej wraz przyłączami jest tożsamy z zakresem sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i deszczowej z przyłączami.

W załączonej do PFU koncepcji kanalizacji deszczowej zawarte są warianty wykonania kanalizacji deszczowej. Zamawiający wskazuje, że do zaprojektowania i wybudowania Wykonawca ma wykorzystać wariant nr 5.

Pragniemy wyjaśnić, że pod pojęciem „odcinki boczne” definiujemy odcinki przewodów od sieci do granicy działek prywatnych właścicieli.

Zgodnie ze stanowiskiem zarządcy dróg gminnych, Zamawiający z obszaru realizacji projektu wyłącza odtworzenie nawierzchni następujących ulic: Rynek, Gołębia, Wyszyńskiego, Kościelna i Św. Ducha (na odcinku od ul. Targowej do skrzyżowania z ul. Wojską Polskiego) – odtworzenia nawierzchni tych ulic nie wchodzą w zakres zamówienia.

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla zakresu budowy infrastruktury drogowej zostały wskazane miejsca parkingowe, które planowano wykonać z kostki granitowej ciętej 15x15 cm. Na wniosek zarządcy dróg gminnych, Zamawiający wprowadza zmiany do PFU dla zakresu budowy infrastruktury drogowej, tj. wszystkie miejsca parkingowe planowane do wykonania z kostki granitowej ciętej 15x15 cm mają być wykonane z kostki granitowej surowo łupanej o wym. 8x11 cm.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zw. PFU), stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ – w zakresie ETAPU I.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy (DK) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Projektanta Branży Sanitarnej (DPS) / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji (TG) / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.03.00-00-0174/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 192-434942
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: POIS/P/7/2018
Nazwa:

Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanal. sanitarną i kanal. deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie - ETAP I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań uregulowane zostały w art. 180 - 186 ustawy Pzp.

9. Skarga do sądu przysługuje stronom, oraz uczestnikom postępowania odwoławczego na orzeczenie KIO. Szczegółowo zasady i terminy wnoszenia skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a - 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Adres pocztowy: Cielcza, ul. Gajówka 1
Miejscowość: Jarocin
Kod pocztowy: 63-200
Państwo: Polska
E-mail: tomasz.olszak@pwikjarocin.pl
Tel.: +48 627473487
Faks: +48 627473480

Adres internetowy: www.pwikjarocin.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2019