Leveringen - 179363-2019

16/04/2019    S75

Roemenië-Boekarest: Dieselbrandstof (EN 590)

2019/S 075-179363

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea de Transport București STB S.A.
Nationaal identificatienummer: 1589886
Postadres: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 7000
Land: Roemenië
Contactpersoon: Dicran Daniel Costache
E-mail: gabriela.delegeanu@stbsa.ro, emanuela.jugureanu@stbsa.ro, cristina.ivan@stbsa.ro, dicran.costache@stbsa.ro
Telefoon: +40 213074131
Fax: +40 213074555

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stbsa.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Carburanți: motorină Euro 5 și benzină fără plumb

Referentienummer: 1589886 /2019 /AA002 01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare de carburanti — motorina Euro 5 Diesel, pentru vehiculele din parcul circulant STB S.A.

Furnizare benzina fara plumb pe baza de card.

Furnizarea motorinei se va efectua prin sistemul de monitorizare si alimentare cu carburanti al promitentului-achizitor, prin statiile de

Carburanti din cele 9 locatii precizate in Anexa nr. 2 la acordul-cadru.

Furnizarea benzinei fara plumb se va efectua prin statiile de carburant ale furnizorului sau ale partenerilor situate pe teritoriul Romaniei.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde numai solicitarilor transmise in termenul stabilit.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 317 126 643.80 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Unitatile STB S.A. situate pe teritoriul Municipiului Bucuresti si precizate in anexa la acordul-cadru.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A. Motorina Euro 5: minim 71 722 435 litri, maxim 75 497 980 litri; si

B. Benzina fara plumb pe baza de card: minim 41 620 litri, maxim 42 000 litri;

C. Inchiriere statiilor mobile; minim 1, maxim 2 si pentru instalarea dispenserelor suplimentare: minim 1, maxim 3.

Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima de produse.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta calitativa / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73, 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Toti operatorii economici vor prezenta si declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 (Formularul 4) impreuna cu DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Informatiile cuprinse de aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii. La oferta se va depune DUAE (pentru ofertanti, subcontractanti, asociati, terti sustinatori, daca este cazul), angajament ferm al tertului sustinator (daca este cazul) din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.

Persoanele ce deţin funcţii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

1) Creci Andrei-George — director general;

2) Marian Mitroi — director economic;

3) Sicoe Aurel-Mihai — director Transport si Mentenanţă;

4) Savu Ileana — inginer sef Divizia Tehnica;

5) Culea Valentin — inginer Sef DTI;

6) Calin Liviu — director DTA;

7) Delegeanu Gabriela Cecilia — director Achizitii Publice;

8) Nicolau Florin Ivanciu — sef Serviciu Juridic Contencios;

9) Cretu Gabriela — sef birou — Birou Contracte si Avize de Legalitate;

10) Antonescu Viorel — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

11) Dumbrava Emanuela — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

12) Ambrus Lavinia — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

13) Mogos Catalina — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

14) Vlad Verginica — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

15) Sandu Doru — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

16) Borcea-Popa Iulia — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

17) Rada Adriana — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

18) Lambru Ana Maria — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

19) Andrei Amalia Eugenia — sef Serviciu Tehnic;

20) Maldaianu Elena — inginer Serviciu Tehnic;

21) Ganea Dan — sef Birou Infrastructura Parc Vehicule — ST;

22) Pirjol Laurentiu Andrei — inginer Serviciu Tehnic;

23) Duicu Gabriela — inginer Serviciu Tehnic;

24) Cronakis Iulian — inginer Serviciu Tehnic;

25) Sabarez Costel — sef Serviciu Managementul Calitatii Si Protectia Mediului;

26) Tinca Sandu — sef Birou SMC-PM;

27) Dumitrescu Cristina-Daniela — chimist SMC-PM;

28) Budesteanu Dorina Clara — inginer SMCPM – BML;

29) Rasuceanu Adriana-Roxana — sef Serviciu-SIPP;

30) Serban Daniel — subinginer SIPP;

31) Negru Niculae — tehnician SIPP;

32) Titu Daniel inginer — sef DTA;

33) Cristache Eduard Cosmin — sef Birou DTA;

34) Bolboasa Marian Viorel — inginer-DTA;

35) Vlaicu Rasvan Marin — inginer-DTA;

36) Ciurumelea Decebal Ionut — inginer DTA;

37) Baranga Virginia Cristina — sef Serviciu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare in cantitate cumulata de cel putin: 38 893 360 litri carburant auto, corespunzator celui mai mare contract subsecvent, prin cel putin unul sau mai multe contracte.

Eventuele minimumeisen:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: certificari/documente/recomandari/procese-verbale de receptie etc. emise sau contrasemnate de catre autoritatea sau clientul beneficiar care sa confirme derularea corespunzatoare a livrarilor de produse similare. Acestea se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Garantia de participare = 1 629 630 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor,cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractante. Mod de constituire: virament bancar sau instrument de garantare, irevocabil, emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat ori de o societate de asigurari, in conditiile legii; lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante, doar pentru sume pana la 5 000 RON. In cazul instrumentelor de garantare, se vor mentiona in cuprinsul acestora, sumele aferente fiecarui lot in parte. Contul bancar al entitatii contractante: RO50BRDE410SV84247194100, deschis la BRD Ag. Stirbei Voda–Buc. Dovada constituirii garantiei de participare se ataseaza in SEAP la sectiunea „Documente de calificare”, pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii:

(a) si-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia,

(b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare,refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Garantia de participare se elibereaza conform art. 44 din HG 394/2016. In vederea restituirii garantiei ofertantul va comunica la STB SA-SCD nr. de cont si banca unde se vor vira banii si denumirea procedurii. Echivalenta pentru garantia depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA si se va constitui conform art. 46 din HG 394/2016. Pentru sume reduse ca valoare garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria STB. Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Va fi considerata cea mai buna oferta cea care prezinta pretul total (fara TVA) cel mai scazut, pentru cantitatea maxima de produse din Anexa 1 model acord-cadru.

Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea „Intrebari” din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SICAP), fara afectarea ofertelor clasate pe locurile anterioare.

In vederea completarii DUAE, operatorii economici vor completa documentul DUAE in cadrul anuntului direct pe site-ul SEAP/SICAP.

Modul de indeplinire al factorului de evaluare — Componenta calitativa: Operatorul economic va depune o declaratie din care sa reiasa modul de indeplinire al factorului de evaluare la care se va atasa CV-ul pesoanei desemnate.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele pentru procedurile de contestare sunt cele prezentate in Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Societatea de Transport București STB S.A. — Serviciul Juridic Contencios
Postadres: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
Plaats: București
Postcode: 010861
Land: Roemenië
Telefoon: +40 213074000

Internetadres: www.stbsa.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2019