Leveringen - 179363-2019

16/04/2019    S75    Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucureşti: Motorină (EN 590)

2019/S 075-179363

Anunț de participare – utilități

Produse

Temei juridic:

Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Societatea de Transport București STB S.A.
Număr naţional de înregistrare: 1589886
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321
Cod poștal: 7000
Țară: România
Persoană de contact: Dicran Daniel Costache
E-mail: gabriela.delegeanu@stbsa.ro, emanuela.jugureanu@stbsa.ro, cristina.ivan@stbsa.ro, dicran.costache@stbsa.ro
Telefon: +40 213074131
Fax: +40 213074555

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.stbsa.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Carburanți: motorină Euro 5 și benzină fără plumb

Număr de referinţă: 1589886 /2019 /AA002 01
II.1.2)Cod CPV principal
09134220
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare de carburanti — motorina Euro 5 Diesel, pentru vehiculele din parcul circulant STB S.A.

Furnizare benzina fara plumb pe baza de card.

Furnizarea motorinei se va efectua prin sistemul de monitorizare si alimentare cu carburanti al promitentului-achizitor, prin statiile de

Carburanti din cele 9 locatii precizate in Anexa nr. 2 la acordul-cadru.

Furnizarea benzinei fara plumb se va efectua prin statiile de carburant ale furnizorului sau ale partenerilor situate pe teritoriul Romaniei.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde numai solicitarilor transmise in termenul stabilit.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 317 126 643.80 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321
Locul principal de executare:

Unitatile STB S.A. situate pe teritoriul Municipiului Bucuresti si precizate in anexa la acordul-cadru.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A. Motorina Euro 5: minim 71 722 435 litri, maxim 75 497 980 litri; si

B. Benzina fara plumb pe baza de card: minim 41 620 litri, maxim 42 000 litri;

C. Inchiriere statiilor mobile; minim 1, maxim 2 si pentru instalarea dispenserelor suplimentare: minim 1, maxim 3.

Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea maxima de produse.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta calitativa / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73, 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) cu informatiile aferente situatiei lor. Toti operatorii economici vor prezenta si declaratia de neincadrare in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 (Formularul 4) impreuna cu DUAE. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art.184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Informatiile cuprinse de aceste documente trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii. La oferta se va depune DUAE (pentru ofertanti, subcontractanti, asociati, terti sustinatori, daca este cazul), angajament ferm al tertului sustinator (daca este cazul) din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere.

Persoanele ce deţin funcţii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

1) Creci Andrei-George — director general;

2) Marian Mitroi — director economic;

3) Sicoe Aurel-Mihai — director Transport si Mentenanţă;

4) Savu Ileana — inginer sef Divizia Tehnica;

5) Culea Valentin — inginer Sef DTI;

6) Calin Liviu — director DTA;

7) Delegeanu Gabriela Cecilia — director Achizitii Publice;

8) Nicolau Florin Ivanciu — sef Serviciu Juridic Contencios;

9) Cretu Gabriela — sef birou — Birou Contracte si Avize de Legalitate;

10) Antonescu Viorel — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

11) Dumbrava Emanuela — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

12) Ambrus Lavinia — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

13) Mogos Catalina — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

14) Vlad Verginica — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

15) Sandu Doru — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

16) Borcea-Popa Iulia — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

17) Rada Adriana — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

18) Lambru Ana Maria — consilier juridic Birou Contracte si Avize de Legalitate;

19) Andrei Amalia Eugenia — sef Serviciu Tehnic;

20) Maldaianu Elena — inginer Serviciu Tehnic;

21) Ganea Dan — sef Birou Infrastructura Parc Vehicule — ST;

22) Pirjol Laurentiu Andrei — inginer Serviciu Tehnic;

23) Duicu Gabriela — inginer Serviciu Tehnic;

24) Cronakis Iulian — inginer Serviciu Tehnic;

25) Sabarez Costel — sef Serviciu Managementul Calitatii Si Protectia Mediului;

26) Tinca Sandu — sef Birou SMC-PM;

27) Dumitrescu Cristina-Daniela — chimist SMC-PM;

28) Budesteanu Dorina Clara — inginer SMCPM – BML;

29) Rasuceanu Adriana-Roxana — sef Serviciu-SIPP;

30) Serban Daniel — subinginer SIPP;

31) Negru Niculae — tehnician SIPP;

32) Titu Daniel inginer — sef DTA;

33) Cristache Eduard Cosmin — sef Birou DTA;

34) Bolboasa Marian Viorel — inginer-DTA;

35) Vlaicu Rasvan Marin — inginer-DTA;

36) Ciurumelea Decebal Ionut — inginer DTA;

37) Baranga Virginia Cristina — sef Serviciu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare in cantitate cumulata de cel putin: 38 893 360 litri carburant auto, corespunzator celui mai mare contract subsecvent, prin cel putin unul sau mai multe contracte.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: certificari/documente/recomandari/procese-verbale de receptie etc. emise sau contrasemnate de catre autoritatea sau clientul beneficiar care sa confirme derularea corespunzatoare a livrarilor de produse similare. Acestea se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.4)Reguli şi criterii obiective de participare
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Garantia de participare = 1 629 630 RON. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor,cu posibilitatea de prelungire la cererea entitatii contractante. Mod de constituire: virament bancar sau instrument de garantare, irevocabil, emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat ori de o societate de asigurari, in conditiile legii; lichiditati depuse la casieria autoritatii contractante, doar pentru sume pana la 5 000 RON. In cazul instrumentelor de garantare, se vor mentiona in cuprinsul acestora, sumele aferente fiecarui lot in parte. Contul bancar al entitatii contractante: RO50BRDE410SV84247194100, deschis la BRD Ag. Stirbei Voda–Buc. Dovada constituirii garantiei de participare se ataseaza in SEAP la sectiunea „Documente de calificare”, pana cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii:

(a) si-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia,

(b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare,refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Garantia de participare se elibereaza conform art. 44 din HG 394/2016. In vederea restituirii garantiei ofertantul va comunica la STB SA-SCD nr. de cont si banca unde se vor vira banii si denumirea procedurii. Echivalenta pentru garantia depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.

Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului subsecvent, fara TVA si se va constitui conform art. 46 din HG 394/2016. Pentru sume reduse ca valoare garantia de buna executie se poate constitui si prin depunerea sumei la casieria STB. Garantia de buna executie se prezinta autoritatii contractante in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

III.1.7)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 20/05/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 20/08/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/05/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Va fi considerata cea mai buna oferta cea care prezinta pretul total (fara TVA) cel mai scazut, pentru cantitatea maxima de produse din Anexa 1 model acord-cadru.

Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea „Intrebari” din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SICAP), fara afectarea ofertelor clasate pe locurile anterioare.

In vederea completarii DUAE, operatorii economici vor completa documentul DUAE in cadrul anuntului direct pe site-ul SEAP/SICAP.

Modul de indeplinire al factorului de evaluare — Componenta calitativa: Operatorul economic va depune o declaratie din care sa reiasa modul de indeplinire al factorului de evaluare la care se va atasa CV-ul pesoanei desemnate.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele pentru procedurile de contestare sunt cele prezentate in Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Societatea de Transport București STB S.A. — Serviciul Juridic Contencios
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
Localitate: București
Cod poștal: 010861
Țară: România
Telefon: +40 213074000

Adresă internet: www.stbsa.ro

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/04/2019