Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 179363-2019

16/04/2019    S75    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Dieselbrandstof (EN 590)

2019/S 075-179363

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea de Transport București STB S.A.
Nationaal identificatienummer: 1589886
Postadres: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321
Postcode: 7000
Land: Roemenië
Contactpersoon: Dicran Daniel Costache
E-mail: gabriela.delegeanu@stbsa.ro, emanuela.jugureanu@stbsa.ro, cristina.ivan@stbsa.ro, dicran.costache@stbsa.ro
Telefoon: +40 213074131
Fax: +40 213074555

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stbsa.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Carburanți: motorină Euro 5 și benzină fără plumb

Referentienummer: 1589886 /2019 /AA002 01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 317 126 643.80 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2019