Prekės - 179392-2023

24/03/2023    S60

Lenkija-Krokuva: Farmacijos produktai

2023/S 060-179392

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
Nacionalinis registracijos Nr.: 000288366
Adresas: ul. Garncarska 11
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pašto kodas: 31-115
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Joanna Warmińska
El. paštas: zamowienia.publiczne@onkologia.krakow.pl
Telefonas: +48 126348282
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.nio-krakow.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: instytut badawczy
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa leków z programu lekowego

Nuorodos numeris: ZP-271-11/23
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33600000 Farmacijos produktai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Dostawa leków z programu lekowego szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 4 880 522.70 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lorlatynib

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33600000 Farmacijos produktai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa Lorlatynib szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z

prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, w

zakresie do 50 % wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części

przedmiotu umowy osobno.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie

12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem

przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia

umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia

podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ - w zależności od tego co nastąpi

wcześniej.

3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.

Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności

sporządzenia aneksu.

4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w

ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez

Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego

realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku

nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym

roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.

7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Kryzotynib

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33600000 Farmacijos produktai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa Kryzotynib szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z

prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, w

zakresie do 50 % wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części

przedmiotu umowy osobno.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie

12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem

przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia

umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia

podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ - w zależności od tego co nastąpi

wcześniej.

3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.

Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności

sporządzenia aneksu.

4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w

ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez

Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego

realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku

nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym

roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.

7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Acalabrutynib

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
33600000 Farmacijos produktai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL213 Miasto Kraków
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Apteka Zamawiającego, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa Acalabrutynib szczegółowo opisana w załączniku nr 1a do SWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

1. Zamawiający zastrzega sobie w odniesieniu do wszystkich części postępowania możliwość skorzystania z

prawa opcji, polegającego na realizacji tożsamych dostaw objętych przedmiotem zamówienia podstawowego, w

zakresie do 50 % wartości brutto przedmiotu umowy o zamówienie publiczne - liczonej dla każdej z części

przedmiotu umowy osobno.

2. Zamówienie w ramach prawa opcji zostanie zrealizowane przez Zamawiającego w terminie maksymalnie

12 miesięcy po zakończeniu pierwotnego terminu realizacji umowy o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem

przypadku niewykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia i przedłużenia

umowy na okres do 12 miesięcy lub wykupienia przez Zamawiającego pełnej ilości przedmiotu zamówienia

podstawowego, określonego przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SWZ - w zależności od tego co nastąpi

wcześniej.

3. Wykonanie prawa opcji następuje na podstawie zawiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej.

Wykonanie prawa opcji nie stanowi zmiany umowy o zamówienie publiczne i nie wymaga dla swej ważności

sporządzenia aneksu.

4. Zamawiający zastrzega, iż ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia nabywanego przez Zamawiającego w

ramach prawa opcji nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przedmiotu zamówienia zaoferowanego przez

Wykonawcę w ramach zamówienia podstawowego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca jest zobowiązany do jego

realizacji, na zasadach określonych dla zamówienia podstawowego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. W przypadku

nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, w tym

roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowane zamówienie w ramach prawa opcji.

7. Szczegółowe uregulowania dotyczące prawa opcji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego zostały określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SWZ (Wzór umowy).

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
Pagreitinta procedūra
Pagrindimas:

Zamawiający działając na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) skraca termin składania ofert z uwagi na pilną potrzebę

udzielenia zamówienia. Zastosowanie przyspieszonej procedury determinuje fakt, iż od dnia 01.01.2023 r. zostały

wprowadzone nowe programy lekowe; zmiany w programach lekowych oraz dodanie leków do programów

lekowych, leki te są bezwzględnie potrzebne dla ratowania zdrowia i życia pacjentów

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2023/S 030-088131
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Lorlatynib

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
02/03/2023
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Urtica Sp. z o.o.
Miestas: Wrocław
NUTS kodas: PL514 Miasto Wrocław
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 1 145 316.60 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Kryzotynib

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
02/03/2023
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Urtica Sp. z o.o.
Miestas: Wrocław
NUTS kodas: PL514 Miasto Wrocław
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 401 872.50 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 3
Pavadinimas:

Acalabrutynib

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
02/03/2023
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: AstraZeneca Kft.
Miestas: Budapeszt
NUTS kodas: HU11 Budapest
Šalis: Vengrija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 3 333 333.60 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 11 września 2019

r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przysługują środki ochrony prawnej na

zasadach określonych w art. 505–590 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza, Biuro Odwołań
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: http://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/03/2023