Varer - 179522-2020

17/04/2020    S76

Danmark-København: Programpakker og informationssystemer

2020/S 076-179522

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Nyropsgade 1
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Tarp Petersen
E-mail: jk7a@kk.dk
Telefon: +45 29287823
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/101348167.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af omstillings- og kontaktcenterløsning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Københavns Kommune har annulleret tidligere fremsendte udbud af 25. januar 2019 som har udbudsbekendtgørelsesnr. 2019/S 021-045915. Dette er således genudbuddet.

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på en omstillings- og kontaktcenterløsning, i det efterfølgende kaldet Løsningen. Løsningen skal omfatte leverandørens klargøring til brug i et datacenter under leverandørens rådighed, samt drift og vedligeholdelse af Løsningen i kontraktperioden.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 29 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32540000 Centraler
48510000 Programpakke til kommunikationsformål
64214200 Telefonomstillingstjenester
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Siden 2014 har Københavns kommunes omstillings- og kontaktcenterløsning været baseret på Telia CallGuide. Kontrakten for denne løsning er under udløb, hvorfor løsningen skal konkurrenceudsættes.

Omstillings- og kontaktcenterløsningen afvikles i dag i samspil med kommunens centrale telefoniplatform og mobiltelefoner. Løsningen skal endvidere integreres med en række generelle og kundespecifikke systemer.

Der er p.t. etableret omstillings- og kontaktcenterløsninger i over 110 organisatoriske enheder fordelt på over ca. 50 lokationer. I kontaktcentrene besvares dagligt op til 12 000 opkald fra borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og kolleger. Der er defineret over 5 000 navngivne agenter med op til 500 i samtidig brug.

Løsningen skal omfatte alt programmel, udstyr og parameteropsætning, der er nødvendig for at levere en fuldt funktionel løsning. Leverandøren skal i implementeringsfasen etablere integration til udvalgte systemer, levere uddannelse samt implementere Løsningen i etaper til kommunens forvaltninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk kvalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancekvalitet / Vægtning: 15 %
Kvalitetskriterium - Navn: Driftsforhold / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Brugervenlighed / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner om forlængelse af kontrakten: 4 x 1 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 049-111924
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Tilbudsfase - Indledende tilbud

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/04/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: NetNordic Communication A/S
Postadresse: Lyskær 1
By: Herlev
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Telefon: +45 43314000
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 29 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/04/2020