29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Dostawy - 179553-2016

Wyświetl widok skrócony

26/05/2016    S100

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze

2016/S 100-179553

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564423
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Najem kombajnu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Najem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jastrzębie-Zdrój JSW S.A. KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.

Kod NUTS PL227 Rybnicki

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Najem kombajnu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”
Termin wykonania zamówienia
1. Okres najmu: 510 dni od daty pozytywnego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia na dole kopalni przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia środkami i na koszt Wykonawcy: do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
3. Protokolarny odbiór kombajnu na dole kopalni nastąpi nie później niż 2 miesiące od daty dostawy kompletnego przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. W przypadku braku protokolarnego odbioru kombajnu w terminie określonym powyżej, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca rozpocznie naliczanie stawki czynszu najmu.
4. Okres zwrotu przedmiotu zamówienia do Wykonawcy (środkami i na koszt Wykonawcy): do 1 miesiąca od daty zakończenia okresu najmu. Zakończenie naliczania stawki najmu nastąpi w dniu zakończenia eksploatacji kombajnu o czym zostanie poinformowany Wykonawca.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43100000 Urządzenia górnicze

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 328 370 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
8/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

okresowego ogłoszenia informacyjnego

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 247-450462 z dnia 22.12.2015

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 051-085793 z dnia 12.3.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Najem kombajnu ścianowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla potrzeb JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.5.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne – Maszyny Górnicze Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 89
Miejscowość: Zabrze
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 701 070 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 328 370 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 2164).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.5.2016