Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 179563-2021

12/04/2021    S70

Slovensko-Bratislava: Likvidácia a spracovanie odpadu

2021/S 070-179563

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 225-554726)

Právny základ:
Smernica 2014/25/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00681300
Poštová adresa: Ivanská cesta
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 821 04
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alexander Kanóc
E-mail: kanoc@olo.sk
Telefón: +421 949007350
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.olo.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie ostatného odpadu z kotlov a nebezpečného odpadu z čistenia spalín

II.1.2)Hlavný kód CPV
90510000 Likvidácia a spracovanie odpadu
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Zabezpečenie odberu, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu kat. číslo 19 01 07 (popolček) a ostatného odpadu kat. číslo 19 01 12 (škvara).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/04/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 225-554726

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: III.1.1)
Namiesto:

Zoznam a krátky opis podmienok: Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"). Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2 až 7 ZVO.

Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že doklady ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od záujemcov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy predkladať sú:

— potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO,

— potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO,

— doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedná predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.

Uvedené platí v prípade záujemcov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Záujemca môže v zmysle § 152 ods. 4 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať

Len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov.

Záujemca môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZVO. V prípade, ak záujemca využije možnosť predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom bude následne vyzvaný, aby predložil doklady, a to za účelom overenia splnenia podmienok účasti.

V prípade záujemcu/uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

má byť:

Zoznam a krátky opis podmienok: Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"). Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom uvedeným v § 32 ods. 2 až 7 ZVO.

Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že z informačných systémov verejnej správy nie je oprávnený vyžiadať si doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO, a teda ich predloženie sa požaduje od záujemcu.

Záujemca môže v zmysle § 152 ods. 4 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať

Len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov.

Záujemca môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZVO. V prípade, ak záujemca využije možnosť predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom bude následne vyzvaný, aby predložil doklady, a to za účelom overenia splnenia podmienok účasti.

V prípade záujemcu/uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: