Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 179691-2016

27/05/2016    S101

Poľsko-Varšava: Nákup digitálneho modelu povrchu na vonkajších hraniciach EÚ

2016/S 101-179691

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Frontex
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL127 Miasto Warszawa
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefón: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.frontex.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1556
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Frontex
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Kód NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.frontex.europa.eu
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nákup digitálneho modelu povrchu na vonkajších hraniciach EÚ.

Referenčné číslo: Frontex/OP/286/RS.
II.1.2)Hlavný kód CPV
72319000 Poskytovanie údajov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Nákup súpravy priestorových údajov digitálneho modelu povrchu (DSM), ktorý sa môže použiť na analýzy a vizualizácie. Digitálnym modelom povrchu (DSM) sa rozumie digitálny výškový model, ktorý zahŕňa projekciu „prvého povrchu“ (napr. vegetácia a umelo vytvorené stavby).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 575 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL127 Miasto Warszawa
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Diaľkové služby a sídlo Frontexu.

II.2.4)Opis obstarávania:

Nákup súpravy priestorových údajov digitálneho modelu povrchu (DSM), ktorý sa môže použiť na analýzy a vizualizácie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 575 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 2
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Dôkaz o tom, že uchádzač je už založený ako uznaný právny subjekt a že je zapísaný do príslušného živnostenského alebo obchodného registra.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Zoznam podobných zmlúv, ktoré sú podobné predmetu tejto zákazky, s čistou hodnotou presahujúcou 300 000 EUR, vykonaných počas posledných 3 rokov (v roku 2013, 2014 alebo 2015). Zoznam by mal uvádzať: dátumy, príjemcov a krátky opis projektových činností.

Aspoň 2 referenčné listy od zákazníka potvrdzujúce dobrú kvalitu poskytovaných služieb uvedených na vyššie spomínanom zozname zmlúv.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/07/2016
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 4 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/07/2016
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Varšava, POĽSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Zúčastniť sa môže len 1 zástupca za každého uchádzača, o účasti je potrebné informovať agentúru Frontex vopred na adrese: procurement@frontex.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/05/2016