Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από τις 2.11.2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας.

Υπηρεσίες - 179698-2016

27/05/2016    S101

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: ΕΤΕπ - Υπηρεσίες επικοινωνίας δικτύου μητροπολιτικής περιοχής και δικτύου ευρείας περιοχής για τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

2016/S 101-179698

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ταχ. διεύθυνση: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Ταχ. κωδικός: 2950
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Oleg Panta
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cs-procurement@eib.org
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.eib.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1305
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1488
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες επικοινωνίας δικτύου μητροπολιτικής περιοχής και δικτύου ευρείας περιοχής για τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Αριθμός αναφοράς: OP-1305.
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
32400000 Δίκτυα
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας δικτύου μητροπολιτικής περιοχής και δικτύου ευρείας περιοχής για τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών διαιρείται σε 2 ξεχωριστά τμήματα, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει διαφορετικό τομέα ή αγορά:

τμήμα 1: υπηρεσίες επικοινωνίας δικτύου μητροπολιτικής περιοχής (MAN) (υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων, διαδικτύου και φωνητικές υπηρεσίες για τα κτίρια και τις τοποθεσίες του Ομίλου ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο),

τμήμα 2: υπηρεσίες επικοινωνίας δικτύου ευρείας περιοχής (WAN) (γραμμές δεδομένων και υπηρεσίες για τα εξωτερικά γραφεία του Ομίλου ΕΤΕπ εκτός Λουξεμβούργου).

Η ΕΤΕπ θα υπογράψει μια συμφωνία-πλαίσιο με έναν μεμονωμένο οικονομικό φορέα για κάθε ξεχωριστό τμήμα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για 1 τμήμα ή και για τα δύο τμήματα. Η Τράπεζα δεν θεωρεί ούτε πλεονέκτημα ούτε μειονέκτημα την υποβολή προσφορών και για τα δύο τμήματα. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν ξεχωριστά για κάθε τμήμα.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 22 800 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες επικοινωνίας δικτύου μητροπολιτικής περιοχής (MAN) (υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων, διαδικτύου και φωνητικές υπηρεσίες για τα κτίρια και τις τοποθεσίες του Ομίλου ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο)

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32400000 Δίκτυα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Κτίρια και τοποθεσίες του Ομίλου ΕΤΕπ στο Λουξεμβούργο.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η νέα λύση που πρόκειται να υλοποιηθεί πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τη δυνατότητα στην ΕΤΕπ για τη διάθεση μιας αποτελεσματικής υποδομής επικοινωνιών (δεδομένα, διαδίκτυο, φωνή και βίντεο) η οποία θα επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ όλων των γραφείων της στο Λουξεμβούργο καθώς και με τα 2 κέντρα δεδομένων που φιλοξενούνται στο EBRC Windhof και Hitec. Η υπηρεσία πρέπει να βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής με στόχους διαθεσιμότητας, απόδοσης και ασφάλειας υψηλού επιπέδου. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί μέσω μιας συμφωνίας-πλαισίου υπηρεσιών και θα διέπεται από σχετικές συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 8 200 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 84
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η συμφωνία-πλαίσιο θα συναφθεί για αρχική περίοδο 4 ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ. Μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου, δύναται να ανανεωθεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας, για ανώτατη περίοδο 3 επιπλέον ετών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Υπηρεσίες επικοινωνίας δικτύου ευρείας περιοχής (WAN) (γραμμές δεδομένων και υπηρεσίες για τα εξωτερικά γραφεία του Ομίλου ΕΤΕπ)

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
32400000 Δίκτυα
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Εξωτερικά γραφεία του Ομίλου ΕΤΕπ εντός και εκτός της ΕΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τοποθεσίες ενδέχεται να μεταβληθούν ή να επεκταθούν σε άλλες χώρες εντός και εκτός της ΕΕ.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η νέα λύση που πρόκειται να υλοποιηθεί πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τη δυνατότητα στην ΕΤΕπ για τη διάθεση μιας αποτελεσματικής υποδομής επικοινωνιών (δεδομένα, διαδίκτυο, φωνή και βίντεο) η οποία θα επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ όλων των εξωτερικών γραφείων της ανά τον κόσμο καθώς και με τα γραφεία και της τοποθεσίες στο Λουξεμβούργο. Η υπηρεσία πρέπει να βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής με στόχους διαθεσιμότητας, απόδοσης και ασφάλειας υψηλού επιπέδου. Η υπηρεσία θα παρασχεθεί μέσω μιας συμφωνίας-πλαισίου υπηρεσιών και θα διέπεται από σχετικές συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 600 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 84
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Η συμφωνία-πλαίσιο θα συναφθεί για αρχική περίοδο 4 ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ. Μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου, δύναται να ανανεωθεί, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας, για ανώτατη περίοδο 3 επιπλέον ετών.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
Σε περίπτωση συμφωνιών-πλαίσιο – αιτιολόγηση για διάρκεια που υπερβαίνει τα τέσσερα έτη: Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μια σημαντική επένδυση όσον αφορά την αγορά και εγκατάσταση στις τοποθεσίες της ΕΤΕπ του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τις υπηρεσίες («υλισμικό αποκλειστικής χρήσης») κατά την έναρξη της σύμβασης, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από τα τέλη υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, συνεπώς οι μικρότερες διάρκειες των συμβάσεων συνεπάγονται υψηλότερο μέσο όρο τελών υπηρεσιών συνολικά.
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/08/2016
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 31/08/2016
Τοπική ώρα: 14:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Κατόπιν αιτήματος, το γραπτό αρχείο της αποσφράγισης των προσφορών θα παρασχεθεί στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορά.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημέρα που ο ίδιος έλαβε γνώση.

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
17/05/2016