Paslaugos - 179779-2023

24/03/2023    S60

Čekija-Křtiny: Muzikos instrumentų remonto ir priežiūros paslaugos

2023/S 060-179779

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Římskokatolická farnost Křtiny
Nacionalinis registracijos Nr.: 65336372
Adresas: Křtiny 72
Miestas: Křtiny
NUTS kodas: CZ064 Jihomoravský kraj
Pašto kodas: 67905
Šalis: Čekija
Asmuo ryšiams: LAWYA tender, s.r.o., Jakub Špeta
El. paštas: speta@lawya.cz
Telefonas: +420 739081489
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.pmkrtiny.cz
Pirkėjo profilio adresas: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/f2998ef0-65cc-4fab-a8e0-a7d7b8ec21fe

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Kompletní rekonstrukce varhan v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách

Nuorodos numeris: LAWYA_2020_04
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
50860000 Muzikos instrumentų remonto ir priežiūros paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Restaurování a rekonstrukce hracího stroje varhan

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
37311300 Vargonai
92312000 Meninės paslaugos
92522100 Istorinių vietų išsaugojimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ064 Jihomoravský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Místem plnění je budova kostela Jména Panny Marie ve Křtinách, 679 05 Křtiny (kód ZÚJ: 581828), okres Blansko, Jihomoravský kraj (kód NUTS: CZ064), případně provozovna dodavatele.

II.2.4)Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:

Předmětem této části veřejné zakázky je zejména kompletní restaurování vnitřní části varhanní skříně (zejména impregnace před dřevokazným hmyzem), rekonstrukce nosné konstrukce varhan a původních pozic skříní včetně bočnic a výplní, zhotovení nového samostatně stojícího hracího stolu s použitím nalezených fragmentů z původního hracího stolu, výroba nových traktur hrací i rejstříkové a jejich rozvedení, zhotovení nových vzdušnic podle předloh z období vzniku nástroje (2. pol. 18. stol.), zhotovení nových píšťalnic, laviček, věšáčků atd. a kompletace se vzdušnicemi, restaurování původních píšťal i zhotovení píšťal nových podle přiložené plánované rejstříkové dispozice nástroje včetně kompletní předintonace a předladění všech píšťal, zhotovení součástí vzduchové soustavy (klínových měchů, vzduchového vedení, regulace vzduchu a tremola), zakoupení nového elektroventilátoru a zhotovení tlumící bedny; a to včetně montáže nástroje, regulace traktury a kompletní finální intonace a naladění varhan.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny projektové dokumentaci, tj. v Závazném záměru k volné rekonstrukci varhan do historicky cenné skříně v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách, ve Zprávě o restaurátorském průzkumu polychromie a zlacených řezeb varhanní skříně na kůru kostela Jména Panny Marie ve Křtinách a v Restaurátorském záměru na restaurování zlacené výzdoby varhan z kostela Jména Panny Marie ve Křtinách (dále jen „projektová dokumentace“). Autorem Závazného záměru k volné rekonstrukci varhan do historicky cenné skříně v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách je brněnský diecézní organolog Mag. Art. Ondřej Múčka. Autorem Zprávy o restaurátorském průzkumu polychromie a zlacených řezeb varhanní skříně na kůru kostela Jména Panny Marie ve Křtinách jsou Vladimír Procházka, ak. mal. a Mario Král, ak. mal. Autorem Restaurátorského záměru na restaurování zlacené výzdoby varhan z kostela Jména Panny Marie ve Křtinách je restaurátor Petr Bortlík. Příslušné práce musí být provedeny rovněž v souladu se závaznými stanovisky a rozhodnutími, která jsou přiložena k projektové dokumentaci.

Součástí plnění obou částí veřejné zakázky je zpracování realizačního restaurátorského záměru vybranými dodavateli.

Součástí plnění obou částí veřejné zakázky je v případě potřeby odvoz restaurovaných předmětů či jejich částí z kostela Jména Panny Marie ve Křtinách do provozovny dodavatele a po jejich zrestaurování odvoz zpět a instalace na původní místo.

Provádění prací na obnově jednotlivých částí varhan, tj. provádění obou částí veřejné zakázky, bude vzájemně koordinováno, přičemž vybraní dodavatelé budou povinni této koordinaci napomáhat a poskytovat zadavateli nezbytnou nebo potřebnou součinnost. Před zahájením prací bude vypracován společný koordinační plán postupu prací, tak aby byla zajištěna bezproblémová realizace celého projektu, tj. provedení díla v obou částech veřejné zakázky. Tento koordinační plán může být po vzájemné domluvě všech stran (zadavatele a dodavatelů) průběžně aktualizován.

Celý průběh prací bude sledován a konzultován na kontrolních dnech za účasti zástupců zadavatele, zástupců dodavatelů, příp. zástupců orgánů státní památkové péče.

Zadavatel požaduje v průběhu realizace díla jako komunikační jazyk český jazyk nebo slovenský jazyk. Zadavatel požaduje zpracování veškeré písemné dokumentace vytvářené v průběhu realizace díla (podrobného prováděcího restaurátorského záměru, deníku restaurátorských prací, zápisů z kontrolních dnů či jiných jednání mezi zadavatelem a dodavatelem, závěrečné restaurátorské zprávy apod.) v českém jazyce.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a soupisy prací - položkovými rozpočty (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřených smluv o dílo (příloha č. 3 zadávací dokumentace).

II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Pradžia: 20/04/2021
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0012479

IV dalis: Procedūra

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2021/S 084-216664

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 111
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Restaurování a rekonstrukce hracího stroje varhan

V.2)Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.1)Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data:
20/04/2021
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 27707911
Adresas: Tišnovská 266
Miestas: Lomnice
NUTS kodas: CZ064 Jihomoravský kraj
Pašto kodas: 67923
Šalis: Čekija
El. paštas: a.q.attentusqualitatis@gmail.com
Telefonas: +420 723266679
Interneto adresas: https://www.a-q.cz/
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu;be PVM)
Bendra pirkimo vertė: 5 300 000.00 CZK

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo došlo rovněž k navýšení ceny díla o částku 120.000,- Kč bez DPH v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Celková hodnota víceprací v části 1 zakázky tak činí 528 000,- Kč bez DPH.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresas: tř. Kpt. Jaroše 7
Miestas: Brno
Pašto kodas: 604 55
Šalis: Čekija
El. paštas: posta@uohs.cz
Telefonas: +420 542167111
Faksas: +420 542167112
Interneto adresas: https://www.uohs.cz/
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/03/2023

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
37311300 Vargonai
VII.1.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
92312000 Meninės paslaugos
92522100 Istorinių vietų išsaugojimo paslaugos
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: CZ064 Jihomoravský kraj
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Místem plnění je budova kostela Jména Panny Marie ve Křtinách, 679 05 Křtiny (kód ZÚJ: 581828), okres Blansko, Jihomoravský kraj (kód NUTS: CZ064), případně provozovna dodavatele.

VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

Předmětem této části veřejné zakázky je zejména kompletní restaurování vnitřní části varhanní skříně (zejména impregnace před dřevokazným hmyzem), rekonstrukce nosné konstrukce varhan a původních pozic skříní včetně bočnic a výplní, zhotovení nového samostatně stojícího hracího stolu s použitím nalezených fragmentů z původního hracího stolu, výroba nových traktur hrací i rejstříkové a jejich rozvedení, zhotovení nových vzdušnic podle předloh z období vzniku nástroje (2. pol. 18. stol.), zhotovení nových píšťalnic, laviček, věšáčků atd. a kompletace se vzdušnicemi, restaurování původních píšťal i zhotovení píšťal nových podle přiložené plánované rejstříkové dispozice nástroje včetně kompletní předintonace a předladění všech píšťal, zhotovení součástí vzduchové soustavy (klínových měchů, vzduchového vedení, regulace vzduchu a tremola), zakoupení nového elektroventilátoru a zhotovení tlumící bedny; a to včetně montáže nástroje, regulace traktury a kompletní finální intonace a naladění varhan.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny projektové dokumentaci, tj. v Závazném záměru k volné rekonstrukci varhan do historicky cenné skříně v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách, ve Zprávě o restaurátorském průzkumu polychromie a zlacených řezeb varhanní skříně na kůru kostela Jména Panny Marie ve Křtinách a v Restaurátorském záměru na restaurování zlacené výzdoby varhan z kostela Jména Panny Marie ve Křtinách (dále jen „projektová dokumentace“). Autorem Závazného záměru k volné rekonstrukci varhan do historicky cenné skříně v kostele Jména Panny Marie ve Křtinách je brněnský diecézní organolog Mag. Art. Ondřej Múčka. Autorem Zprávy o restaurátorském průzkumu polychromie a zlacených řezeb varhanní skříně na kůru kostela Jména Panny Marie ve Křtinách jsou Vladimír Procházka, ak. mal. a Mario Král, ak. mal. Autorem Restaurátorského záměru na restaurování zlacené výzdoby varhan z kostela Jména Panny Marie ve Křtinách je restaurátor Petr Bortlík. Příslušné práce musí být provedeny rovněž v souladu se závaznými stanovisky a rozhodnutími, která jsou přiložena k projektové dokumentaci.

Součástí plnění obou částí veřejné zakázky je zpracování realizačního restaurátorského záměru vybranými dodavateli.

Součástí plnění obou částí veřejné zakázky je v případě potřeby odvoz restaurovaných předmětů či jejich částí z kostela Jména Panny Marie ve Křtinách do provozovny dodavatele a po jejich zrestaurování odvoz zpět a instalace na původní místo.

Provádění prací na obnově jednotlivých částí varhan, tj. provádění obou částí veřejné zakázky, bude vzájemně koordinováno, přičemž vybraní dodavatelé budou povinni této koordinaci napomáhat a poskytovat zadavateli nezbytnou nebo potřebnou součinnost. Před zahájením prací bude vypracován společný koordinační plán postupu prací, tak aby byla zajištěna bezproblémová realizace celého projektu, tj. provedení díla v obou částech veřejné zakázky. Tento koordinační plán může být po vzájemné domluvě všech stran (zadavatele a dodavatelů) průběžně aktualizován.

Celý průběh prací bude sledován a konzultován na kontrolních dnech za účasti zástupců zadavatele, zástupců dodavatelů, příp. zástupců orgánů státní památkové péče.

Zadavatel požaduje v průběhu realizace díla jako komunikační jazyk český jazyk nebo slovenský jazyk. Zadavatel požaduje zpracování veškeré písemné dokumentace vytvářené v průběhu realizace díla (podrobného prováděcího restaurátorského záměru, deníku restaurátorských prací, zápisů z kontrolních dnů či jiných jednání mezi zadavatelem a dodavatelem, závěrečné restaurátorské zprávy apod.) v českém jazyce.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací (příloha č. 1 zadávací dokumentace) a soupisy prací - položkovými rozpočty (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřených smluv o dílo (příloha č. 3 zadávací dokumentace).

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Pabaiga: 23/06/2023
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 408 000.00 CZK
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: A.Q. Attentus Qualitatis s.r.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 27707911
Adresas: Tišnovská 266
Miestas: Lomnice
NUTS kodas: CZ064 Jihomoravský kraj
Pašto kodas: 67923
Šalis: Čekija
El. paštas: a.q.attentusqualitatis@gmail.com
Telefonas: +420 723266679
Interneto adresas: https://www.a-q.cz/
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: taip
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.1)Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ z důvodu upřesnění rozsahu prací dle skutečného stavu varhanního stroje. Žádné předchozí změny nebyly provedeny.

VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

Předmětem dodatku je změna rozsahu prací dle skutečného stavu varhanního stroje. S ohledem na skutečnost, že skutečný stav stroje bylo možné zjistit až v průběhu provádění restaurátorských prací, a v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Tato změna zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 6 958 000.00 CZK
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 7 486 000.00 CZK