29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 179792-2021

13/04/2021    S71

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 071-179792

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Krajowy numer identyfikacyjny: 15796019241
Adres pocztowy: Márvány utca 1/d.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1012
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Boros András Zoltán
E-mail: boros.andras.zoltan@ovf.hu
Tel.: +36 12254400
Faks: +36 12120773
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ovf.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.ovf.hu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000181932021/reszletek
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000181932021/reszletek
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Vízügy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

OVF-RSD – Kvassay szivattyútelep

Numer referencyjny: EKR000181932021
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” kivitelezési feladatainak FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
45317100 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
42122450 Pompy próżniowe
45251120 Roboty budowlane w zakresie hydroelektrowni
45260000 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315200 Roboty w zakresie turbin
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45315500 Instalacje średniego napięcia
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45317200 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU110 Budapest
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kvassay Vízlépcső, Budapest IX. 38093 hrsz., 38086/78. hrsz.

II.2.4)Opis zamówienia:

A beruházás az alábbi vízilétesítmény megvalósítására irányul: Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay vízerőtelep energetikai és gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése

A szivattyútelep (vízépítési műtárgy) fő létesítményei:

— A szivattyútelep gépi berendezései: szivattyúk, elzáró és szabályozó berendezések, légtelenítő (feltöltő) rendszer,

— Szívó oldali műtárgy: 2×2 gépes szívóakna, előfenékkel, a Tápvíz-csatorna mederrézsűben, a Kvassay Beeresztő Zsilip felett (nyugatra) telepítve. Szivattyúk nyomócsöveinek építése DN 1800 átmérővel, 42 fm

— Csővezeték: 2×1 acél csővezeték 2 400 mm átmérővel (DN 2400), légtelenítő/légbeszívó aknával, az árvízvédelmi védvonal koronaszintje, ill. a terepszint alatt beépítve. 210 fm

— Nyomó oldali műtárgy: 2×1 aknás, csillapitó medencés vízbevezető műtárgy a Beeresztő Zsilip alatt az RSD mederrézsűben telepítve, utófenékkel mederbiztosítással,

— Villamos berendezések, irányítási és hírközlési eszközök a Kvassay-vizierőtelep meglévő épületeibe telepítve,

— Vízmércék építése: 2 db

— Kvassay II. gépegység gépészeti és villamos javítása, gépegység szétszerelése, alkatrészek cseréje, javítása, összeszerelése, beüzemelése

— Épület szerkezet javítás

— Gépészeti felújítások, fejlesztések

— Energetikai felújítások, fejlesztések

Az építés során elvégzendő felmerülő főbb munkamennyiségek:

— Szádlemezes munkatérhatárolási munka: 4 740 m2

— Monolit vasbeton (vízépítési vasbeton) műtárgyrészek terv szerinti építése: 1 865 m3

— Földmunka: Munkagödör földkiemelése (15 220 m3), Munkagödör visszatöltése (19 720 m3) Munkagödörből kiemelt többlet föld elszállítása (5 500 m3)

A kivitelezés során vízépítési acélszerkezetek (elzárószerkezetek, zsilipszerkezetek, elzárógerendák) beépítése,

A nyertes ajánlattevő feladata – kivitelezési- és megvalósulási tervek elkészítése is – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal. A Vállalkozó feladata az építéshez, létesítéshez a meglévő engedélyeken túl szükségessé váló mindennemű engedélyeztetési terv elkészítése, kérelem, dokumentáció összeállítása, lebonyolítása és a létesítést jóváhagyó hatóságok jogerős engedélyeinek beszerzése.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentációk tartalmazzák.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: 2.1. Az M/2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap). / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: 2.2. Az M/2.2) alkalmassági követelményben bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min: 0, legkedvezőbb:36 hónap). / Waga: 15
Cena - Waga: 70
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

KEHOP

II.2.14)Informacje dodatkowe

A II.2.5) Értékelési szempontok pontban megadott „Ár” kritérium alatt Ajánlatkérő az Egyösszegű ajánlati árat (nettó HUF) érti.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdései szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ATt, AVt, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. meghat. kizáró ok az eljárás során következik be.

A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) alapján AT-nek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek ajánlatában az ajánlat benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4.§ és 6–7.§ alapján kell kitölteni.

Kbt. 67. § (4) szerint ATnek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AVt.

A Kbt. 69. § (4)–(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. 8.,10.,12– 16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 1. § (7) bek. ben foglaltak irányadók.

A Kr. 1. § (1) és Kr. 2. § (5) alapján AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

Az Sz.2. pontban foglalt alkalmassági követelmények utólagos igazolási módja a 321/2015. Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése b) pontjában, illetve (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik. MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, az Sz.1. követelmény kapcsán pedig az országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

SZ.1. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 8. § (1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

SZ.2. A Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. Kr. 21. § (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) bekezdései is irányadók.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A Kr. 1. § (1) alapján az AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelménynek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

Irányadó a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdései!

A Kbt. 69.§ (4)–(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:

P.1

Az ajánlattevőnek a Kr.19. § (1) bek. b)pontja alapján saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának azt a részét kell csatolnia, mely alapján megállapítható az adózott eredmény (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).

Amennyiben az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges.

Amennyiben az AT letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, akkor az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év adózott eredményéről.

P.2

A Kbt. 65. § (1) bek.a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT nyil-a a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy felújítási és/vagy tervezési munka) származó – ált. forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző közbeszerzés tárgyából származó utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.

A Kr.19. § (3) bek. szerint, ha az AT a Kr. 19. § (1) bek b) és c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmények és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye a jelen felhívás feladását megelőző három, lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, és az Ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg az ajánlattevő P1. pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy felújítási és/vagy tervezési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a 4 000 000 000 HUF-ot.

P2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (vízépítési műtárgy építési és/vagy felújítási és/vagy tervezési munka) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a 4 000 000 000 HUF-ot.

Az előírt P1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. A P2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

A Kr. 1. § (1) alapján az AT az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alk. köv.nek. AT-nek a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alk. köv.ek előzetes igazolása során részletes információkat nem kell megadnia, AK elfogadja az előzetes igazolásra az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. részében (azaz az EEKD IV. rész α pont kitöltését).

Irányadó a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdései!

A Kbt. 69. § (4)–(7) bek. alapján az alk. köv.ekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. köv.eknek:

M.1. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 96 hónap legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: AK a felhívás feladását megelőző 8 évben befejezett, de legfeljebb 11 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Az igazolás tartalma legalább a következő adatokat:

— a referencia (építési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk.i minimum köv.eknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját ennek körében a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap pontossággal),

— a teljesítés helyét,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét),

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciákból az előírt alk. köv.eknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.

Közös ATi teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak, figyelemmel arra, hogy AK kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.

A teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22.§ (5) bek. szerinti adatok megadása szükséges, melyből az alk. feltételek teljesülése egyértelműen megállapítható.

Ha AT a közbeszerzési eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja műszaki, illetőleg szakmai alk.át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.

M.2. A Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, v. képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:

— sk aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat, az ajánlat benyújtáskori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe. AK kizárólag teljesített egész hónapokat vesz figyelembe,

— végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata (amennyiben releváns)

— szakember az irányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)–(7) és (9) bekezdéseire, és a Kr. 24. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltakra.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik:

a) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített legalább 1390 m3 vízépítési vasbeton szerkezet építésével megvalósított vízépítési műtárgy felújítását és/vagy építését is magában foglaló vízilétesítmény és/vagy vízilétesítmény rendszer megvalósítása tárgyában teljesített referenciával, amely az alábbi munkanemeket is tartalmazta:

— vízépítési acélszerkezetek (elzárószerkezetek és/vagy elzárógerendák) beépítése és/vagy felújítása.

b) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónap) befejezett, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített összesen min. 3 500 m2 szádlemezes munkatérhatárolási építési referenciával.

c) az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás átvételi eljárással lezárt), az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített minimum 180 m hosszúságú legalább DN 1600 átmérőjű vezeték építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a referencia vonatkozásában az ajánlatkérő által – az egyes munkafolyamatok és a munkafolyamatok tekintetében irányadó mennyiségi adatok vonatkozásában – előírt minimumkövetelmények egy vagy több (max 5) referenciával is teljesíthetőek, valamint a különböző referenciaelemek egymástól független módon is bemutathatóak.

Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére a felhívás feladását megelőző 96 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára, valamint a Kr. 21/A. § rendelkezéseire.

M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:

M.2.1. 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-VZ jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.

M2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TER jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlati idővel.

Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.

Egy szakember egy pozícióra bemutatható.

Ha az M.2.1)–M.2.2) pontokra megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja, azonban a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó. A szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. Ha a jogosultságot – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a von. adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód –, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumo(ka)t kell egyszerű másolatban benyújtani.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Késedelmi kötbér: tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolg.0,3 %- a/késedelmes naptári nap, max. tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolg.15 %

Meghiúsulási kötbér: tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolg. 15 %a

Jótállás: 36 hónap. Jótállási kötelezettség időtartama acélszerkezetek korrózióvédelmére 10 év.

Teljesítési bizt.k: tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolg. 5 %a

Jótállási bizt.: tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolg. 5 %a

Előleg: max. 30 % AK az előleg fizetését a szerz. tartalékkeret nélküli elszámolható összegének 10 %-a és a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összege vonatkozásában előleg-visszafiz. biztosíték adáshoz köti. Az előleg a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra.

A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130. § (1)–(2), Kbt. 135. § (1)–(3), (5)–(6) bek., 322/2015.(X.30.) Kr. 30. §–32/B. §, 272/2014. (XI.5.). Szállítóifinansz., támogatás intenzitása a mindenkori TSZ szerinti,

Tartalékkeret: nem kerül előírásra

AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít a szerz.terv.ben foglaltak szerint

Nyertes ajánlattevő kötelezett az első munkakezdési engedély kiadása és a Szerződés teljesítésének határideje közötti időtartam 50 %-ának elérésekor a szakmai teljesítés 30 %-os elérésére, mely határidő a Szerződéses Megállapodás 6.6 szerinti kötbérterhes részhatáridőnek minősül.

Részletesen: AD II. kötet

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/05/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Węgierski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/05/2021
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

https://ekr.gov.hu Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000181932021)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Gazdasági, műszaki, valamint szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat (beszerzési igény, ellátandó feladatok, komplex projektfelelősség) is figyelembe véve észszerűtlen a részajánlattétel. Egymásra épülő feladatok ellátásának több kézbe adása rontja a kiviteli tervezési, kivitelezési feladatok komplex ellátását, projekt megvalósítását nehezíti, adott esetben meg is hiúsíthatja. Továbbá a kivitelezés és tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy Ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

Gazdasági, műszaki, valamint szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat (beszerzési igény, ellátandó feladatok, komplex projektfelelősség) is figyelembe véve észszerűtlen a részajánlattétel. Egymásra épülő feladatok ellátásának több kézbe adása rontja a kiviteli tervezési, kivitelezési feladatok komplex ellátását, projekt megvalósítását nehezíti, adott esetben meg is hiúsíthatja. Továbbá a kivitelezés és tervezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, továbbá a beruházás munkaszervezése egy Ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldható.

1. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:

Ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját, külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. Egyéni vállalkozó esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány)

2. AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást csatolja (nemlegesség esetén nyilatkozatot erről)

3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Kbt. 66. § (2) bek. nyilatkozat

— Kbt. 66. § (5) alapján felolvasólap

— Egyéb a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat

4. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0–10 pont; 0,00 pont legrosszabb, 10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. értékelési szempont: a KH 25.3 2020.-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. aa) pontja szerinti fordított arányosítás. A 2. értékelési szempont 1. –2. részszempontja esetében a KH 25.3 2020.-i útmutatója („Útm.”) 1. m. A. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere; legkedvezőbb megajánlás:2.1.– 2.2.: 36 hónap (Részl. AD.I. kötet)

5. III.1.2)–III.1.3) pontokban előírt feltételek és igazolási módok minősített ATk jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.

6. Ajánlati biztosíték összesen 20 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) alapján az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerz. alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Átutalás esetén az Ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-30005204 számú bankszámlájára kell teljesíteni. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, mely elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény, mely elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek csatolandó az ajánlathoz. Részl.: ADI. kötetben.

7. Kbt. 35. § (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

8. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) és f) pontját.

9. AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza.

10. Ajánlatban csatolni kell nem magyar nyelvű dok. magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok.ok AT általi fordítását is elfogadja.

11. AT köteles ajánlatához szakmai ajánlatot csatolni dokumentáció szerint.

12. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ATk által cégszerűen aláírt közös ATi megállapodást.

13. A nyertesnek a közbesz. dok.ban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő 500 millió HUF/év és 100 millió HUF/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR), valamint 100 millió HUF/év és 25 millió HUF/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az ajánlatban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.

A további infók a felhívás VI.4.3) pontjában folytatódnak.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

148. § előírásai szerint

További információk folytatása:

14. Egyéb szerződéskötési feltétel: ISO 9001, ISO 14001 tanúsítvány.

15. A projekt megvalósítása során a szükséges időtartamokban rendelkezésre állást kell biztosítani a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ jogosultsággal és a VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember tekintetében. AT nyertessége esetén III.1.3) M2 pont M.2.1–M.2.2. alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jogosultsággal.

16. A közbesz. dok.okat ajánlatonként legalább egy ATnek vagy az ajánlatban megnevezett AVnak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Közbesz. dok. elérhetők a felhívás I.3) pontjában megadott címen.

17. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség időtartam alatt AK 60 napos ajánlati kötöttséget ért;

18. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.

19. A Kbt. 73. § (5) bek. alapján AK a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az AT a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.

20. Határidők/időpontok az EKR szerveridő szerint értendők.

21. AK jelen eljárását a Kbt.53. § (6) bek. alapján indítja meg. A Kbt. 135. § (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, AK felhívja AT figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (támogatási szerz.-módosítást, változásbejelentést) nyújtott be. AK tájékoztatja AT-t, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását ekként is a releváns Támogatási Szerződés (TSZ) mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53. § (6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.

22. Az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11. § és 12. § (1) bek, tartalmazza.

23. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.

24. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbesz. dok.-ainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk és útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ oldalakon.

25. FAKSZ: Zsófi Tímea (lajstromszám: 01153)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5.
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2021