Roboty budowlane - 180119-2021

13/04/2021    S71

Polska-Opole: Roboty budowlane

2021/S 071-180119

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Krajowy numer identyfikacyjny: 530546013
Adres pocztowy: ul. Firmowa 1
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-594
Państwo: Polska
E-mail: robert.mazurkiewicz@mzd.opole.pl
Tel.: +48 774697400
Faks: +48 774697402
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzd-opole.logintrade.net

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem

Numer referencyjny: NP.260.21.2019.P
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300 Roboty rozbiórkowe
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45221000 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
45221110 Roboty budowlane w zakresie mostów
45221120 Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232300 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45315700 Instalowanie stacji rozdzielczych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Opole

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów

inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

2. Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1) Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— Przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423.

— Przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi. rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej.

— Budowę miejsc postojowych.

— Przebudowę placów manewrowo-postojowych.

— Budowę placów do zawracania w celach ppoż.

— Budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej.

— Rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej.

— Wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne.

— Przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg.

— Przebudowę kanalizacji deszczowej.

— Usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul.

Oświęcimska) oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach. W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1x2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach oraz placami do zawracania

spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2x2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m, oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 15/10/2020
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie nr: RPOP.06.01.00-16-0013/17-00 Niniejsze zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014–2020.

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 218-534079

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: NP.260.21.2019.P
V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
31/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Technical Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 13b
Miejscowość: Kędzierzyn Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-230
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 28 453 252.57 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9) Szczegółowe zapisy dotyczące procedury odwoławczej znajdują się w dziale VI Środki ochrony prawnej art. 180–198 uPzp.

10) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Opole

VII.1.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa dróg do terenów

inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski w zakresie: Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.

W zakres zamówienia wchodzi wykonane następujących etapów zadania:

1. Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

2. Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

Etap 1) Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem – drogi publiczne w rejonie strefy Metalchem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— Przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 423.

— Przebudowę i budowę dróg klasy L i Z o łącznej długości ok. 6,7 km wraz z chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi. rozprowadzających ruch na terenie strefy przemysłowej.

— Budowę miejsc postojowych.

— Przebudowę placów manewrowo-postojowych.

— Budowę placów do zawracania w celach ppoż.

— Budowę przystanków autobusowych i pętli autobusowej.

— Rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz budowę nowego obiektu w konstrukcji gruntowo-powłokowej.

— Wycinki drzew i krzewów oraz nasadzenia rekompensacyjne.

— Przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego dla dróg strefy na całej długości dróg.

— Przebudowę kanalizacji deszczowej.

— Usunięcie kolizji sieciowych.

Rozwiązania projektowe obejmują:

Zakłada się budowę dróg klasy L i Z oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania strefy przemysłowej. Inwestycja zakłada powielenie istniejącego układu drogowego na terenie strefy z wyjątkiem zmian w rejonie dróg MN, SMOR i placu manewrowo-postojowego. Drogi strefy przemysłowej skomunikowano z drogą wojewódzką nr 423 poprzez skrzyżowanie zwykłe o trzech wlotach (ul. Berylowa i ul.

Oświęcimska), oraz skrzyżowanie częściowo skanalizowane o czterech wlotach.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja wszystkich dróg publicznych w rejonie strefy Metalchem.

Na drogach przyjęto nawierzchnię bitumiczną typu WMS zgodnie z rewizją do projektu podstawowego.

Nawierzchnię betonową pozostawiono jedynie dla placu manewrowo-postojowego. Zamawiający wymaga

zastosowania do wszystkich warstw typu WMS asfaltów modyfikowanych PMB. Rodzaje konstrukcji nawierzchni oraz ich kategorię ruchu określa dokumentacja projektowa.

Wszystkie drogi w rejonie inwestycji przewidziano jako jednoprzestrzenne, dwupasmowe 1x2, dwukierunkowe.

Szerokości jezdni w zakresie od 6,5–7,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na łukach, oraz placami do zawracania

Spełniającymi warunki przeciwpożarowe. Na terenie strefy wyznaczono przy pomocy oznakowania poziomego

przystanki komunikacji miejskiej.

W ramach projektu przewiduje się likwidację nieużytkowanych przejazdów kolejowych, oraz remont użytkowanych przejazdów. Planuje się również przebudowę wiaduktu nad istniejącą linią kolejową. Istniejący wiadukt żelbetowy z belkami prefabrykowanymi typu Gromnik planuje się zastąpić konstrukcją gruntowo-powłokową o wymiarach uwzględniających przyszłe zagospodarowanie obwodnicy i drogę 2x2 prowadzoną nad linią kolejową.

Przy drogach przewidziano budowę parkingów dla samochodów osobowych. Miejsca parkingowe usytuowane prostopadle do osi drogi. Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej. 4 % miejsc parkingowych przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Wymiary standardowych miejsc parkingowych: 2,5 x 5,0 m oraz 3,6 x 5,0 m miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 14/12/2020
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 29 098 960.67 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Technical Solutions Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Strzelecka 13b
Miejscowość: Kędzierzyn Koźle
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 47-230
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

W umowie nr MZD.022.276.TI.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26 marca 2020 r., nr 2 z dnia 5 czerwca 2020 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 13 lipca 2020 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie: „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem” zwanej dalej w treści aneksu „umową” zgodnie z zapisami postanowień § 19 ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. f oraz pkt 6 i 8 w związku z § 10 ust. 1, 2, 4, 6 i 8 umowy wprowadza się następujące zmiany w związku z wystąpieniem robót zamiennych, zaniechanych oraz robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia, a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy:

1) przedmiot umowy ulega zmianie w zakresie wprowadzenia robót zamiennych oraz robót dodatkowych opisanych w protokołach konieczności:

a) nr 10 z dnia 8 lipca 2020 r.;

b) nr 11 z dnia 8 lipca 2020 r.,

które będą stanowić integralną część umowy, określając przyczyny, zakres i rodzaj robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych koniecznych do wykonania przy prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;

2) postanowienie § 9 ust. 1 umowy w brzmieniu:

„Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Inwestycji wyraża się łączną kwota brutto 35 791 721,62 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 62/100), w tym wartość netto 29 098 960,67 PLN (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 67/100) podatek VAT (23 %) 6 692 760,95 PLN (słownie złotych: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 95/100) w tym:

Etap I: 35 781 389,62 PLN brutto w tym podatek VAT

Etap II: 10 332,00 PLN brutto w tym podatek VAT.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Inwestycji wyraża się łączną kwotą brutto 36 446 783,90 PLN (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 90/100), w tym wartość netto 29 631 531.63 PLN (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 63/100) podatek VAT (23 %) 6 815 252,27 PLN (słownie złotych: sześć milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 27/100) w tym:

— etap I: 36 436 451,90 PLN brutto w tym podatek VAT,

— etap II: 10 332,00 PLN brutto w tym podatek VAT.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

W umowie nr MZD.022.276.TI.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 26 marca 2020 r., nr 2 z dnia 5 czerwca 2020 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 13 lipca 2020 r. na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski” w zakresie: „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem” zwanej dalej w treści aneksu „umową” zgodnie z zapisami postanowień §19 ust. 2 pkt 1 lit. c, pkt 2 lit. f oraz pkt 6 i 8 w związku z § 10 ust. 1, 2, 4, 6 i 8 umowy wprowadza się następujące zmiany w związku z wystąpieniem robót zamiennych, zaniechanych oraz robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia, a niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 29 098 960.67 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 29 631 531.63 PLN