Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 180171-2017

12/05/2017    S91

Polska-Sękocin Stary: Usługi fotogrametryczne

2017/S 091-180171

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Badawczy Leśnictwa
Adres pocztowy: Braci Leśnej 3
Miejscowość: Sękocin Stary
Kod NUTS: PL12A Warszawski-zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hubert Kowalski
E-mail: H.Kowalski@ibles.waw.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ibles.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ibles.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Instytut Badawczy Leśnictwa
Adres pocztowy: Braci Leśnej 3
Miejscowość: Sękocin Stary
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
E-mail: H.Kowalski@ibles.waw.pl
Kod NUTS: PL12A Warszawski-zachodni
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ibles.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostarczenie danych teledetekcyjnych dla wybranych fragmentów 22 nadleśnictw w 2017 roku.

Numer referencyjny: ZP39-179008
II.1.2)Główny kod CPV
71355100 Usługi fotogrametryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie danych lotniczego skanowania laserowego (LiDAR), zdjęć fotogrametrycznych, ortofotomap oraz lotniczych zobrazowań hiperspektralnych dla fragmentów 22 nadleśnictw na terenie Polski, podczas jednej kampanii pomiarowej w 2017 roku w ramach Projektu „Opracowanie podstaw naukowych i rozwiązań metodycznych stanowiących wsparcie dla Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. »Leśne Gospodarstwa Węglowe«”, realizowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa, na podstawie umowy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych o numerze OR.271.3.3.2017, zawartej w dniu 7 kwietnia 2017 r.

Dane muszą zostać pozyskane w terminie lipiec-wrzesień 2017 roku.

Szczegółowy opis zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP39-179008 zamieszczona na: www.ibles.pl

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 476 682.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ ZP39-179008.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku niemożności pozyskania danych w wyznaczonym terminie, spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, zdefiniowanej w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru zrealizowanej części Przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem pomniejszenia kwoty wynagrodzenia o proporcjonalnie do procentowego udziału pominiętego obszaru do całkowitej powierzchni obszaru Przedmiotu zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1393 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, tj. do wykonywania usług lotniczych w zakresie fotogrametrii.

Na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań Wykonawca przedstawi przed udzieleniem zamówienia, jeżeli jego oferta zostanie najwyżej oceniona (zgodnie z rozdz. VI pkt 4 SIWZ), Certyfikat operatora lotniczego (AWC w kategorii AW4) wraz ze specyfikacją, wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego uprawniający do wykonywania usług lotniczych w zakresie fotogrametrii.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa musi być zrealizowana do dnia 9 listopada 2017 r. Jednakże w przypadku niemożności pozyskania danych w wyznaczonym terminie, spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, zdefiniowanej w SIWZ ZP39-179008, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odbioru zrealizowanej części Przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem pomniejszenia kwoty wynagrodzenia o proporcjonalnie do procentowego udziału pominiętego obszaru do całkowitej powierzchni obszaru Przedmiotu zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/08/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/06/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn, budynek B, pokój 119.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/05/2017