Usługi - 180301-2015

Wyświetl widok skrócony

23/05/2015    S99

Polska-Praszka: Usługi związane z odpadami

2015/S 099-180301

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Gmina Praszka
Adres pocztowy: pl. Grunwaldzki 13
Miejscowość: Praszka
Kod pocztowy: 46-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Prasce
Osoba do kontaktów: Grażyna Polis
E-mail: umig@praszka.pl
Tel.: +48 343591009
Faks: +48 343592469

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.praszka.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Praszka.

Kod NUTS PL52 Opolskie

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Praszka.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90500000 Usługi związane z odpadami, 90510000 Usuwanie i obróbka odpadów, 90520000 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych, 90530000 Eksploatacja składowisk odpadów

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy
Praszka w zakresie:
1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne;
2. wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki na odpady komunalne zgodnie z zał. nr 10, 11, 12, 14 i 15 do SIWZ,
3. prowadzenie, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
4. wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki do gromadzenia odpadów;
5. zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 1
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie:
a) Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.
b) Segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:
— Zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe);
— Opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07;
— Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01;
— Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02;
— Zużyte baterie i akumulatory o kodzie 20 01 34,
— Papier i makulatura o kodzie 20 01 01.
c) Przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32 z aptek – szczegółowy wykaz aptek sta-nowi Załącznik nr 14 do SIWZ.
d) Zużytych baterii o kodzie 20 01 34 z placówek oświatowych i instytucji pożytku publicznego – szczegółowy wykaz placówek stanowi Załącznik nr 15 do SIWZ.
e) Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)
2 Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania odpadów zebranych w czasie cyklicznych akcji typu „Sprzątanie Świata” w terminach uzgodnionych
z zamawiającym.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w wyniku dodatkowych usług świadczonych przez Gminę.
.4. Odpady komunalne będą odbierane z następującą częstotliwością zgodną z Uchwałą Nr 43/VI/2015 Rady Miejskiej w Praszce w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-chomości i zagospodarowania tych odpadów. :
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
Zabudowa jednorodzinna – 2 raz w miesiącu,
Zabudowa wielorodzinna – 2 razy w tygodniu
b) Segregowane odpady komunalne:
Surowce suche – 1 raz w miesiącu,
Opakowania szklane – 1 raz na kwartał,
Odpady ulegające biodegradacji – w okresie od 1 marca do 31 października 2 ra-zy w miesiącu, a poza tym okresem raz w miesiącu. Zamawiający dopuszcza nie-zrealizowanie usługi odbioru odpadów biodegradowalnych w przypadku wystą-pienia temperatury poniżej 0oC;
Opakowania szklane w gniazdach ogólnodostępnych – 1 raz w miesiącu,
Opakowania z tworzyw sztucznych w gniazdach ogólnodostępnych – 2 razy w miesiącu.
Makulatura – dwa razy w miesiącu
Miejsca postawienia gniazd ogólnodostępnych:
1. Praszka ul. Kościuszki 34
2. Praszka ul. Fabryczna 5
3. Praszka ul. Kościuszki 17
4. Praszka ul. Mickiewicza 6
5. Praszka ul. Mickiewicza 10
6. Praszka ul. Fabryczna 22
7. Praszka ul. Obrońców Pokoju 1
8. Praszka ul. Kościuszki 40
9. Praszka ul. Kościuszki 27
10. Praszka ul. Listopadowa 20
11. Praszka ul. Listopadowa 22
12. Praszka ul. Listopadowa 24
13. Praszka ul. Listopadowa 17
14. Praszka ul. Skłodowskiej 1
15. Praszka ul. Mickiewicza 24
16. Praszka ul. Mickiewicza 26
17. Praszka ul. Kopernika 10f
18. Praszka ul. Kopernika 10c
19. Praszka ul. Kopernika 10a
20. Praszka ul. Kopernika 10g
21. Praszka ul. Warszawska 99
22. Praszka ul. Senatorska 54A
23. Praszka ul. Senatorska 35
24. Praszka ul. Senatorska 54
25. Praszka ul. Kopernika 10B
26. Ilości pojemników:
pojemnik na plastik typ Siatka (2,5 m3) – 46 szt.
pojemnik na szkło białe typ IGLO (1,5m3) - 22 szt.
pojemnik na szkło białe typ IGLO (1,5m3) - 22 szt.
pojemnik na surowce suche 1100 l – 25 szt.
pojemnik na szkło białe i kolorowe poj. 240 l – 4 szt.
pojemnik na makulaturę poj. 1100 l- 22 szt.
5. Szacowana ilość odpadów do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Łączna ilość odpadów [Mg]
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 - 3200
2. Niesegregowane zmieszane od-pady opakowaniowe 15 01 06 - 230
3. Opakowania ze szkła 15 01 07 - 210
4. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 - 70
5. Opakowania z tworzyw sztucz-nych 15 01 02 -- 50
W skład niesegregowanych odpadów komunalnych wchodzą także odpady pochodzące
z akcji „Sprzątania Świata” . Łączna szacowana ilość niesegregowanych odpadów komunal-nych z w/w akcji to 0,5 Mg. Worki na akcję Sprzątania Świata zapewnia Zamawiający.
Miejsca odbioru odpadów komunalnych z akcji Sprzątanie Świata to:
Publiczne Gimnazjum w Praszce
PSP nr 2
PSP nr 3,
PSP nr 4,
I Liceum Ogólnokształcące w Praszce,
Parking przy cmentarzu parafialnym w Praszce
Park przy ul. Kaliskiej w Praszce,
PSP w Kowalach,
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu,
Parking przy cmentarzu w Wierzbiu,
PSP Strojec,
PSP Przedmość
Zespół Placówek Specjalnych w Praszce
W skład niesegregowanych odpadów komunalnych wchodzą także odpady pochodzące z usług dodatkowych świadczonych przez Gminę Praszka.
Szacowana liczba tych odpadów to 50 Mg rocznie.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 2
1. Szczegółowy wykaz nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy łącznie z liczbą i rodzajem pojemników na odpady stanowi Załącznik nr 10 i 11 do SIWZ.
2. Odpady komunalne będą odbierane z następujących pojemników:
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o pojemności od 0,12 m3 (120 l) zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku,

w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności od 0,12 m3 (120 l) zgod-nie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku,

w obiektach użyteczności publicznej – pojemniki o pojemności od 0,12 m3(120 l) zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku,

na cmentarzach, na terenach ogrodów działkowych, na posesjach należących do związków wyznaniowych oraz na posesjach zarządzanych przez jednostki admi-nistracji specjalnych – pojemniki o pojemności 1,1 m3 zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku.
b) Segregowane odpady komunalne:

w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o pojemności od 0,12 m3 (120 l)

w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności od 0,12 m3 (120 l)

w tym w gniazdach ogólnodostępnych pojemniki na szkło o pojemności od 1,5 m3 (typ IGLOO), pojemniki na tworzywa sztuczne od 1,1 m3, pojemniki na su-rowce suche od 1,1 m3, pojemniki na makulaturę od 1,1 m3 zgodnie

z Regulaminem utrzymania czystości i porządku,

w obiektach użyteczności publicznej – pojemniki o pojemności od 0,12 m3 (120 l) zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku.

3. Odpady komunalne, będą odbierane z pojemników wyłącznie do tego celu przezna-czonych, o ujednoliconych kolorem oznaczeniach:
a) żółtym - z przeznaczeniem na odpady suche,
b) brązowym - z przeznaczeniem na bioodpady,
c) pomarańczowym - z przeznaczeniem na szkło,
d) czerwonym – z przeznaczeniem na zużyte baterie,
e) zielonym - z przeznaczeniem na szkło kolorowe – pojemniki w gniazdach ogólnodo-stępnych
f) białym - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne - pojemniki w gniazdach ogólnodo-stępnych
g) bez oznaczenia kolorem pojemnik z siatki - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne - pojemniki w gniazdach ogólnodostępnych,
h) innym niż wymienione - z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane
4. Wykonawca wyposaży wskazane przez Zamawiającego nieruchomości w pojemniki zgodnie z Załącznikiem nr 10, 11 do SIWZ z zachowaniem zasad określonych w pkt. 3.2.2. i 3.2.3. Zamawiający zastrzega, iż objęcie wszystkich mieszkańców nieruchomości systemem odbioru odpadów komunalnych powinno nastąpić najpóźniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia umowy.
5. Dane przedstawione w Załączniku nr 10, 11 do SIWZ nie są zależne od Zamawiającego. Podane ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając powstawanie nowych nieruchomości oraz migracje ludności. Informacje podane w Załączniku nr 10, 11 będą aktualizowane przez Zamawiającego do 15-go dnia każdego miesiąca
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 3
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów:
a) Przeterminowanych leków o kodzie 20 01 32,
b) Chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*,
c) Zużytych baterii i akumulatorów o kodzie 20 01 34,
d) Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36,
e) Odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07,
f) Odpadów budowlano – rozbiórkowych o kodach z grupy 17,
g) Zużytych opon o kodzie 16 01 03,
h) Odpadów zielonych o kodzie 20 02 01,
i) Opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07,
j) Opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,
k) Opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 4
1. Wykonawca wyposaży Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w pojemniki do gromadzenia odpadów zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych stanowiącym Załącznik nr 9 do niniej-szego SIWZ:
a) Przeterminowane leki – pojemnik o pojemności 240 l,
b) Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
c) Zużyte baterie i akumulatory – pojemnik o pojemności 120 l,
d) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
e) Odpady wielkogabarytowe – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
f) Odpady budowlano – rozbiórkowe – kontener od 5,5 m3,
g) Zużyte opony – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
h) Odpady zielone – kontener od 7 m3,
i) Opakowania ze szkła – pojemnik o pojemności 1,5 m3 (typ IGLOO),
j) Opakowania z tworzyw sztucznych – pojemnik o pojemności 2,5 m3 (typ SIATKA),
k) Opakowania z papieru i tektury – pojemnik o pojemności 1,1 m3.
2. Odpady wymienione w pkt. 3. będą odbierane z częstotliwością wynikającą z potrzeb z uwzględnieniem stopnia zapełniania pojemnika.
3. Szacowana ilość odpadów do odbioru w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Łączna ilość odpadów [Mg]
1. Przeterminowane leki 20 01 32 0,1
2. Chemikalia 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29* 0,2
3. Zużyte baterie i akumulatory 20 01 34 0,2
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 23, 20 01 35*, 20 01 36 4,0
5. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 90
6. Odpady budowlano – rozbiórkowe grupa 17 do 1,5 m3 z nieruchomości na rok
7. Zużyte opony 16 01 03 10
8. Odpady zielone 20 02 01 1
9. Opakowania ze szkła 15 01 07 50
10. Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 45
11. Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 10
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. 5
1. Zadanie polega na:
a) zebraniu wystawionych następujących rodzajów odpadów:
20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe (wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny) ok. 30,0 Mg;
20 01 40 – Metale (złom) ok. 0,5 Mg;
20 01 35 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory) - ok. 7,0 Mg;
20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (pralki, radia, drukarki, odkurzacze) – ok. 6,0 Mg;
20 01 23 - Urządzenia zawierające freony (lodówki) – 3,0 Mg;
16 01 03 - Zużyte opony (do rozmiaru 1250x400) – ok. 8,0 Mg
20 01 33 * - Baterie i akumulatory - - ok. 2,0 Mg
20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy drewniane) ok. - 0,2 Mg
b) załadunku na środek transportu
c) zagospodarowaniu odebranych odpadów
d) posprzątaniu miejsc, z których odbierane są wystawione odpady.
2. Zbiórka nie obejmuje odpadów powstałych w trakcie prowadzonej działalności przez podmioty gospodarcze.
3. Odpady wielkogabarytowe w ramach zbiórki objazdowej będą odbierane z częstotliwo-ścią zgodną z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Praszka tj. dwa razy w ciągu roku.
4. Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych zostanie uzgodniony pomiędzy Zama-wiającym a Wykonawcą na 3 miesiące przed planowaną zbiórką.
5. Wykonawca przedłoży harmonogram odbioru odpadów w terminie 30 dni przed rozpoczęciem zbiórki.
4. Informacje dodatkowe:
4.1. Łączna liczba mieszkańców gminy Praszka wynosi 13 886 osób
4.2. Szacunkowa liczba gospodarstw domowych wynosi 2700
4.3. Liczba Spółdzielni i Wspólnot - 6
4.4. Masa odpadów komunalnych odebranych w 2014r z podziałem na poszczególne frakcje [Mg]:
L.p. Rodzaj odpadu 2014 rok
1. Zmieszane odpady komunalne - 2009,9
2. Surowce suche - 198,1
3. Opakowania szklane - 199,1
4. Odpady ulegające biodegradacji - 33,6
5. Opakowania z tworzyw sztucznych - 43,0
6. Odpady wielkogabarytowe - 222,1
7. Przeterminowane leki - 0,0
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 0,6
9. Zużyte baterie i akumulatory - 0,1
10. Zużyte opony - 16,7
11. Odpady budowlano – rozbiórkowe - 68,8
12. Odpady zielone - 0,0
13. Opakowania z papieru i tektury - 16,7
5. Obowiązki Wykonawcy
5.1. Prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
5.2. Przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych właściwej dla regionu północnego lub, w szczególnych przypadkach, do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu zgodnie z uchwałą nr XXXVI/426/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 listopada 2013r. oraz uchwały nr XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na ata 2012-2017”.
5.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży gminie dokumenty wskazujące na prawo dostarczenia odpadów do tych instalacji. Wykonawca tak opracuje „trasówki” by odpady były zbierane tylko na terenie gminy Praszka Nie dopuszcza się zbierania (dopełniania pojazdu odpadami) z terenu innej gminy. Zakazuje się mieszania odpadów zmieszanych z selektywnie zebranymi oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych.
5.4. Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 Ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
5.5. Uzyskanie:
a) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji od-padów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
b) poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metoda mi innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych z dn. 29.05.2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 645).
c) Uzyskanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów z dn. 25.05.2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 676).
5.6. Kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości w/w obowiązku.
W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Wykonawca sporządza protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekazuje je Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów. Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez przyklejenie na pojemniku do zbierania odpadów pozostałych naklejki w kolorze żółtym z następującą treścią:
Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w________,
że odpady są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Praszka.
W dniu_______________ stwierdzono, że umieszczono odpady selektywnie zbierane
w pojemnikach do zbierania pozostałych odpadów komunalnych.
Kolejne następujące po sobie naruszenie Regulaminu, lub trzecie naruszenia będzie skutkowało utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.
W przypadku drugiego kolejnego lub trzeciego naruszenia regulaminu w zakresie selektywnego zbierania odpadów, na tej samej nieruchomości, wykonawca powiadomi gminę i właściciela nieruchomości. Wykonawca sporządzi protokół wraz z dokumentacją fotograficzną, które stanowią dowód nie wywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki i przekaże je Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od momentu stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów.
Powiadomienie właściciela nieruchomości nastąpi poprzez przyklejenie na pojemniku naklejki w kolorze czerwonym, która stanowi informację dla właściciela nieruchomości o utracie uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej za selektywne zbieranie odpadów. Naklejka powinna być w kolorze czerwonym z następującą treścią:
Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w__________, że odpady surowcowe są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku w Gminie Praszka.
W dniu_______________ stwierdzono, że po raz kolejny/po raz trzeci umieszczono odpady zbierane selektywnie w pojemniku na odpady pozostałe. Skutkuje to utratą uprawnienia do stosowania opłaty obniżonej i naliczenie opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.
5.7. Odbieranie odpadów z poszczególnych nieruchomości w terminach ustalonych w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych. Wykonawca sporządza, w porozumieniu z Zamawiającym, harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w formie kalendarzyków, które zobowiązany jest dystrybuować pomiędzy właścicieli nieruchomości wraz z pojemnikami. Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów z nieruchomości od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00 rano, zakazuje się zbierania odpadów w godzinach nocnych po 22.00. Harmonogram należy tak opracować by odbiór odpadów następował poza dniami wolnymi od pracy (niedziele i święta), przy czym odbiór odpadów opisanych w pkt 3.1.1. powinien odbywać się dla danej nieruchomości zawsze w ten sam dzień tygodnia (np. poniedziałek). W przypadku, gdy wyznaczony dzień tygodnia lub miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, wykonawca odbierze od-pady w następnym dniu, następującym po dniu wolnym. Harmonogram powinien być tak skonstruowany by odbiór odpadów był regularny i powtarzalny, co ułatwi mieszkańcom przygotowanie i wystawianie odpadów do odbioru.
5.8. Sporządzanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), rocznych sprawozdań i przekazywania ich Burmistrzowi Praszki.
5.9. Sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu, wraz z fakturą, miesięcznych informacji o ilości zebranych odpadów.
5.10. Przejęcie odpowiedzialności prawnej i finansowej za uszkodzenia pojemników powstałe podczas przeładunku odpadów na pojazdy Wykonawcy; wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników i kontenerów do gromadzenia pojemników; na wezwanie Zamawiającego jest obowiązany do ich napraw lub wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników; za zawinione szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
5.11. Wykonawca zachowa uzyskane w trakcie realizacji umowy dane, a w szczególności dane osobowe, w poufności, będzie przestrzegał zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i nie wykorzysta ich do innych celów niż wykonywanie umowy. Wykonawca będzie przetwarzał dane w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną przepisami prawa za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o których mowa powyżej. Wykonawca oświadcza, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi określone w ustawie o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wykonawczych do niej. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadamiania Zamawiającego o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją umowy.
5.12. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamknięcie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości oraz innych terminów ich odbioru.
5.13. Odbiór odpadów tylko z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, do utwardzonej drogi dojazdowej lub ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których zapewniony jest swobodny dojazd. Niespełnienie tego warunku przez właściciela nieruchomości będzie skutkowało nieodebraniem odpadów. Wykonujący usłu-gę nie mają prawa wstępu na teren posesji.
5.14. Odbiór odpadów wielkogabarytowych wystawionych przez właściciela nieruchomości przed posesję do utwardzonej drogi dojazdowej w wyznaczonym dniu określonym w harmonogramie.
5.15 Odbiór odpadów biodegradowalnych w okresie od 1 marca do 31 października 2 razy w miesiącu, a poza tym okresem raz w miesiącu. Zamawiający dopuszcza niezrealizowanie usługi odbioru odpadów biodegradowalnych w przypadku wystąpienia temperatury, poniżej 0oC.
5.16 Reklamacje
5.16.1. Reklamacje od właścicieli nieruchomości będą kierowane do Przedsiębiorstwa
Produkcyjno – Usługowego „GOSKOM” Sp. z o.o. Spółka przekaże informację o reklamacji drogą e-mailową. Wykonawca ustosunkuje do niej w ciągu 24 godzin roboczych od otrzymania informacji e-mailowej wyłączając dni ustawowo wolne od pracy.
5.16.2 W przypadku zgłoszenia reklamacji do Wykonawcy, potraktuje on tę reklamację jak by została zgłoszona przez PP-U GOSKOM Sp. z o.o. . Wykonawca poinformuje
PP-U GOSKOM Sp. z o.o. o każdej zgłoszonej do niego reklamacji.
5.16.3 Reklamacje niebudzące wątpliwości (np. brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem) zostaną przez Wykonawcę natychmiast uwzględnione, poprzez wykonanie usługi, bez wezwania PP-U GOSKOM Sp. z o.o.
5.16.4 Reklamacje budzące wątpliwości (np. brak odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem) zostaną udokumentowane poprzez przedłożenie gminie potwierdzenia z systemu GPS, że usługa została faktycznie wykonana na danej nieruchomości, zgodnie z harmonogramem.
5.16.5 Wszystkie pojazdy do świadczenia usługi muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe za-pisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników za-pisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, system musi umożliwiać weryfikację tych danych.
5.16.6 Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu monitoringu, powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne przez okres 5 lat od dnia ich zapisania.
5.16.7 Wykonawca powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie organowi właściwemu ze względu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także organom kontrolnym.
5.17 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5.18 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
5.19 Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
5.20 Każdy z wykonawców powinien odwiedzić miejsce realizacji usługi celem sprawdzenia miejscowych warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny ofertowej lub pominięcia elementów niezbędnych do wy-konania umowy.
5.21 Koszty odwiedzenia miejsca wykonywania usługi poniesie wykonawca.
Szacunkowa wartość bez VAT: 970 150 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy i 00/100 zł).
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.06.2015 r. do godz. 10:00.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu:
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach O/Opole, Nr 83 1050 1171 1000
0022 0211 7202, przy czym data i godzina wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego jest uznana jako data wpłynięcia wadium.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu o spełnieniu wymaganego terminu wniesienia wadium decyduje data wpływu wadium na konto Urzędu.
Wadium w innej formie niż w pieniądzu, należy złożyć za pokwitowaniem w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce (biuro Nr 22).
Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania z ofertą – pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania – oraz umożliwić zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium (kopia dokumentu) stanowi załącznik do oferty lub może być załączony do ofert w osobnej kopercie i wraz z nią winien być złożony w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Praszce w terminie określonym dla złożenia ofert.
Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy).
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. ustawy Prawo Zamówień Publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zawiera Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
.1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki:
a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.
— Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz aktualne zezwolenie na transport, odzysk bądź unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
c) dysponują narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
— będzie dysponował na czas realizacji zadania:
— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych od-padów komunalnych,
— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
— pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
— pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów,
— posiada bazę magazynowo – transportową:
— usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,
— wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,
— usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
— wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,
— wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,
— wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,
— wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
— na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 zł, oraz
udokumentuje posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300.000,00 zł.
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa wyżej muszą być:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający spełnanie warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca udokumentuje, że wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia: co najmniej 1 usługę lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły, nieprzerwany przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 3000 Mg w okresie 12 miesięcy;
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa powyżej muszą być:
a) wykaz zrealizowanych usług sporządzony przez Wykonawcę (zał. nr 4 do SIWZ) zawierający informacje wymagane w tym załączniku;
b) poświadczenia wystawionego przez podmiot, na rzecz którego były wykonane usługi lub inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 95

2. Aspekt środowiskowy. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
GPRR.IV.271.2.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.6.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.6.2015 - 10:30

Miejscowość:

Gmina Praszka, Urząd Miejski w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: II połowa 2016 r.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3 do SIWZ),
b) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacje o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg zał nr 7 do SIWZ,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące spółki,
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termi-nu składania ofert,
g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
h) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
i) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunal-nych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2012 r., poz. 391),
j) aktualne zezwolenie na transport, odzysk bądź unieszkodliwienie odpadów komunal-nych zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21),
2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, składa dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2.2.Dokument, o których mowa w punkcie 1a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w punkcie 1b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis punktu 2 stosuje się odpowiednio.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 8.1.a, b), c), d), e), f), g), h) SIWZ. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia.
Dokument zobowiązania w swej treści oprócz informacji, kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby musi zawierać, co najmniej:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
— charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt.4 ustawy polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Zamawiający wymaga przedłożenia informacji w tym zakresie.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, winien przedłożyć dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.
5.1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian w treści zawartej umowy w przypadku:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/ lub Zamawiającego skutkującej niemożliwością realizacji przedmiotu umowy;
2) powstania nadzwyczajnych okoliczności (nie będących "siłą wyższą"), grożących rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy;
3) zmiany terminu świadczenia usługi i/lub terminu realizacji zamówienia, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji umowy,
4) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany - w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy,
5) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami wynikającymi z regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy,
6) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, zmiany Podwykonaw-cy lub wprowadzenia Podwykonawcy, przy czym w/w zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
7) zmiany częstotliwości odbioru odpadów, rodzaju i ilości frakcji odbieranych odpadów oraz ilości pojemników odebranych odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Praszka.
8) zmiany danych Wykonawcy (np.: zmiana siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy,
9) w pozostałym zakresie w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
5.2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu pod-pisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej określa szczegółowo Dział VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone w art. 179-198 Ustawy w szczególności:
1.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamó-wienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych wa-runków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Za-mawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
1.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie za-rzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
1.5. Terminy wniesienia odwołania:
1.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Za-mawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób okre-ślony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny spo-sób.
1.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfi-kacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogło-szenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
1.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.5.1. i 1.5.2. wnosi się w ter-minie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najko-rzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udziele-niu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
1.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
1.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
1.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za po-średnictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orze-czenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: http://odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.5.2015