Usluge - 180374-2018

26/04/2018    S81

Nizozemska-Haag: Pružanje usluga stručnog posredništva u osiguranju

2018/S 081-180374

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Eurojust
Poštanska adresa: PO Box 16183
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Poštanski broj: 2500 BD
Država: Nizozemska
E-pošta: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125657
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eurojust.europa.eu/procurement
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3460
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Javni red i sigurnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga stručnog posredništva u osiguranju

Referentni broj: 2018/EJ/01/PO
II.1.2)Glavna CPV oznaka
66518100 Usluge posrednika u osiguranju
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Opseg ovog otvorenog međuinstitucijskog postupka nabave pružanje je stručnih usluga posredovanja u osiguranju Eurojustu i Europskoj agenciji za lijekove kao što je opisano u dokumentaciji o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 250 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
66518000 Usluge posrednika i agenata osiguranja
66518300 Usluge likvidacije štete
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
NUTS kod: NL329 Not specified
II.2.4)Opis nabave:

Stručne usluge osiguranja obuhvaćat će sljedeće:

1. predlaganje polica osiguranja;

2. plasiranje i obnavljanje polica osiguranja agencija;

3. stalno upravljanje, administracija i poboljšanje pokrivenosti osiguranjem agencija, uključujući obnavljanje ili izmjene postojećih polica;

4. funkcija središnjeg agenta za plaćanje;

5. dodatni zadaci poput onih opisanih u dokumentaciji o nabavi, npr. obrada potraživanja koja proizlaze iz aktivne police osiguranja, praćenje do namire, pružanje službe za korisnike itd.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Početni ugovor trajat će 24 mjeseca s mogućnosti 2 obnove od 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/05/2018
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 30/05/2018
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Eurojust premises, Johan de Wittlaan 9, 2517 JR, The Hague.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Može prisustvovati 1 predstavnik svakog ponuditelja. Potrebno je obavijestiti Eurojust ako će predstavnik ponuditelja prisustvovati.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Eurojust
Poštanska adresa: PO Box 16183
Mjesto: The Hague
Poštanski broj: 2500 BD
Država: Nizozemska
E-pošta: procurement@eurojust.europa.eu
Internetska adresa: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
19/04/2018