Usługi - 180374-2018

26/04/2018    S81

Niderlandy-Haga: Świadczenie profesjonalnych ubezpieczeniowych usług brokerskich

2018/S 081-180374

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Eurojust
Adres pocztowy: PO Box 16183
Miejscowość: The Hague
Kod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Kod pocztowy: 2500 BD
Państwo: Niderlandy
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Tel.: +31 704125657
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.eurojust.europa.eu/procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3460
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie profesjonalnych ubezpieczeniowych usług brokerskich

Numer referencyjny: 2018/EJ/01/PO
II.1.2)Główny kod CPV
66518100 Ubezpieczeniowe usługi brokerskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

W zakres niniejszej międzyinstytucjonalnej procedury przetargowej wchodzi świadczenie profesjonalnych ubezpieczeniowych usług brokerskich na rzecz Eurojustu i Europejskiej Agencji Leków zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66518000 Ubezpieczeniowe usługi brokerskie oraz agencyjne
66518300 Usługi w zakresie rozstrzygania roszczeń ubezpieczeniowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Kod NUTS: NL329 Not specified
II.2.4)Opis zamówienia:

Profesjonalne usługi ubezpieczeniowe powinny obejmować następujące zadania:

1. proponowanie polis ubezpieczeniowych;

2. wprowadzanie nowych i odnawianie polis ubezpieczeniowych Agencji;

3. stałe zarządzanie i administrowanie ochroną ubezpieczeniową Agencji, a także jej udoskonalanie, obejmujące odnawianie istniejących polis lub wprowadzanie do nich poprawek;

4. pełnienie roli głównego podmiotu wypłacającego;

5. dodatkowe zadania określone w specyfikacji technicznej, obejmujące zarządzanie roszczeniami w ramach ważnych polis ubezpieczeniowych, zapewnienie ich monitorowania aż do wypłaty odszkodowań, prowadzenie serwisu klienta itp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 250 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

umowa zostanie zawarta na początkowy okres 24 miesięcy z możliwością 2-krotnego przedłużenia, każdorazowo na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2018
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 5 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2018
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

Eurojust premises, Johan de Wittlaan 9, 2517 JR, The Hague.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W spotkaniu może uczestniczyć 1 przedstawiciel każdego oferenta. Należy poinformować Eurojust o uczestnictwie przedstawiciela.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Eurojust
Adres pocztowy: PO Box 16183
Miejscowość: The Hague
Kod pocztowy: 2500 BD
Państwo: Niderlandy
E-mail: procurement@eurojust.europa.eu
Adres internetowy: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/04/2018